Introducció

La societat actual i el model socioeconòmic vigent no es poden entendre sense tenir en compte la magnitud actual del transport local i global de persones i mercaderies.

L'augment exponencial de la demanda de mobilitat, sobretot en els països més desenvolupats, ha fet dels mitjans de transport hagin passat a tenir un paper clau en la vida quotidiana de les persones, especialment l'automòbil, que ha adquirit un gran protagonisme tant social com econòmic.

Actualment, el transport motoritzat -per carretera, per mar o per aire- fa servir, fonamentalment, motors de combustió interna alimentats amb combustibles derivats del petroli, ja que es tracta d'un sector molt poc diversificat des del punt de vista energètic, cosa que comporta impactes ambientals amb efectes locals i globals. Les noves tecnologies del transport i els combustibles que s'estan desenvolupant i aplicant tenen com a objectiu pal·liar aquests impactes.