Les aplicacions dels recursos minerals

Què tenen en comú una estàtua, un pont o un anell de brillants? Que s’han elaborat a partir de recursos minerals.

Els recursos minerals tenen múltiples aplicacions, poden generar energia, poden ser matèria primera per a la industria, són imprescindibles en les construccions i obres, i fins i tot, són bens molt preuats (or, diamants...).

Aplicacions energètiques

Els combustibles fòssils, l’urani, l’energia geotèrmica… són fonts d’energia.

 • Combustibles fòssils

  Els combustibles fòssils són el carbó (turba, lignit, hulla i antracita), el petroli i el gas natural.

  És possible que en el futur sigui econòmicament viable l’explotació de petrolis pesats, sorres asfàltiques i pissarres bituminoses com a font complementària o substitutiva de les actuals reserves de petroli de qualitat.

 • Materials radioactius

  A banda de les aplicacions no pacífiques de l’energia nuclear, l’urani a estat utilitzat en reactors de fissió que requereixen l’isòtop U235 i d’altres isòtops com el Pu (plutoni) i el Th (tori), per a generar energia elèctrica.

 • Energia Geotèrmica

  L’interior de la Terra està molt més calent que la superfície. El geotermalisme aprofita aquest calor a partir de l’aigua i el vapor calents existents en el seu interior per a moure turbines i generar electricitat, calefacció o simplement aigua calenta sanitària.