Política ambiental de les 4R:

REDUIR. El millor residu és el que no es produeix.

REUTIILITZAR. Donar un nou ús a un bé o producte, evitant així que esdevingui residu.

RECICLAR. Tornar a introduir en el cicle de producció i consum productes materials obtinguts de residus.

REBUTJAR. Si cap de les “R” anteriors s’ha pogut aplicar, cal donar el millor tractament al residu, segons la seva naturalesa

Estratègia de les 4 R a la mineria

Tots tenim clar que el millor residu és el que no es produeix, per tant, també a la mineria, hem d’aplicar la política ambiental de les 4R.

Reduir

Segons dades de la declaració de residus industrials de l’any 2008, els residus generats en les prospeccions, extraccions de mines i canteres, i tractament físic i químic dels minerals suma la quantitat de 47.619 tones anuals, de les quals 118 tones (0’25%) són de residus perillosos, i la resta, 47.501 tm/any (99’75%) de residus no perillosos. Els residus generats pel sector miner, representen només un 0’94 % de tot els residus industrials.

Per a reduir els residus de la mineria són vàries les tècniques per dur a terme, una d’elles pot ser la disminució de la demanda d’àrid per a la construcció. Si es produeix menys, també es generen menys residus. I una bona manera de fer-ho és reciclant les runes. Cal tenir en compte que l’any 2008 a Catalunya es van generar més de 550.000 tm de residus de la construcció i demolició, dels quals només 10.000 tm eren perillosos. Per tant, una bona part de l’àrid per a la construcció provenia del reciclatge de residus i no d’activitats extractives.

Reutilitzar

Dins de la industria minera hi poden haver forces actuacions que permetin la reutilització dels residus generats. Un exemple de reutilització és el matxuqueig de les restes pètries de la industria minera ornamental, àrid que pot ser emprat per la construcció.

Reciclar

Reciclar és l'acció de tornar a introduir en el cicle de producció i consum productes materials obtinguts de residus.

El procés d’elaboració dels àrids comporta la generació d’un rebuig que actualment s’està reciclant com a matèria primera per a la indústria. El procés de rentat genera un llot que també s’usa com a producte agrícola amb la finalitat de remineralitzar i de disminuir la pedregositat del sòl.

Actualment s’està reciclant a Súria. L’explotació de la potassa produeix els anomenats runams salins, és a dir, terreres amb alts continguts de sal. D’aquestes terreres se’n pot extreure sal per a les plantes de producció de clor i sosa amb aplicacions diverses per a la indústria química (plàstics, materials per a la construcció, desinfectants...) i la farmacèutica (medicaments).

Rebutjar

Les fraccions de residus que no han pogut estar ni reduïdes, ni reutilitzades, ni reciclades s’han d’eliminar. L’eliminació serà diferent si es tracta de residus no perillosos, normalment inerts o si es tracta de residus perillosos.

Majoritàriament els residus de les activitats extractives i de la indústria minera en general són no perillosos i a més inerts, la qual cosa permet utilitzar-los per a restaurar les mateixes activitats extractives. Per contra, els residus perillosos, es dipositen en dipòsits sellats i estancs o en el nucli central de les escombreres, recoberts de materials inerts.