Indústria sucrera argentina que produeix energia a partir del propi procés de fabricació de sucre i la producció d'etanol de canya.

Estalvi en recursos

A l’activitat minera, igual que qualsevol altra activitat industrial, cal l’estalvi de recursos. És una bona pràctica ambiental i també econòmica.

Una diagnosi ambiental de l’activitat ens ha de conduir a poder “valorar” la salut ambiental de l’activitat i proposar tot un seguit d’actuacions que condueixin a pal·liar els possibles impactes ambientals. Aquest recull d’actuacions se’ls pot anomenar “pla de bones pràctiques ambientals”.

Amb les bones pràctiques ambientals s’aconseguiran tres grans objectius:

 1. estalviar de recursos
 2. minimitzar els residus
 3. evitar la pèrdua de biodiversitat, la degradació dels sòls i l’alteració del paisatge.

I els beneficis de les bones pràctiques ambientals són forces i molt importants:

 • Reducció del consum dels recursos energètics i aigua.
 • Racionalització de la compra de matèries primeres des del punt de vista mediambiental.
 • Reducció del cost de la gestió de residus, mitjançant Reducció, Reutilització i Reciclatge (3R).
 • Minimització d’impactes derivats de les emissions atmosfèriques, sorolls i abocaments d’aigües residuals.
 • Millora de la imatge de l’empresa.
 • Contribució a un model de desenvolupament sostenible.
 • Estalvi de costos destinats a la gestió ambiental.

Per a minimitzar recursos es poden aplicar les mesures següents:

 • Per a estalviar energia elèctrica s’utilitzen equips de baix consum i en alguns casos es substitueix l’energia tradicional per energies renovables, com la solar fotovoltaica o l’eòlica. També s’instauren “bones pràctiques” per a evitar malbaratar energia, com apagar els equips i maquinàries quan no s’utilitzin, etc.
 • Per a reduir el consum d’aigua, es treballa en circuit tancat recollint les aigües usades i reutilitzant-les de nou. S’instal·len programadors de reg i aixetes amb temporitzadors, es pavimenten les zones per on han de circular els vehicles, per tal de no generar pols i que no calgui regar. Per tal d’estalviar aigua es fan servir escombradores industrials en lloc d’aigua a pressió.
 • Per a reduir el consum de matèries primeres, s’escullen productes amb etiqueta ecològica i de baix consum, minimitzant els embalatges.

Per a reduir el consum de combustibles, s’utilitzen combustibles d’alta eficiència energètica, s’intenta disminuir les distàncies de transport i es mantenen a punt tots els equips i vehicles.