Procés de restauració
Sempre que és possible, es retiren per separat cada una de les capes que componen el sòl, i després s'estenen en la zona a restaurar en el seu mateix ordre original.

L’estalvi dels recursos minerals

Les activitats humanes, també la mineria, generen impactes sobre el medi que poden causar problemes a mig o llarg termini. Qualsevol activitat provoca:

  • CONSUM DE RECURSOS: hi ha recursos renovables i altres de no renovables: energia, aigua, matèries primeres...
  • GENERACIÓ DE RESIDUS: genera residus sòlids, líquids i/o gasosos, en més o menys mesura, alguns biodegradables i d’altres no.
  • INTERACCIONS AMB EL MEDI FÍSIC I BIOLÒGIC: moviments de terres, deforestació... alguns reversibles i d’altres irreversibles, degraden el paisatge, la gea, els hàbitats...

En el passat no es tenien en compte les repercussions ambientals que podien causar les activitats humanes. Semblava que els recursos eren inesgotables i que els canvis introduïts no eren rellevants per la Terra, i que aquesta tenia recursos infinits per a diluir i absorbir la contaminació. Però aquesta no és la realitat, els recursos són finits i la natura té uns límits per assimilar els contaminants i alguns problemes a escala planetària ja conviuen en el nostre dia a dia: el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, el forat de la capa d’ozó... Per tant, sigui quina sigui l’activitat, també la minera, cal desenvolupar-la sota els paràmetres de la sostenibilitat.