Distribució territorial dels minerals no metal·lics a Catalunya
Font: pròpia a partir de dades del Ministerio de Industria, turismo y comercio. 2007

La mineria actual a Catalunya

Les activitats extractives estan repartides per tot Catalunya. Algunes d’aquestes activitats ja han finalitzat, d’altres encara estan en actiu, però ens indiquen que a totes les comarques de Catalunya hi ha minerals d’interès per ser explotats.

Els únics jaciments de Creta de tot l’estat es troben a Catalunya. Els jaciments de graves i sorres es troben arreu de Catalunya, seguint, majoritàriament, els cursos fluvials, ja sigui a la mateixa llera o bé en terrasses fluvials. Els productes de pedrera són els majoritaris i de minerals metal·lics no se n’extreuen.

L’any 2007 hi havien unes 700 activitats extractives que ocupaven més del 0’42% del territori català (13.267 ha).

A Catalunya el 94% dels minerals extrets es destinen a la construcció i alguns d’ells podrien arribar al seu exhauriment amb pocs anys. Els àrids s'utilitzen principalment com a matèria primera en la fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodament de carretera, vies de ferrocarril, etc. Els àrids, també tenen altres aplicacions com són el vidre, l'electrònica, les vaixelles, els sabons entre altres.

Actualment, el seu valor és insignificant en el conjunt del PIB català, com ho és també la població ocupada en el sector.

A Catalunya la mineria genera 3.717 llocs de treball i un volum de negoci de més de 570 milions d’euros, un 12’76 € del total d’Espanya.

Els productes de pedrera configuren el gruix de la producció minera (al voltant del 54% dels ingressos) i s’obtenen arreu del territori català. Encapçalats per la calcaria i seguit pel granit i que serveixen per a materials de construcció. Per contra, a Catalunya no s’obtenen metalls.

Dins dels minerals no metàl.lics tenen força importància les sals potàssiques en els afloraments del Bages. La producció de minerals no metàl·lics a Catalunya representa un 22% del total de l’estat espanyol. Els productes energètics només s’obtenen a la província de Tarragona i representen el 8% del total d’Espanya.