Aplicació dels minerals autòctons

Els minerals extrets a Catalunya, bàsicament àrids, s’utilitzen principalment a la construcció, concretament per a subbases de carreteres, ferrocarrils, per a fabricar formigó, elements ornamentals..., però també tenen altres aplicacions, com per a fabricar vidre, sabons, etc.

 • Argiles: Ceràmica ornamental, estris de cuina, construcció i usos medicinals en balnearis.
 • Baritina: Principalment és una font de bari, encara que també s’utilitza com a additiu pesat als fangs de les perforacions petrolíferes. Normalment, també es fa servir a la indústria de paper i goma a més d’altres aplicacions.
 • Basalt: Construcció, decoració, escultures i fabricació de ciment.
 • Bauxita: Mena d’alumini utilitzat per a la fabricació de refractaris, d’abrasius industrials i de ciments especials.
 • Calcàries: Ornamental, siderúrgia, paviments, industria del vidre, fabricació de ciments, formigons, morters i calç (CaO). 
 • Carbons minerals (lignit): Per a l’obtenció d’energia elèctrica en centrals tèrmiques, obtenció de coc per a alts forns, usos domèstics, en la indústria carboquímica. Per a l’elaboració de plàstics, desinfectants, productes farmacèutics...
 • Carbons minerals (turba): Combustible i horticultura.
 • Conglomerats (montserrat): Per a la construcció, de caire ornamental.
 • Creta: Per a fabricarcàrregues i additius. Fabricació de ciment, de paper, carbonat càlcic per a pintures (Blanc d’Espanya), fabricació de plàstics (PVC), de vidre, de calç, industria química, ceràmiques i pedra artificial. 
 • Dolomies: Ornamental, siderúrgia, paviments, indústria del vidre, fabricació de ciments, formigons, de morters i de calç (CaO).
 • Esquists: Per a fabricar marbres.
 • Feldespat:Ceràmica, pigments i per a fabricar vidre.
 • Fluorita: Industria química, òptica, del vidre. Fundent metal·lúrgic.  Pedra decorativa.
 • Geotèrmic: Calefacció domèstica, industrial i agrícola. Finalitats terapèutiques.
 • Gneis: Àrid de trinxat per a la construcció.
 • Granit: Com a roca ornamental.  Per a preparar àrids triturats. Escolleres, pedra artificial, revestiments, vorades, paviments...
 • Gredes: Per a ceràmica.