Esquema del procés d'electròlisi
Si l'electricitat necessària per al procés s'obtingués a partir d'energies renovables (fotovoltaica, eòlica, hidràulica...), aquest seria el mètode més convenient per a la producció d'hidrogen, perquè seria completament net.

Aplicacions de l’hidrogen en la producció d’energia

L'hidrogen constitueix aproximadament el 75% de la matèria de l'univers, i també és l'element més abundant a la Terra, ja sigui en forma de molècula lliure (H2) o d'aigua (H2O). Les seves característiques permeten utilitzar-lo com a vector energètic, és a dir, per a transportar energia que es pot transformar en electricitat fàcilment.

Les característiques de l'hidrogen

L’hidrogen és un gas altament inflamable, per bé que no és tòxic, i que crema formant una flama blava pàl·lida quasi invisible. Pot formar compostos amb la majoria d'elements, i està present en la majoria dels orgànics i, sobretot, en l'aigua.

És un magatzem energètic, ja que conté més energia química per quilogram de combustible que qualsevol altra substància coneguda, si bé ocupa molt de volum i s'ha de comprimir per a utilitzar-lo de forma eficient. És el més lleuger dels gasos coneguts pel seu baix pes específic en relació a l’aire, per la qual cosa la seva manipulació requereix de mesures especials a fi d’evitar riscos.

Des de fa uns cent anys, la indústria química l’utilitza per a diversos usos. Actualment, aproximadament la meitat de l’hidrogen produït serveix per fabricar adobs i fertilitzants (a partir de l’amoníac), un 37% el fa servir la indústria petroquímica per al tractament d’hidrocarburs, i el percentatge restant (13%) constitueix una matèria primera fonamental per a la indústria química (fabricació de fàrmacs, plàstics, etc.).

En els darrers anys s’està avançant també en la utilització de l'hidrogen com a vector energètic, és a dir, com a portador d’energia fàcilment transformable en electricitat. Aquesta transformació s’aconsegueix mitjançant les piles d’hidrogen, amb nivells d’eficiència molt elevats.