Temperatura interior de la Terra

L'energia geotèrmica

L’energia geotèrmica consisteix en l’aprofitament de la calor interna de la Terra. A mesura que s'avança cap a l'interior del planeta, la temperatura s'incrementa de l'ordre d'un grau cada 30 o 35 metres de profunditat.

El recurs energètic

L'energia geotèrmica, a diferència de la resta de fonts renovables com l'eòlica, la solar, la biomassa o la hidràulica, no depèn directament de l'energia del Sol, sinó que té el seu origen en la calor interna de la Terra.

La presència d'aquest recurs geotèrmic té a veure amb les condicions geològiques d'un determinat territori, les quals determinen l'existència de grans masses d'aigua calenta o de vapor d'aigua en el subsòl (escorça terrestre). El gradient o la diferència de temperatura entre aquest recurs natural subterrani i l’ambient exterior és el que pot ser aprofitat energèticament, ja sigui per a l'obtenció de calor o d'electricitat.

Actualment, quan una zona geogràfica presenta les condicions geològiques i també econòmiques (pel que fa a la rendibilitat del jaciment) necessàries per a poder explotar la calor del subsòl es diu que allà existeix un jaciment o magatzem geotèrmic. Cal tenir en compte, però, que aquests jaciments poden refredar-se si canvien les condicions geològiques o esgotar-se si s'efectua una sobreexplotació de la calor.

La detecció de jaciments es fa mitjançant estudis geològics que determinen les característiques de les roques subterrànies i permeten saber si hi ha magatzems naturals de calor i a quina profunditat. Una vegada se n'ha confirmat l’existència, s’estudia el tipus d’ús a fer i la viabilitat econòmica de l’explotació.