Reacció de fusió

Altres fonts de futur

Les necessitats energètiques creixents de la humanitat, l’esgotament de les reserves de petroli, i la preocupació pels efectes ambientals d’alguns recursos que actualment s’utilitzen han portat a investigar noves fonts d’energia renovables. La fusió nuclear és la més rellevant pels grans avantatges energètics, econòmics i ambientals que comportarà quan estigui plenament desenvolupada.

La fusió nuclear

La fusió nuclear consisteix en la unió dels nuclis atòmics d’elements lleugers a altes temperatures. És el procés contrari a la fissió nuclear, que té lloc a les centrals nuclears. Quan es pugui realitzar a gran escala i de forma controlada com es fa en aquest tipus de centrals, els experts creuen que es podrà garantir el subministrament d’energia per a un temps gairebé il·limitat.

No totes les reaccions de fusió, tanmateix, produeixen la mateixa quantitat d’energia, sinó que depèn dels nuclis que s’uneixen i dels productes que es deriven de la reacció. En aquest cas, la reacció més senzilla és la del deuteri (que consta d’un protó i un neutró) i el triti (que té un protó i dos neutrons) per formar heli (un element format per dos protons i dos neutrons) més un neutró. La gran quantitat de deuteri que es troba a l’aigua del mar, i la facilitat amb la que es produeix el triti, fa que sigui una font d’energia pràcticament inesgotable.

A més, des dels punts de vista ambiental i econòmic, la fusió té molts avantatges, ja que els combustibles primaris són molt barats, abundants i no radioactius, la reacció és molt segura, i no hi ha cap tipus d’emissió contaminant. La radioactivitat produïda pels neutrons emesos en el procés de fusió pot ser reduïda fàcilment, de manera que no cal emmagatzemar els elements del reactors durant milers d’anys, tal i com succeeix amb els residus radioactius de les centrals nuclears de fissió actuals.