Acer
És un material metàl·lic format bàsicament per un aliatge de ferro amb una mica de carboni i de vegades alguns additius.

Activitat metabòlica
És el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc dins un organisme per mantenir-lo en vida. Aquests processos permeten als organismes créixer i reproduir-se, mantenir les seves estructures, i respondre al seu medi.

Agropecuari
Sector en relació amb l'agricultura i ramaderia.

Aiguamolls
És un terreny impermeable i planer amb herbes, joncs, canyes, typha i altres plantes herbàcies en un medi d'aigües someres.

Aigües termals
Aigües minerals que surten del sòl amb més de 5°C que la temperatura superficial. Aquestes aigües

procedeixen de capes subterrànies de la terra que es troba a temperatura major, les quals són riques en components minerals diferents.

Aliatge
És una mescla homogènia de dos o més elements, dels quals com a mínim un ha de ser un metall. La tècnica de l'aliatge s'utilitza per tal de millorar algunes propietats dels metalls purs, com ara la resistència mecànica, la duresa o la resistència a la corrosió.

Alvèols
Són unes petites bosses situades a les últimas ramificacions dels bronquiols dels pulmons dels vertebrats.

Analgèsic
És qualsevol procediment mèdic o para mèdic que calma o elimina el dolor.

Ànode
L'elèctrode d'una cel·la electroquímica és el lloc on es produeix la reacció d'oxidació.

Antibiòtic
És una substància química capaç, a baixes concentracions, d'inhibir el creixement d'altres microorganismes o d'eliminar-los.

Aqüífer
És una capa humida subterràni d'aigua portada a través de roques permeables o materials sense consolidar (grava, sorra o llim) desde la qual aquesta aigua pot ser extreta i utilitzada fent servir un pou.

Arquitectura bioclimàtica
Consisteix en el disseny d'edificis que tinguin en compte l'entorn, optimitzant la utilització dels recursos naturals (sol, vegetació, vent, etc.) per tal d'estalviar energia i fer més saludables els edificis als seus usuaris.

Assuts
Són unes preses de reduïdes dimensions. Es tracta d'una obra de fàbrica de poca alçària construïda transversalment en un riu o en un rierol per a aturar l'aigua, fer-ne pujar el nivell i derivar-la fora de la llera en general cap una sèquia.

Autòctona
Que s'ha originat o ha nascut en el mateix país o procencia en que es troba.

Axial
De l'eix o relatiu a l'eix.

Barrina
És una eina que serveix per foradar.

Biela
És una peça que es troba subjectada per un dels seus extrems a un èmbol o pistó que realitza un moviment en línia recta, i per l'altre a una manovella.

Biocarburants
Combustibles líquids produïts a partir de materials vegetals que es poden emprar com a carburants en vehícles.

Biocombustibles
Són combustibles d'origen biològic obtingut de manera renovable a partir de restes orgànics.

Biodiversitat
La variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres coses, els ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexes ecològics dels que formen part; comprèn la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dels ecosistemes.

Bombament
Acció de bombar aigua. Les centrals de bombament o reversibles són instal·lacions que tenen la finalitat de racionalitzar la producció d'energia elèctrica, ja que consumeixen els excedents d'energia durant les hores vall i subministren energia al sistema durant les hores punta.

Cabalós
Corrent d'aigua amb molt cabal.

Caloportador
Cos, element o subtància portadora de calor.

Cànem
És una espècie herbàcia que pertany a la família de les cannabàcies.

Canvi climàtic
És qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes naturals o humanes influint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat.

Carbó mineral
És una roca sedimentària de color negre, molt rica en carboni, utilitzada com a combustible fòssil.

Carbó vegetal
És un material combustible sòlid, fràgil i porós amb un alt contingut en carboni (aproximadament del 80%). Es produeix per escalfament de fusta i altres residus vegetals, fins a temperatures que oscil·len entre els 400 i els 700 °C, en absència d'aire.

Carboneig
També anomenat carbó vegetal,és un material combustible sòlid, fràgil i porós amb un alt contingut en carboni (aproximadament del 80%). Es produeix per escalfament de fusta i altres residus vegetals, fins a temperatures que oscil·len entre els 400 i els 700 °C, en absència d'aire.

Carboni
És un element químic de nombre atòmic 6. És un element generalment tetravalent, no metàl·lic i sòlid a temperatura ambient. És l'element químic base en la vida orgànica tal i com es coneix, i és la base de la química orgànica.

Cautxú
És un polímer d'hidrocarburs que s'extreu del làtex de nombroses plantes tropicals, la més important de les quals és la siringa.

Centrals de cicle combinat
És un tipus de central tèrmica que, com les altres, genera energia elèctrica a partir de vapor d'aigua cremant un combustible però amb la diferència que, en comptes de tractar (descontaminar, almenys els mínims que obliga la llei), refredar i tirar a l'atmosfera els gasos resultants; aquests s'aprofiten per a escalfar més vapor.

Centrals tèrmiques
Són unes plantes industrials que serveixen per a generar electricitat a partir de vapor d'aigua escalfat per un combustible (fuel, gas natural, carbó, etc). Les central tèrmiques abasten d'electricitat de manera continuada i sense haver de dependre del clima, de la meteorologia, ni de la geologia locals.

Ceptre
És un bastó, símbol del poder i usualment associat al rei. Té el seu origen en els bastons de comandament tribals i va evolucionar fins esdevenir una joia i símbol de la monarquia, com la corona.

Ciment
És un conglomerant hidràulic artificial de naturalesa inorgànica (conglomerant hidràulic vol dir que endureix barrejat amb aigua). És un dels materials de construcció més importants que hi ha, si bé gairebé mai s'empra sol.

Coagulants
Cuallar, fer que un líquid es transformi en sòlid o pastós, com la llet, la sang, etc.

Coc
Combustible obtingut de la destil·lació seca de carbons bituminosos.

Comburent
Substància que participa en la combustió oxidant al combustible (i per tant sent reduït per aquest últim). És doncs un dels dos elements físics que participen a la combustió (sent l'altre el combustible).

Concèntrics
Objecte que té el mateix centre que altre.

Concessió.

Condicions anaeròbies
Condicions per poder viure i desenvolupar-se en abséncia completa o gairebé completa d'oxigen molecular lliure.

Corrent altern
És un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en direcció, a intervals regulars.

Corrent continu
És un tipus de corrent elèctric on el flux de càrregues elèctriques és constant. El flux de càrregues es produeix a través d'un conductor, com podria ser un fil metàl·lic, però també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o fins i tot al buit com passa a un tub de raigs catòdics. En aquest tipus de corrent elèctric les càrregues elèctriques flueixen en la mateixa direcció.

Cru
És una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs, composts formats per hidrogen i carboni. Difereixen molt entre si, des de groguencs i líquids a negres i viscosos. Aquestes diferències són degudes a les relacions entre els tipus d'hidrocarburs.

Datació
Consisteix en la situació de restes materials o de cultures en un període determinat.

Delta
És la formació geològica que alguns rius originen en arribar al mar a causa de l'acumulació de sediments en les seves desembocadures.

Desmantellament
Desmuntatge d'una central nuclear. És costós i llarg. Consta de tres parts, anomenades nivells, que s'han de seguir de forma obligatòria: el primer nivell comporta una descontaminació mínima de la zona. El segon nivell consta de la desinstal·lació dels edificis i components dels circuits excloent-hi el reactor nuclear. El tercer nivell és la retirada del reactor juntament amb tot el seu blindatge biològic, un cop passats 25 anys.

Destil·lació
És un mètode de separació de substàncies químiques basat en les diferents volatilitats que presenten cadascuna. Aquest procés s'utilitza sobretot per tal de separar o purificar els components d'una mescla líquida.

Detonació
És un fenomen que es produeix de manera espontània en el motor de combustió interna alternatiu, especialment de Cicle Otto, en què part de la barreja aire/combustible s'inflama de manera espontània molt abans de que el pistó arribi al punt mort superior.

Dics
Són uns terraplens normalment artificials però que també poden ser naturals, generalment de terra i pedres, paral·lels al curs d'un riu o a la vora d'un llac o del mar mateix.

Dissolvent
És aquella substància que permet la dispersió d'una altra, el solut, en el seu si. Normalment el dissolvent establix l'estat físic de la dissolució, per la qual cosa es diu que el dissolvent és el component d'una dissolució que està en el mateix estat físic que la dissolució.

Diversificació
Transformació en múltiple i divers del que era únio i uniforme.

Drenants
Qualitat de elements que faciliten la sortida o eliminació de líquids.

Ebullició
És el pas de líquid a vapor quan la seva pressió de vapor iguala a l'atmosfèrica.

Ecosistema
És un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius i el medi físic on es relacionen, les relacions que estableixen entre si, així com les característiques físiques d'un lloc on viuen i les relacions entre el medi i els organismes.

Ecosistema fluvial
És un ecosistema dins o al voltant d'un cos d'aigua. Hi viuen comunitats d'organismes que són dependents els uns dels altres i del seu entorn.

Ecosistemes locals
És un ecosistema propi d'un determinar indret.

Efecte hivernacle
És el procés pel qual l'atmosfera d'un planeta fa que s'escalfi, permetent l'entrada de radiació solar visible, però impedint o dificultant l'emissió de calor des del planeta.

Eficiència
és la relació entre la quantitat d'energia consumida i els productes i serveis finals obtinguts.

Efluents
A hidrologia, correspon a un curs d' aigua, també es diu distributari, que des d'un lloc dit confluència es desprèn d'un llac o riu com una derivació menor, ja sigui natural o artificial.

Electròlit
és una substància que dissocia ions lliures quan es dissol o es fon, produint un medi elèctricament conductor.

Embalsamament
És un procés que es pot donar en determinades condicions ambientals com poden ser en deserts i glaceres.

Endocrinologia
És la branca de la medicina que tracta les disfuncions del sistema endocrí i les seves secrecions específiques, anomenades hormones.

Energia cinètica
És l'energia que conté un cos, pel fet d'estar en moviment. L'energia cinètica d'un cos és equivalent a la quantitat de treball necessari per establir la seva velocitat i rotació, a partir d'un estat de repòs.

Energia mecànica
L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia, com l'elèctrica, i es pot obtenir per transformació d'altres energies, com la química (en una persona que camina) o l'elèctrica (en un ventilador).

Energia potencial
És l'energia que s'ha emmagatzemat en un sistema físic com a resultat de fer un treball contra una força,[1] com ara la gravetat, o una molla. El nom de potencial s'aplica en tant que es tracta d'una energia que té el potencial de ser convertida a d'altres formes com l'energia cinètica.

Energies renovables
És el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol.

Engranatge
És un element utilitzat per transmetre moviment entre les diferents parts d'una màquina o mecanisme mòbil. Els engranatges estan formats per dues rodes o més dentades. La més petita s'anomena pinyó.

Escalfament global
És el procés d'augment gradual de la temperatura del planeta Terra per, entre d'altres causes, la intensificació de l'efecte hivernacle.

Escletxes
Són unes obertures irregulars entre dues peces mal encaixades. Són també els espais buits que separen dues parts d'un objecte, una massa o una superfície trencada.

Esporgues
Tallar o treure les branques dels arbres i altres plantes.

Estrats
Són unes capes de roca o sòl amb unes característiques pròpies que les distingeixen de les capes adjacents. Cada capa sol ser una de diverses capes paral·leles que reposen l'una sobre l'altra, dipositades per processos naturals.

Exponencialment
És un creixement exponencial de forma similar tal com es produeix a les matemàtiques.

Ferro
És un element químic de nombre atòmic 26 situat en el grup 8 de la taula periòdica. Se simbolitza com Fe. Aquest metall de transició és el quart element més abundant en l'escorça terrestre,representant un 5% i, entre els metalls, només l'alumini és més abundant.

Fertilitzant
És qualsevol substància que conté un o diversos elements químics necessaris pe la nutrició dels conreus i que s'aporta als vegetals, via foliar o radicular, per incrementar la seva productivitat o qualitat.

Fibra de carboni
És un material compost, fabricat a partir d'una matriu de polímer consolidats amb fibra de carboni. Cada fibra està feta de milers de fibres de carboni d'un diàmetre entre 5 i 8 micròmetres [µm]. Al tractar-se d'un material compost, en la majoria.

Fibra de vidre
és un material format per fibres extremadament fines de vidre o plàstic. És d'un color blanquinós o grogós, flexible, lluent i té un tacte sedós quan es presenta en feixos ordenats, ja que les masses de fibra de vidre emprades per aïllament (llana de vidre), amb fibres curtes desordenades, més aviat és aspre i punxent. És molt bon aïllant tèrmic i de l'electricitat.

Fongs
Són un regne d'organismes de cel·lules eucariotes, pluricel·lulars i de digestió externa.

Font primària
És aquella font d'energia que s'utilitza sense procés de conversió. Algunes energies primàries són la solar, la nuclear, la lliurada per la combustió dels combustibles fòssils (gas natural, fuel, carbó, etc.), l'eòlica, la geotèrmica i l'energia de fusió nuclear.

Força motriu
És la suma de les energies, cinètica i potencial d'un cos. La força motriu es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia, com l'elèctrica, i es pot obtenir per transformació d'altres energies, com la química (en una persona que camina) o l'elèctrica (en un ventilador).

Formigó
És un material usat en la construcció que resulta de l'emmotllat i enduriment d'una barreja d'àrid (grava i sorra), ciment, aigua, additius i addicions que li donen característiques determinades.

Fotó
Llum, habitualment simbolitzat amb la lletra grega gamma, és la partícula subatòmica mediadora de la interacció electromagnètica.

Fungicides
Són les substàncies (químiques o biològiques) utilitzades per prevenir inhibir o eliminar els fongs o les seves espores.

Fúngics
Són un regne d'organismes de cel·lules eucariotes, pluricel·lulars i de digestió externa.

Gasificació
És el procés que converteix la biomassa o combustible fòssil en monòxid de carboni, hidrogen, diòxid de carboni i metà. S'aconsegueix fent reaccionar els materials a altes temperatures (>700°C), sense combustió, amb una quantitat controlada d'oxigen i/o vapor.

Grafit
És una de les formes elementals en què es pot presentar el carboni. El grafit té funcions de ratllar altres minerals per a mesurar la seva duresa, ja que no és gaire fràgil. El grafit es troba a la natura i es pot extreure, però també es produeix artificialment.

Gravitacional
Ones gravitatòries. Són ondulacions de l'espai-temps produïdes per l'oscil·lació d'una massa. Com que aquesta interacció és molt poc intensa les ones gravitatòries son molt difícils de detectar.

Gèrmens patògens
Microorganisme que pot causar o propagar enfermetats.

Heliòstat
Són un conjunt de miralls que disposen d'un sistema de seguiment de la trajectòria del sol. Les centrals solars de torre central disposen d'una gran superfície de terreny coberta de multitud d'aquests miralls encarregats de captar l'energia solar.

Herbicides
Són productes agroquímics que eviten el desenvolupament de les plantes adventícies que són considerades com mala herba.

Hidrogeologia
És la ciència que estudia l'origen i la formació de les aigües subterrànies, les formes de jaciment, la seva difusió, moviment, règim i reserves, la seva interacció amb els sòls i roques, el seu estat (líquid, sòlid i gasós) i propietats (físiques, químiques, bacteriològiques i radioactives); així com les condicions que determinen les mesures del seu aprofitament, regulació i evacuació.

Homogeni
Composició i estructura uniforme d'una substància.

Hulla
És un combustible fòssil amb una riquesa entre el 75% i el 90% i un contingut en volàtils que oscil·la entre el 20% i el 35%. És negre o marró fosc i no gaire brillant, més aviat un negre opac.

Impacte ambiental
És el deteriorament del medi ambient mitjançant l'esgotament dels recursos com l'aire, l'aigua i el sòl, la destrucció dels ecosistemes i l'extinció de la fauna silvestre.

Impacte acústic
És l'impacte produit per soroll d'una activitat, instal·lació industrial, infraestructura o altres fonts de soroll.

Impermeabilitzant
Són substàncies o compostos químics que tenen com a objectiu la detenció de l'aigua, impedint el seu pas, i són molt utilitzats en el revestiment de peces i objectes que han de estar secs.

Indústria petroquímica
És una planta de procés industrial on es processa cru i es refina per a donar productes de petroli útils, com gas liquats de petroli, gasolina, querosè, gasoli, i asfalt.

Indústria siderúrgica
Grup d'empreses de la part de la metal·lúrgia que estudia el ferro i els seus aliatges.

Intrínseca
Qualitat de propi, intern, exclusiu i característic.

Ions
Són àtoms o molècules amb càrrega elèctrica.

Isòtops
Són àtoms amb el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic. És a dir, els seus nuclis atòmics tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons.

No hi ha cap paraula

No hi ha cap paraula

Liqüefacció del sòl
Descriu el comportament dels sòls que, sota una càrrega, de sobte pateixen una transició des de l'estat sòlid a l'estat liqüefet, o a tenir la consistència d'un líquid pesat.

Lixiviat
Líquid resultant d'un procés de lixiviació. La lixiviació és un procés de pèrdua de líquid d'una massa de producte humit o d'un producte que ha incorporat aigua.

Llera de riu
Zona del terreny coberta per les aigües en les màximes crescudes ordinàries dels corrents naturals. Es parla de llera pública quan es refereix a aigües públiques.

Lubricant
És una substància oliosa, sovint a base d'oli o greix, que serveix per a lubricar o fer lliscar.

Lubricitat
Qualitat de la característica lubricant s'un element.

Magnetita
És un mineral ferrimagnètic. Un dels òxids de ferro i membre del grup de les espinel·les.

Maò de termoargil·la
Argil·la cuita amb característiques de composició que faciliten l'absorció i manteniment de la calor.

Melca
És un gènere de gramínies, amb algunes espècies conreades com cereals i que també inclou algunes males herbes. El gènere comprèn unes trenta espècies dins la família de les poàcies.

Metà
És l'hidrocarbur alcà més senzill possible.

Metabolisme
És el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc dins un organisme per mantenir-lo en vida. Aquests processos permeten als organismes créixer i reproduir-se, mantenir les seves estructures, i respondre al seu medi.

Metal·lúrgia
És la disciplina, dins del domini de la ciència de materials, que estudia el comportament dels elements metàl·lics, els compostos intermetàl·lics i els seus aliatges.

Microclima
clima local de característiques diferents a les de la zona en qu&egravfe;es troba. El microclima és un conjunt d'afeccions atmosfèriques que caracteritzen un contorn o àmbit reduït. Els factors que el componen són la topografia, temperatura, humitat, altitud-latitud,llum i la cobertura vegetal.

Miscible
És la propietat d'un líquid de mesclar-se en totes les proporcions, formant una solució físicament homogènia. En principi aquest terme s'aplica també a les altres fases de la matèria (sòlids i gasos), però es centra normalment en la solubilitat d'un líquid en un altre.

Monopoli
És una situació de privilegi legal o fallida de mercat en la qual, per a una indústria que té un producte, un bé, un recurs o un servei determinat i diferenciat, hi ha un productor (monopolista) oferent que té un gran poder de mercat i és l'únic de la indústria que el posseeix.

Morter
És una mescla de ciment (o calç), aigua i àrids fins (sorra) que serveix per unir els maons o altres materials de construcció.

Neutró
És una partícula subatòmica que té com a símbol n, sense càrrega elèctrica i de massa lleugerament superior a la del protó p. Mentre el nombre de protons en un nucli és el nombre atòmic i defineix el tipus d'element de les formes atòmiques, el nombre de neutrons determina l'isòtop d'un element.

No hi ha cap paraula

Panís
És una planta de la família de les poàcies. Més coneguda com blat de moro.

Paraboloide
és la superfície il·limitada formada pels punts que equidisten d'un punt fix anomenat focus i un pla anomenat director.

Peak oil
És el moment en el qual s'assoleix l'índex màxim d'extracció de petroli, després del qual la producció inicia un decreixement terminal.

Pedra calcària
És una roca sedimentària amb un contingut per sobre del 50% de carbonat de calci però també amb un contingut de carbonat de magnesi. Es forma per acumulació al fons dels mars a partir de conquilles i esquelets de microalgues i animals marins.

Permeabilitat
Qualitat del cos que deixa passar l'aigua o altre líquid a través d'ell.

Pila de combustible
És un generador electroquímic d'energia on el treball elèctric s'obté a partir d'una reacció química que només es produeix en un determinat sentit i a la qual els reactius (combustible i oxidant) es troben a l'exterior de la pila pròpiament dita. El treball es produeix mentre hi hagi flux dels reactius.

Pires funeràries
Foguera per cremar un cadàver. A l'antiguitat es cremaven les víctimes dels sacrificis.

Pistó
És un element en principi cilíndric, que podria ser de qualsevol material, però sol ser de metall, que consta de dues peces, un èmbol que es mou en un moviment alternatiu rectilini i una camisa o guia a la qual es mou.

Pluviositat
És el mesurament, per mitjà del pluviòmetre o el pluviògraf, de la pluja caiguda.

Poder calorífic
És la quantitat de calor que, per la massa total, emet una substància al sofrir un procés de combustió. Es defineix com la quantitat de calor que pot donar un cos.

Polimerització
És el procés pel qual s'obté un polímer a partir de la repetició d'un component base (monòmer).

Propulsió
És el principi que permet a un cos de moure's en l'espai que l'envolta.

Prospecció
És el procés orientat a la localització i reconèixer de les millors zones per excavar un jaciment.

No hi ha cap paraula

Racionalització
Reducció de quelcom a normes o conceptes racionals.

Radiodiagnòstic
És una especialitat mèdica que tracta d'auxiliar en el diagnòstic i pronòstic dels estats de la salut i la malaltia a través de l'ús de tecnologies de producció i anàlisi de la imatge.

Radioteràpia
És un tipus de tractament oncològic que utilitza les radiacions per a eliminar les cèl·lules tumorals, (generalment cancerígenes), en la part de l'organisme on s'apliquin (tractament local). La radioteràpia actua sobre el tumor, destruint les cèl·lules malignes i impedint que creixin i es reprodueixin.

Raigs X
Designa una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma, però més que els raigs ultraviolats.

Reactor nuclear
És una màquina que forma el nucli de producció energètica d'una central nuclear i que té la funció de produir energia calorífica, a base d'alliberar-la del nucli d'àtoms d'urani en ser trencats en ser bombardejats amb neutrons. En trencar-se cada nucli en dos fragments de fissió, a més d'alliberar calor també emet neutrons, que dividiran altres nuclis en una reacció en cadena.

Rehabilitació
En l'àmbit de la medicina, la rehabilitació és el conjunt de procediments mèdics, psicològics, socials, dirigits per ajudar a una persona a arribar al més complet potencial físic, psicològic, social, laboral i educacional compatible amb la seva deficiència fisiològica o anatòmica i limitacions mediambientals, intentant restablir o restaurar la salut.

Remor
Soroll sord, lleu i continuat.

Resclosa
És una obra feta transversalment en un curs d'aigua amb l'objectiu d'elevar el nivell de l'aigua i derivar el corrent fora del seu llit. Si la dimensió és molt petita s'anomena assut o peixera i en cas de grans dimensions rep el nom de presa.

Residus inerts
Aquells que no experimenten cap tipus de transformació física, química o biològica. Por tant, la seva toxicitat residual representa menor impacte mediambiental que la d'altre tipus de residu.

Sedimentació
És el procés pel qual el material sòlid, transportat per un corrent d'aigua, es diposita en el fons del riu, embassament, canal artificial, o dispositiu construït especialment per a tal fi.

Sismògraf
És un aparell que serveix per mesurar la intensitat dels terratrèmols.

Sofre
És un element químic de nombre atòmic 16 i símbol S i que no és un mineral. És un no metall abundant, insípid, inodor.

Sondeig geològic
Medició o exploració del subsòl mitjançant una sonda.

Subsòl
És la capa del sòl sota la capa superficial de la terra.

Terapèutica
És una intervenció mèdica destinada a corregir els símptomes o les causes subjacents causants d'un problema de salut en una persona.

Topografia
És la ciència que estudia el conjunt de procediments per a determinar la posició d'un punt sobre la superfície de la Terra, tant en planimetria com en altimetria.

Torberes
És un aiguamoll on la matèria orgànica dipositada, a través d'un lent procés de descomposició, dóna lloc a la torba.

Transacció
Acord comercial o avinença entre dues parts.

Turbulències
És el moviment d'un fluid que es dóna en forma caòtica, en què les partícules es mouen desordenadament i les trajectòries de les partícules es troben formant petits remolins aperiòdics, com ara l'aigua en un canal de gran pendent. A causa de això, la trajectòria d'una partícula es pot predir fins a una certa escala, a partir de la qual la trajectòria de la mateixa és impredictible, més precisament caòtica.

No hi ha cap paraula

Valls al.luvials
Són aquells formats per un sòl o sediment solt, sense consolidar (és a dir sense cementar dins d'una roca sòlida), erosionat, dipositat, i tornat a formar per l'aigua en un lloc que no sigui el mar.

Vaporització
És el pas de l'estat líquid a l'estat gasós i es produeix per un canvi de temperatura. Les partícules vibren cada vegada més a mesura que la temperatura augmenta i comencen a pujar convertint-se així en gas.

Versatilitat
Qualitat de tener una gran facilitat pel canvi.

Vessament
És un abocament que es produeix a causa d'un accident o pràctica inadequada que contamina el medi ambient, especialment el mar.

Veta de carbó
Massa de carbó, també denominada filó, entre dues capes d'un terreny.

No hi ha cap paraula

No hi ha cap paraula

No hi ha cap paraula

No hi ha cap paraula