• Imprimeix

Vot dels interns en centres penitenciaris

Les persones internes en centres penitenciaris que no estiguin privades del dret de sufragi poden votar per correu. 

En tots els centres s´exposaran, davant de la població interna, les normes electorals que regulen el vot per correu i s´organitzaran sessions informatives. 

El procediment que han de seguir és el següent: 

  • El director/a de cada centre penitenciari, o la persona en qui delegui, ha de sol·licitar a Correus que un funcionari/ària d´aquest servei es desplaci al centre en una data determinada, compresa entre el 4 d´agost i el 17 de setembre (ambdós inclosos), amb els impresos de sol·licitud del certificat d´inscripció en el cens electoral necessaris per el vot per correu que han d´emplenar allà mateix els interns que vulguin exercir el seu dret de vot. 
  • Si algun intern/as no té DNI, n´hi haurà prou amb el document d´identitat interior que tenen tots els interns dels centres penitenciaris, sempre que hi aparegui la fotografia. 
  • L´Oficina del Cens Electoral remetrà al centre penitenciari les paperetes i els sobres electorals suficients, que l´empleat/ada del servei de Correus lliurarà personalment a l´intern/a entre el 7 i el 20 de setembre. 
  • L´intern/a ha d´escollir la papereta corresponent, introduir-la en el sobre (o no introduir-ne cap si el que vol és votar en blanc), i introduir aquest sobre dins d´un altre sobre adreçat a la mesa electoral que correspongui, no més tard del 23 de setembre. 
  • El servei de Correus farà arribar aquests sobres a les corresponents meses electorals el mateix dia de les eleccions.