• Imprimeix

Vot dels electors malalts o discapacitats

Els locals electorals han de ser accessibles perquè les persones amb limitacions de mobilitat puguin accedir-hi sense cap impediment. 

En el cas de malaltia o incapacitat que impedeixi que la persona es desplaci personalment a una oficina de Correus per demanar l´imprès de sol·licitud d'inscripció en el cens electoral, el procediment és el següent: 

  • Cal que la malaltia estigui acreditada mitjançant un certificat mèdic oficial i gratuït. 
  • La sol·licitud pot efectuar-la en nom de l´elector/a una altra persona, autoritzada notarialment o consularment mitjançant un document que s´estendrà de manera individual per a l´elector/a. 

El desplaçament del notari/ària al domicili dels electors malalts o discapacitats, perquè els atorgui el poder notarial, és gratuït. 

A continuació, se segueix el mateix procediment previst per al vot per correu, si bé les actuacions de Correus es faran amb l'apoderat o apoderada de la persona malalta o discapacitada. 

El termini per demanar el vot per correu és el comprès entre el 4 d´agost i el 17 de setembre. 

Una vegada que la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral rebi la sol·licitud i comprovi la inscripció censal de la persona sol·licitant, trametrà, no més tard del 20 de setembre i per correu certificat a l´adreça indicada per l'elector/a, la documentació necessària per votar.

Una vegada que l'elector/a esculli la papereta de vot, la introdueixi en el sobre de votació i el tanqui, ha d´introduir aquest sobre, juntament amb el certificat d´inscripció en el cens electoral, en el sobre que se li va enviar amb l'adreça de la mesa electoral que li correspon, i trametre´l per correu certificat fins al 23 de setembre. (Ampliació del termini: fins al 24 de setembre. Excepcionalment, fins a les 14 hores del 25 de setembre en aquelles localitats en què el dia 24 de setembre sigui festiu)