• Imprimeix

Vot del personal en missions a l'exterior

El procediment de votació per al personal embarcat en bucs de l´armada, o que, en pertànyer a unitats militars terrestres o aèries, es trobi destacat fora del territori nacional i que participi o cooperi, amb les forces de països aliats i organitzacions internacionals, en missions d´assistència humanitària o manteniment de la pau internacional és el vot per correu, el qual s´ha de sol·licitar entre el 4 d´agost i el 17 de setembre, ambdós inclosos, amb les  especificitats següents:

  • El comandant del buc o el cap d´unitat remet la relació de personal que vol exercir el dret de vot a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, la qual tramitarà les sol·licituds del certificat d´inscripció en el cens electoral i la documentació per exercir el vot a les corresponents delegacions provincials de l´Oficina del Cens Electoral.

Per a cada sol·licitant es farà constar:

-       Nom i cognoms del sol·licitant.

-       Número de DNI.

-       Data de naixement, municipi i província de naixement.

-       Municipi de residència en què estigui inclòs en el cens electoral.

  • La delegació provincial de l´Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de la persona sol·licitant, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i remetrà la documentació, entre el 7 i el 20 de setembre (ambdós inclosos), a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, per tal que, pel procediment més urgent possible, la faci arribar al destinatari/ària.
  • L´elector/a procedirà a exercir el seu dret a vot una vegada hagi rebut la documentació electoral. Dels vots emesos, se´n farà càrrec el comandant del buc o el cap d´unitat, qui els custodiarà i en garantirà la seguretat, la integritat i el secret, fins que siguin recollits per la persona encarregada de transportar-los en territori nacional.

La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa farà arribar els vots rebuts a Correus, no més tard del 23 de setembre (ampliació de termini: 24 de setembre).