• Imprimeix

Vot del personal embarcat

El procediment de votació per al personal dels bucs de l´armada, marina mercant o flota pesquera d´altura, abanderats a Espanya, que hagin de romandre embarcats durant el procés electoral i que durant l´esmentat període toqui ports en el territori nacional consisteix en un vot per correu amb les especificitats següents: 

  • Per radiotelegrafia, correu electrònic o fax, se sol·licitarà, en el període comprès entre el 4 d´agost i el 17 de setembre (ambdós inclosos), el certificat d´inscripció en el cens electoral i la documentació per exercir el dret de vot a la delegació provincial de l´Oficina del Cens Electoral on l´elector/a estigui inscrit. En el missatge es faran constar les dades següents: 
  • Nom i cognoms de la persona sol·licitant.
  • Número de DNI.
  • Data de naixement, municipi i província de naixement.
  • Municipi de residència de l´elector/a en què estigui inclòs/a en el  cens electoral.
  • Nom del buc en què estigui embarcat.
  • Port/s en què tingui prevista l´arribada el buc, amb indicació de les dates concretes en què s´hagi de produir. 

En el cas que es pugui rebre la documentació electoral per mitjà d´un altre buc, s´haurà d´indicar l´armador, consignatari o buc on s´hagi d´enviar. 

  • La delegació provincial de la Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada  hagi comprovat la inscripció de la persona interessada, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i remetrà la documentació al port o a l´armador, consignatari o buc que l´elector/a hagi designat, entre el 7 i el 20 de setembre (ambdós inclosos). 
  • Un cop l´elector/a rebi la documentació electoral, la remetrà a la mesa que li correspon, per correu certificat i urgent, no més tard del 23 de setembre des de qualsevol dels ports on el buc atraqui.