• Imprimeix

Vot accessible per als electors amb discapacitat visual

Per als electors invidents es preveu el sistema de votació assistida. 

Els electors que estiguin impedits per escollir una papereta o per col·locar-la dins el sobre poden ser assistits per una persona de la seva confiança per exercir el dret de vot. 

No obstant això, hi ha un procediment de vot accessible per a aquestes persones. 

Les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliats a l'ONCE. 

Els electors que vulguin utilitzar el procediment de vot accessible han de sol·licitar-lo en el període comprès entre el 4 i el 31 d´agost.

La sol·licitud s´ha de tramitar a través del telèfon gratuït 900 400 012. 

L´operador/a telefònic demanarà les dades següents a la persona sol·licitant: 

  • Nom
  • Cognoms
  • Data de naixement
  • DNI
  • Domicili
  • Adreça electrònica
  • Telèfon de contacte

El procediment de vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats, als quals acompanya una documentació complementària en sistema Braille que permet la identificació de l'opció de vot amb garanties d´autonomia i, per tant, el secret de sufragi. 

L'elector/a que hagi comunicat la intenció d´utilitzar el procediment de vot accessible ha d'anar el dia de la votació a la mesa electoral en la qual li correspongui votar. 

El president/a de la mesa electoral o, si escau, algun dels vocals, ha de lliurar a la persona electora amb discapacitat visual el maletí que conté la documentació per votar. 

La documentació inclou: 

  • Unes  instruccions explicatives, impreses en sistema Braille.
  • Un sobre de votació.
  • Un sobre per a cada una de les candidatures amb la indicació de la candidatura en tinta i sistema Braille, i dins de cada un d'aquests sobres, una papereta de votació corresponent a la candidatura indicada en l'exterior. 

Prèviament, el president/a o algun vocal han de comprovar, mitjançant la presentació del DNI, la inclusió d´aquesta persona en la llista de persones que han comunicat la intenció d'utilitzar aquest procediment. (La mesa electoral disposa d'aquesta llista). 

Igualment, el president/a de la mesa o, si escau, algun dels vocals li ha d'indicar i facilitar l'accés a l'espai del col·legi electoral habilitat per utilitzar la documentació lliurada. 

Una vegada seleccionada l'opció de vot, se segueix el mateix procediment de votació descrit per a tot l'electorat. 

No obstant això, aquest procediment de vot accessible té caràcter voluntari, de manera que les persones que ho vulguin poden acudir directament a la mesa electoral i votar assistits per persones de la seva confiança.