• Imprimeix

Informació general

Les properes eleccions al Parlament de Catalunya tindran lloc el dia 27 de setembre de 2015.

El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya. 

El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l´acció política i de govern. Exerceix també les restants competències que li són atribuïdes per l´ordenament jurídic i, en especial, per l´Estatut d´autonomia de Catalunya.

La potestat per convocar les eleccions al Parlament de Catalunya recau en el president de la Generalitat, mitjançant decret, en el qual es fixarà la data de celebració de les eleccions, la dissolució del Parlament actual, el nombre de diputats corresponent a cada circumscripció, la durada de la campanya electoral i la normativa aplicable al procés electoral.

El Parlament de Catalunya actualment es compon de 135 diputats. 

Aquests 135 diputats es reparteixen en les quatre circumscripcions de la manera següent: 

  • Barcelona, 85
  • Tarragona, 18
  • Girona, 17
  • Lleida, 15

Els diputats són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. En cada circumscripció s´elegeixen tants diputats com correspongui, d´acord amb l´Estatut d´autonomia. 

El sistema electoral és de representació proporcional. La llei d´Hondt és la fórmula electoral mitjançant la qual es reparteixen els escons entre les candidatures que hagin obtingut, com a mínim, el 3% dels vots vàlids emesos a la circumscripció.