• Imprimeix

Formacions polítiques

Per constituir-se en partit polític, la formació s´ha d´inscriure en el Registre de partits polítics del Ministeri de l´Interior. 

La documentació de què cal disposar per obtenir la inscripció és la següent: 

  • Acta notarial, subscrita pels promotors del partit, amb expressa constància de les seves dades personals d´identificació (nom i cognoms, NIF, domicili, estat civil, professió, etc.). 
  • Estatuts pels quals es regirà la formació política. 

Els partits polítics adquiriran personalitat jurídica al cap de 21 dies a comptar de l´endemà de la seva inscripció en aquest Registre.

Una agrupació d'electors és un conjunt de ciutadans que es constitueixen com a formació política únicament i exclusivament per presentar una candidatura en un procés electoral concret i determinat. 

Per constituir-se en agrupació d´electors es necessita almenys la signatura de l´1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció. 

Cada elector/a podrà donar suport a una agrupació electoral.

La recollida de signatures  per a la constitució d´una agrupació d´electors es pot iniciar a partir del 4 d´agost, data de convocatòria de les eleccions.

Per ser candidat/a cal tenir la condició de català, estar censat en qualsevol de les circumscripcions de Catalunya i no incórrer en cap causa d´inelegibilitat. 

Poden presentar candidatures, entre el 19 i el 24 d´agost, davant la junta electoral provincial: 

  • Els partits polítics o federacions de partits polítics inscrits en el Registre de partits polítics(*)
  • Les coalicions de partits i/o de federacions que vulguin concórrer amb llistes conjuntes a les eleccions i ho comuniquin a la junta electoral provincial entre el 5 i el 14 d´agost. 
    Han de fer constar: la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.
  • Les agrupacions d´electors que presentin, com a mínim, la signatura de l´1% de les persones inscrites en el cens electoral de la circumscripció. Cada elector/a podrà donar suport només a una agrupació d´electors. 

(*) Els partits, federacions o coalicions que no hagin obtingut representació al Parlament en l´anterior convocatòria d´eleccions necessitaran la signatura, almenys, del 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguin la seva elecció. Cap elector/a podrà donar la seva signatura a més d´una candidatura.


Les candidatures subscrites pels representants dels partits, les federacions i les coalicions, així com pels promotors de les agrupacions d´electors, s´han de presentar davant la junta electoral provincial corresponent, entre el 19 i el 24 d´agost. 

La relació de candidatures presentades es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 26 d´agost. 

Una vegada les candidatures han estat presentades i publicades en el DOGC, les juntes electorals provincials comunicaran, si s´escau, als representants de les candidatures les irregularitats detectades en la presentació de les candidatures, els quals han de corregir les irregularitats apreciades per les juntes electorals provincials entre el 29 i 30 d´agost. 

El 31 d´agost la junta electoral provincial proclamarà les candidatures i l´1 de setembre es publicaran en el DOGC.

Les candidatures s´han de presentar per escrit expressant clarament: 

  • La denominació.
  • Les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació d´electors.
  • El nom i els cognoms dels candidats inclosos. 

Juntament amb aquest escrit, s´ha de presentar la declaració d´acceptació de la candidatura i dels documents acreditatius de la condició d´elegibilitat dels candidats. 

Les candidatures presentades per agrupacions d´electors o per partits, federacions o coalicions que no hagin obtingut representació en l´anterior convocatòria, han d´anar acompanyades dels documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigit per a la seva participació en les eleccions.

Les llistes han d´incloure tants candidats com càrrecs a elegir, pot haver-hi com a màxim 10 suplents i s´ha de fer constar el número d´ordre tant dels candidats com dels suplents. 

També han de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de manera que, en el conjunt de la llista i en cada tram de cinc llocs, els candidats de cadascun dels dos sexes suposin com a mínim el 40%. 

No. No hi ha l'obligació de concórrer a les eleccions en un nombre mínim de circumscripcions.

No. Les candidatures no es poden modificar un cop presentades, excepte en el termini comprès entre el 29 i el 30 d´agost, habilitat per a l´esmena d´irregularitats, i només  per mort o renúncia de la persona titular o com a conseqüència del tràmit d´esmena. 

Quan es tracti de llistes de candidats, les baixes que es produeixin després de la proclamació de candidatures s´entendran cobertes pels candidats successius i, si escau, pels suplents.

El 31 d´agost la junta electoral provincial proclamarà les candidatures i l´1 de setembre es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sí. La retirada d´una candidatura pot efectuar-se amb un escrit del representant general davant l´Administració electoral en qualsevol moment anterior al 27 de setembre.