• Imprimeix

Cens electoral

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per votar i no estan privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. 

El cens electoral per aquestes eleccions està integrat pel: 

 • Cens d´electors residents a Catalunya (CER).
 • Cens de residents absents que viuen a l´estranger, inscrits en municipis de Catalunya (CERA).

L´Oficina del Cens Electoral, adscrita a l´Institut Nacional d´Estadística (INE), és l´òrgan encarregat de la formació del cens electoral, amb la col·laboració dels ajuntaments i dels consolats. 

Així mateix, els encarregats del Registre Civil i del Registre de Penats i Rebels han de comunicar qualsevol circumstància que pugui afectar la inscripció en el cens electoral.

Podeu consultar la vostra inscripció durant el període d´exposició i rectificació del cens en període electoral, entre els dies 10 i 17 d´agost, a: 

 • La delegació provincial de l´Oficina del Cens Electoral de la vostra província.
 • Els ajuntaments i consolats.
 • La seu electrònica de l´Institut Nacional d´Estadística (https://sede.ine.gob.es). En aquest cas, la consulta exigeix un certificat electrònic publicat per la seu electrònica de l´Institut Nacional d´Estadística (INE). 

També podeu consultar les dades trucant al telèfon 901 101 900 de l´Oficina del Cens Electoral. 

Els electors que hagueu canviat de domicili o voteu per primera vegada heu de comprovar, especialment, si les vostres dades són correctes. 

Sí. La inscripció en el cens electoral és obligatòria per exercir el dret de vot.

Sí. A començament d´any s´inscriuen en el cens tots els residents que faran 18 anys entre l´1 de gener i el 31 de desembre de l´any en curs, amb l´anotació de "menor". 

Aquests "menors" inscrits en el cens podran votar si el 27 de setembre han complert els 18 anys, o si els fan el mateix dia 27. 

El cens que s´utilitzarà serà el cens tancat el dia 1 de juny de 2015. 

Si les vostres dades no són correctes, podeu presentar una sol·licitud de rectificació o reclamació, entre el 10 i el 17 d´agost, davant l´ajuntament, consolat o delegació provincial de l´Oficina del Cens Electoral.

La reclamació només serà tinguda en compte si es refereix a: 

 • La rectificació d´errors en les dades personals.
 • Els canvis de domicili dins d´una mateixa circumscripció.
 • La no-inclusió de la persona reclamant en cap secció del cens de la circumscripció malgrat tenir-ne dret. 

No seran tingudes en compte: 

 • Les reclamacions referents a un canvi de residència d´una circumscripció a una altra realitzat amb posterioritat al 29 de maig de 2015, data de tancament del cens electoral. 

Si la reclamació es presenta a: 

 • l´Ajuntament, és necessari mostrar el document nacional d´identitat, el passaport o el permís de conduir (cal aportar-ne una fotocòpia), o bé
 • a la delegació provincial de l´Oficina del Cens Electoral, en aquest cas és necessari mostrar el document nacional d´identitat, el passaport o el permís de conduir (cal aportar-ne una fotocòpia) i un certificat d´empadronament. 

Les delegacions provincials de l´Oficina del Cens Electoral resoldran les reclamacions no més tard del 20 d´agost i n´ordenaran l´exposició al públic el 21 d´agost. A més, també notificaran la resolució adoptada a cadascun dels reclamants, als ajuntaments corresponents i als consolats.

La targeta censal és un document, tramès per l´Oficina del Cens Electoral, que conté les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en la qual us correspon votar. 

Té un caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-vos en el moment de votar.

Les certificacions censals específiques, les expedeixen, exclusivament, les delegacions provincials de l´Oficina del Cens Electoral. 

Poden ser de dos tipus: 

 • Certificació censal específica d´alta. Constitueix la prova que la persona que el presenta acredita que està inscrita en el cens encara que no figuri en les llistes. 
 • Certificació censal específica de correcció d´errades. La persona sí que apareix en les llistes, però hi ha algun error en les seves dades (nom, cognom, etc.). 

Les certificacions censals específiques s´han de presentar en el moment de votar.

El canvi de domicili s'ha de comunicar a l'ajuntament corresponent. 

Si és dins del mateix municipi, pot determinar un canvi de secció o de la mesa on s´ha d´exercir el dret de vot. 

Els canvis comunicats després del 29 de maig de 2015 (data de tancament del cens electoral),  no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, sí que es recullen els canvis comunicats anteriorment.