• Imprimeix

Campanya electoral

La campanya electoral dura 15 dies. 

Comença a les zero hores del dia 11 de setembre i finalitza a les zero hores del dia 26 de setembre.

Els ajuntaments han de reservar locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a la celebració d'actes de campanya electoral. 

A aquests efectes, els ajuntaments ho han de comunicar, entre el 5 i l'11 d'agost a la junta electoral de zona corresponent, i aquesta a la junta electoral provincial.

Aquesta relació ha de contenir l'especificació dels dies i les hores en què cada un estigui disponible i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província no més tard del 19 d'agost.

No. A partir de la publicació de la relació en el Butlletí Oficial de la Província, els representants de les candidatures poden sol·licitar davant les juntes electorals de zona  la utilització dels locals i els llocs per als actes electorals. 

El 4 de setembre, les juntes electorals de zona distribuiran els locals i els llocs d'acord amb els criteris de  Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació entre el dia 22 i el 26 de setembre.