• Imprimeix

Informació per a la presentació de candidatures

CANDIDATURES ELECTORALS

Per ser candidat/ata cal tenir la condició política de català i no trobar-se sotmès a cap causa d´inelegibilitat.

Tenen la condició política de catalans els ciutadans espanyols que tenen el veïnatge administratiu a Catalunya, és a dir, les persones de nacionalitat espanyola majors d'edat i empadronades en un municipi de Catalunya o residents a l'estranger que hagin tingut l'últim domicili en un municipi de Catalunya.

Poden presentar candidats o llistes de candidats:

  • Els partits i federacions inscrits en el Registre de partits polítics del Ministeri de l´Interior.
  • Les coalicions constituïdes que ho hagin comunicat a la junta electoral provincial corresponent del 5 al 14 d´agost de 2015.
  • Les agrupacions d´electors que reuneixin les signatures d´almenys l´1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció en què es presentin. La recollida de signatures s´ha d´iniciar un cop convocades les eleccions.

Els partits, federacions o coalicions que no hagin obtingut representació al Parlament a la convocatòria d´eleccions anterior necessiten la signatura, almenys, del 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguin la seva elecció. Cap elector pot prestar la seva signatura a més d´una candidatura.

El termini de presentació de les candidatures és del 19 al 24 d´agost de 2015.

Les candidatures, subscrites pels representants dels partits, federacions i coalicions i pels promotors de les agrupacions d´electors, s´han de presentar davant la junta electoral provincial de la circumscripció que correspongui.

Les candidatures s´han de presentar per escrit i han d´expressar clarament la denominació, les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació d´electors, i el nom i els cognoms dels candidats inclosos.

Juntament amb aquest escrit, cal presentar la declaració d´acceptació de la candidatura i els documents acreditatius de la condició d´elegibilitat dels candidats.

Les candidatures presentades per agrupacions d´electors s´han d´acompanyar també amb els documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigit per poder participar a les eleccions.