• Imprimeix

Calendari electoral

 

ACTIVITATARTICLESDATES
Decret de convocatòria (DT 4a. Estatut i art. 47 Llei 3/82) 42 3 d'agost
Publicació al DOGC del Decret de convocatòria en el DOGC 42 4 d'agost
ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Prorrogada la competència de les juntes electorals constituïdes amb motiu de les eleccions locals del 24 de maig de 2015 15.3 ----
Comunicació de renúncies i substitució dels vocals  14.2 8-11 d'agost
Finalització mandat JEP i JEZ 15.2 5 gener

 

 

 

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Publicació per DPOCE al BOP del nombre, límit de seccions, locals i meses que les integren i exposició al públic pels ajuntaments 24.2 10 d'agost
Presentació pels electors, davant JEP, de reclamacions contra delimitació efectuada 24.3 11-16 d'agost
Resolució per JEP sobre reclamacions contra delimitació efectuada 24.3 11-21 d'agost
Difusió en Internet per DPOCE i exposició al públic pels ajuntaments de la relació definitiva de les seccions, meses i locals electorals 24.4 17-26 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

    

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Sorteig per ajuntaments dels membres de les meses electorals 26.4 29 d'agost-2 de setembre
Notificació per JEZ designació membre de mesa als interessats i lliurament del manual sobre les seves funcions 27.2 29 d'agost-5 de setembre
Al·legació dels interessats, davant JEZ. del motiu que impedeix ser membre de mesa 27.3 29 d'agost-12 de setembre
JEZ resol i comunica, si s'escau, la substitució al primer suplent 27.3 29 d'agost-17 de setembre
Comunicació a JEZ membre mesa impossibilitat desenvolupar el seu càrrec 27.4 18-27 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Exposició pels ajuntaments i consolats llistes electorals vigents 39.2 10-17 d'agost
Presentació reclamacions, davant DPOCE, sobre inclusió o exclusió en el cens 39.3 10-17 d'agost
Resolució reclamacions inscripció en el cens per DPOCE 39.6 10-20 d'agost
DPOCE ordena exposició al públic rectificacions i notifica als reclamants, ajuntaments i consolats 39.6 21 d'agost
Contra resolució de DPOCE recurs davant jutge de 1a Instància 40.1 22-26 d'agost
Jutge de primera instància dicta sentència recurs i comunica als interessats, ajuntaments, consolats i DPOCE 40.2 22-31 d'agost
Lliurament còpia del cens de residents a Catalunya a representants de les candidatures i a JEZ 41.5 1-2 de setembre
Lliurament còpia del cens de RAE a representants de les candidatures (Acord de 29 de setembre de 2011, de la JEC) --- 8-9 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Designació per partits, federacions i coalicions, davant JEC, de representants generals 168.1 5-12 d'agost
Designació per representants generals, davant JEC, representants candidatures en la circumscripció electoral 168.2 5-14 d'agost
Comunicació de JEC a JEP dels noms dels representants de les candidatures en la seva circumscripció 168.3 5-16 d'agost
Acceptació de la designació per representants candidatures davant JEP 168.4 5-24 d'agost
Designació per promotors d'agrupacions d'electors de representants de les seves candidatures i acceptació d'aquesta designació 168.5 19-24 d'agost
Nomenament d'interventors pels representants de candidatures i lliurament per JEZ dels talonaris 3 i 4 a meses electorals 78.1 i 78.2 5 d'agost-24 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Comunicació a JEP constitució de coalició electoral 44.2 5-14 d'agost
Presentació de candidatures davant jep 45 19-24 d'agost
Publicació candidatures presentades al DOGC 47.1 26 d'agost
Comunicació de JEP a representants de les candidatures de les irregularitats en la seva presentació 47.2 28 d'agost
Termini per corregir irregularitats apreciades en candidatures presentades 47.2 29 d'agost-30 d'agost
Proclamació de candidatures per JEP 47.3 31 d'agost
Publicació al DOGC candidatures proclamades 47.5 1 de setembre
Presentació recurs davant l'òrgan contenciós administratiu competent per candidatures excloses 49.1 i 2 2-3 de setembre
Resolució judicial sobre recurs presentat 49.3 3-5 de setembre
Sol·licitud del procediment d'empara davant Tribunal Constitucional 49.4 3-7 de setembre
Resolució Tribunal Constitucional sobre sol·licitud d'empara 49.4 4-10 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Ajuntaments comuniquen a JEZ emplaçaments disponibles per col·locació gratuïta de cartells 56.1 5-11 d'agost
Comunicació JEZ a representants candidatures llocs reservats per als seus cartells 56.3 2 de setembre
Ajuntaments comuniquen JEZ, i aquesta a JEP, locals oficials i llocs públics per a realització gratuïta d'actes campanya electoral 57.1 5-14 d'agost
Publicació locals i llocs públics gratuïts per a actes campanya electoral al BOP 57.2 5-19 d'agost
Sol·licitud davant JEZ per representants candidatures utilització locals i llocs públics 57.2 5 d'agost-3 de setembre
Atribució per JEZ de locals i llocs públics disponibles per a actes de campanya i comunicació a representants candidatures 57.3 4 de setembre
Campanya electoral 51.1 11-25 de setembre
Prohibició difusió sondejos electorals 69.7 22-26 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*) (**)ARTICLESDATES
Sol·licitud documentació Braille 1.1 4-31 d'agost

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).      

(**) Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre.

       

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Sol·licitud vot per correu a DPOCE 72.a 4 d'agost-17 de setembre
Remissió per OCE certificat inscripció cens i documentació electoral per al vot per correu 73.2 7-20 de setembre
Remissió a mesa per electors documentació vot per correu 73.3 7-24 de setembre (**)

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

(**) Excepcionalment, fins a les 14 hores del 25 de setembre en aquelles localitats en què el dia 24 de setembre sigui festiu.

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Sol·licitud del vot per l'elector resident a l'estranger (CERA) a l'OCE 75.1 4-29 d'agost
Remissió per correu certificat, de la documentació del vot CERA per l'OCE 75.3 1-15 de setembre
Tramesa per correu del vot CERA a les oficines o seccions consulars 75.4 Fins al 22 de setembre
Dipòsit del vot CERA en urna habilitada en dependències consulars 75.5 23-25 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*) (***)ARTICLESDATES
Sol·licitud del vot dels ciutadans temporalment a l'estranger 3.1 4-29 d'agost
Remissió per DPOCE del certificat d'inscripció en el cens i de la documentació electoral 4.2 1-15 de setembre
Remissió a mesa per electors temporalment a l'estranger de la documentació electoral de votació 5.1 1-23 de setembre
Dia de reflexió --- 26 de setembre
VOTACIÓ 84 27 de setembr

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).       

(***) Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a                l'estranger.

         

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Escrutini general per JEP 103.1 i 107.2 30 de setembre-3 d'octubre
Presentació de reclamacions i protestes per representants i apoderats generals de les candidatures 108.2 30 de setembre-4 d'octubre
Resolució per JEP i comunicació a representants i apoderats generals de les candidatures 108.3 30 de setembre-5 d'octubre
Recurs contra resolució davant JEP per representants i apoderats generals de les candidatures 108.3 30 de setembre-6 d'octubre
Remissió per JEP a JEC de l'expedient amb el seu informe 108.3 1-7 d'octubre
Comunicació de JEP a representants candidatures remissió resolució i els cita per a comparèixer davant la JEC 108.3 1-8 d'octubre
Audiència de les parts davant JEC 108.3 2-10 d'octubre
Resolució JEC recurs presentat i trasllat de la Resolució a JEP per fer la proclamació d'electes 108.3 3-11 d'octubre
Proclamació d'electes per JEP 108.4 4-12 d'octubre
Remissió de l'acta de proclamació al Parlament de Catalunya i a JEC 108.6 4-13 d'octubre
Publicació resultats al DOGC 108.6 A partir del 4 d'octubre (40 dies des de proclamació d'electes)

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Interposició recurs contenciós electoral, davant JEP, per acte proclamació d'electes 112.1 5-15 d'octubre
Remissió de JEP a Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya escrit d'interposició, expedient electoral i informe 112.2 i 112.3 6-16 d'octubre
Comunicació JEP a representants candidatures concurrents a la circumscripció per comparèixer davant la Sala 112.3 6-16 d'octubre
Compareixença dels representants de les candidatures davant Sala 112.3 7-18 d'octubre
Sala, finalitzat termini compareixença interessats, trasllada interposició recurs al Ministeri Fiscal i a les parts que han comparegut en el procés 112.4 9-19 d'octubre
Ministeri Fiscal i representants candidatures formulen al·legacions que estimin convenients davant la Sala 112.4 10-23 d'octubre
Sala, passat el període d'al·legacions decideix d'ofici o a instància de part el rebut a prova 112.5 14-24 d'octubre
Desenvolupament de la fase probatòria contenciosa administrativa 112.5 15-29 d'octubre
Sentència Sala Contenciosa Administrativa Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 113.1 16 d'octubre-2 novembre
Notificació sentència a interessats i a JEP 114.1 i 115.1 16 d'octubre-3 novembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Designació davant JEC d'administradors generals per representants generals 174.1 5-14 d'agost
Nomenament pels representants generals, davant JEP, d'administradors de candidatures 174.2 19-24 d'agost
Comunicació per administrador general i de candidatures, a JEC i JEP respectivament, número de compte corrent obert 124.1 i 124.2 5-27 d'agost
Disposició saldo comptes 125.3 5 d'agost-26 desembre
Sol·licitud bestreta despeses electorals 127.bis.2 25-27 d'agost
Concessió fins a 30% bestreta despeses electorals 127.bis.4 2-27 de setembre
Presentació de la comptabilitat 133.1 5-30 de gener
Abonament 90% subvenció 133.4 5-29 de febrer
Pronunciament dels òrgans competents 134.2 28 de setembre-14 d'abril

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

     

ACTIVITAT (*) (****)ARTICLESDATES
Constitució del Parlament de Catalunya --- Dins dels 20 dies següents a la data de les eleccions

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

(****Dies feiners compresos entre el dilluns i el divendres