• Imprimeix

Calendari de les meses electorals

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Sorteig per ajuntaments dels membres de les meses electorals 26.4 29 d'agost-2 de setembre
Notificació per JEZ designació membre de mesa als interessats i lliurament del manual sobre les seves funcions 27.2 29 d'agost-5 de setembre
Al·legació dels interessats, davant JEZ, del motiu que impedeix ser membre de mesa 27.3 29 d'agost-12 de setembre
JEZ resol i comunica, si escau, la substitució al primer suplent 27.3 29 d'agost-17 de setembre
Comunicació a JEZ membre mesa impossibilitat desenvolupar el seu càrrec 27.4 18-27 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).