Textos de relació amb l'Administració pública


El recurs d'alçada

Les resolucions i els actes a què fa referència l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC), de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-11-1992), poden ser objecte de recurs d'alçada davant el superior jeràrquic d'aquell que els va dictar, abans del termini d'un mes. En cas que no es formulés cap recurs en aquest termini, la resolució esdevindrà ferma amb caràcter general.

Els motius de nul·litat o anul·labilitat en què es pot fonamentar el recurs d'alçada són recollits als articles 62 i 63 de la Llei esmentada i, en cas que no es dicti resolució abans de tres mesos, hom podrà entendre que el recurs s'ha desestimat.

Segons la Llei 30/1992, els elements que han de figurar obligatòriament en un recurs d'alçada són la identificació de la persona que signa el recurs, la referència als fonaments legals, les dades de la resolució contra la qual es recorre (data de la resolució, l'òrgan instructor i la data de la notificació), la motivació del recurs, la datació, la signatura del declarant i la referència a l'òrgan que tramita l'expedient.

Identificació de la persona que signa el recurs

Cal escriure el nom i els cognoms de la persona que signa el recurs segons la forma que apareix al DNI i indicar-hi l'adreça i els mitjans de comunicació que es considerin més adequats a efectes de la notificació.

Pel que fa a l'adreça cal tenir en compte que, com en el cas dels noms de les poblacions o de les comarques, cal usar sempre les formes oficials dels carrers, que podeu trobar als nomenclàtors oficials.

Atès que no hi ha una única manera d'escriure les adreces cal ser prudent i tenir en compte les regles següents:

a/ el nom dels carrers: Podem escriure el nom de la via de forma sencera o abreujada, però sempre tenint en compte que cal intentar no dificultar-ne la comprensió. Per evitar això podeu guiar-vos per la llista d'abreviatures de la Direcció General de Política Lingüística que trobareu al final d'aquest llibre o bé consultar la bibliografia especialitzada.

Recordeu que, si opteu per la forma sencera, aquesta s'ha d'escriure en minúscula. Per exemple:

avinguda de Lluís Companys
carrer d'Entença

Igualment, us recomanem consultar la llista d'abreviatures recollides al final d'aquest llibre quan hàgiu d'escriure les referències de pisos i plantes.

b/ la referència al municipi, la comarca i el codi postal: Cal recordar que el nom dels municipis ha de ser sempre transcrit en la forma oficial, que es troba recollida a l'Ordre de 20 de desembre de 1988 (DOGC núm. 1101, de 02-02-1989), per la qual es fa pública la llista dels noms oficials dels municipis de Catalunya.

Com podreu constatar, algunes presenten peculiaritats pel que fa a l'ús de l'article i cal tenir-les en compte.

Així mateix, us recordem també que, eliminada la divisió provincial per la Llei 6/1987, de 4 d'abril (DOGC núm. 827, de 10-04-1987), sobre l'organització comarcal de Catalunya, cal indicar a continuació del municipi i entre parèntesis la comarca en què es troba, sense article. Tot seguit hi indicarem el codi postal.

És molt recomanable esmentar si la persona que signa és major d'edat ja que, si no ho és, requerirà un representant legal.

La formulació del recurs

Cal introduir-lo amb una fórmula que permeti fer referència al fonament legal en què es basa el recurs com, per exemple:

FORMULO / INTERPOSO RECURS D'ALÇADA, d'acord amb la LRJPAC (article núm. <NÚM>), contra la resolució dictada amb data <DATA> per <ÒRGAN RESPONSABLE> en l'expedient instruït sobre <ASSUMPTE>, en el qual sóc persona interessada, resolució que em fou notificada amb data <DATA>,

Per donar al text una major claredat és recomanable escriure les paraules FORMULO / INTERPOSO RECURS D'ALÇADA en majúscules.

La motivació del recurs

La motivació del recurs s'obre amb un primer apartat en què l'administrat exposa les raons per les quals demana la revisió.

Cal introduir aquest apartat amb la fórmula AL·LEGACIONS, a continuació de la qual escriurem les al·legacions ordenadament amb números o lletres correlatius; cal recordar que si escrivim les frases amb infinitiu no usarem cap nexe, però que si ho fem amb temps verbals actius caldrà introduir-les amb Que.

A continuació cal fer referència als documents annexos, ordenats també numèricament i encapçalats per la fórmula DOCUMENTS ANNEXOS.

La sol·licitud

Cal introduir-la amb la fórmula SOL·LICITO o DEMANO, escrita en majúscules i en primera persona; a continuació especificarem la sol·licitud. En el cas que en fem més d'una és recomanable ordenar els motius amb números o lletres correlatius i tenir present que si escrivim les frases amb infinitiu no usarem cap nexe, però que si ho fem amb temps verbals actius caldrà introduir-les amb que.

Atès que la majoria de les vegades el recurs és motivat perquè es vol aconseguir la revocació del recurs o bé una modificació, us proposem dos exemples de redacció d'aquestes peticions:

opció a: que es dicti resolució que revoqui la que és objecte de recurs

opció b: que es modifiqui la resolució que és objecte de recurs en el sentit que <ESPECIFICACIÓ>

Pel que fa a la redacció del text de la sol·licitud us fem les recomanacions següents:

1. Feu prevaler la claredat i la concisió per damunt de l'expressivitat i l'emotivitat.

2. Estigueu alerta amb la longitud i la claredat dels paràgrafs.

3. Eviteu les fórmules expressives recargolades quan siguin innecessàries i busqueu-hi solucions més simples i senzilles. Una expressió breu, clara i concisa evita sovint els malentesos i les confusions.

4. Useu el gerundi només quan es refereixin accions simultànies i doneu preferència a les formes actives i personals dels verbs enfront de les substantivacions o de la utilització de formes verbals adjectivals. D'aquesta manera evitarem la despersonalització i l'ambigüitat pròpia de les frases passives.

5. Pel que fa a l'ús de les majúscules i minúscules, tingueu present que una presència excessiva de majúscules pot dificultar la lectura i la comprensió del text.

Per evitar això, us recomanem que tingueu en compte les regles de Majúscules i minúscules, de les quals extraiem les següents indicacions:

Escriurem en majúscula:

1. A principi de text.

2. Després de punts suspensius.

3. Els noms de càrrecs oficials i no oficials i títols nobiliaris quan vagin introduïts per una forma protocol·lària: Honorable Senyor President.

4. Les formes protocol·làries de tractament.

5. Els noms d'entitats formalment constituïdes com, per exemple, el nom propi d'institucions, organismes, empreses, i entitats juridicopúbliques i religioses: Govern Civil de Barcelona, Ateneu Barcelonès, Escola Pitet.

6. Els noms dels òrgans de gestió d'organismes oficials i no oficials: Servei de Gestió Econòmica.

Escriurem en minúscula:

1. Els noms de càrrecs oficials i no oficials i títols nobiliaris: director general, conseller, president.

2. Els noms d'entitats formalment constituïdes com, per exemple, el nom propi d'institucions, organismes, empreses, establiments i entitats juridicopúbliques i religioses quan s'esmenten en plural o com a genèric: els governs civils de Catalunya, les escoles de Barcelona.

3. Totes les referències a divisions temporals: febrer, dilluns.

4. Noms de places, carrers i altres vies urbanes i interurbanes: la plaça de Sants, la ronda del Litoral, el carrer Major.

5. Les abreviatures dels noms de places, carrers i altres vies urbanes i interurbanes: la pl. de Sants, la rda. del Litoral, el c. Major.

El peu de pàgina

El peu de pàgina d'un recurs ordinari ha de contenir els elements següents: la datació, la signatura i la destinació.

Els recursos no duen fórmula de comiat ja que es tracta d'un document oficial.

1. La datació

De forma general, l'estructura d'aquest element és la següent:

<MUNICIPI>, <DIA> de <MES> de <ANY>

A més, cal tenir sempre en compte les regles següents:

a. Escriurem sempre el nom dels mesos en minúscula.

b. Escriurem el número de l'any sense punt entremig.

c. No escriurem mai la preposició a davant de la referència de la data.

INCORRECTE
CORRECTE
Sabadell, a 4 de Juny del 1.995
Sabadell, 4 de juny de 1995

2. La signatura

En aquest document no cal escriure el nom i els cognoms ja que els hem indicat al principi de la identificació.

3. La destinació

Pot interposar-se el recurs ordinari davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant l'òrgan competent per resoldre'l. Com a criteri general, recomanem eliminar els tractaments de subordinació jeràrquica o de servilisme en qualsevol mena de document i intentar ser fidels a la realitat objectiva.

Cal evitar fer un ús sexista del llenguatge i no suposar que la persona a qui ens adrecem és sempre un home i que, per tant, requereix el tractament senyor; si desconeixem el sexe de la persona a qui es destina el text, usarem el tractament senyor/a, tenint en compte que aquesta opció exigeix la concordança de tots els elements que complementin aquest mot.

Existeix també l'opció de prescindir de formes concretes i usar mots abstractes per referir-se als càrrecs i dir, així, Direcció General en lloc de director general.

Tractaments personals

Com a norma general, el tractament de l'emissor en les sol·licituds ha de ser la primera persona del singular i, quan els sol·licitants siguin un col·lectiu, la primera del plural, tot i que en la identificació de la persona han d'aparèixer les dades d'una persona només.

Tot i que no hi ha cap regla específica per al tractament referent a la persona que rep el text, la tradició de llenguatge administratiu català ha tendit a usar la forma vós, forma que elimina la possibilitat de discriminar el lector per raó del seu sexe.ESTRUCTURA DEL RECURS D'ALÇADA

1. Identificació de la persona que signa el recurs

  1.1. Nom i cognoms
  1.2. La referència a la majoria d'edat, si escau
  1.3. DNI (o NIF si es tracta d'una empresa)
  1.4. Domicili, telèfon i adreça electrònica a efectes de les notificacions

2. Formulació del recurs

  2.1. Fórmula introductòria: FORMULO / INTERPOSO RECURS D'ALÇADA
  2.2. Fonaments legals

3. Motivació del recurs

  3.1. Fórmula introductòria de les al·legacions: AL·LEGACIONS
  3.2. Enumeració de les al·legacions
  3.3. Fórmula introductòria dels documents en què es basi la interposició del recurs: DOCUMENTS ANNEXOS
  3.4. Enumeració dels documents

4. Sol·licitud

  4.1. Fórmula introductòria: SOL·LICITO
  4.2. Sol·licitud/s introduïda/des per Que

5. Datació

6. Signatura

7. DestinacióMODEL DE RECURS D'ALÇADA

<NOM i COGNOMS>, major d'edat, que visc a <MUNICIPI> (comarca de <COMARCA>), <ADREÇA>, CP <CODI POSTAL>, tel. <TEL>, adreça electrònica <A/E> i que tinc el DNI núm. <DNI>,

FORMULO / INTERPOSO RECURS D'ALÇADA, d'acord amb la LRJPAC (article núm. <NÚM>), contra la Resolució dictada amb data <DATA> per <ÒRGAN QUE DICTÀ LA RESOLUCIÓ>, en el qual sóc persona interessada, resolució que em fou notificada amb data <DATA>.

AL·LEGACIONS

  <AL·LEGACIÓ 1>
  <AL·LEGACIÓ...>

DOCUMENTS ANNEXOS

  <DOC. ANNEX 1>
  <DOC. ANNEX...>

SOL·LICITO

  <SOL·LICITUD 1>
  <SOL·LICITUD...>

<MUNICIPI>, <DIA> de <MES> de <ANY>

(signatura)

<DESTINACIÓ>EXEMPLE DE RECURS D'ALÇADA

Rosa Mari Malero i Estruch, major d'edat, que visc a Calonge (comarca del Baix Empordà), C/ Santa Maria, s/n, CP 17251, tel. 972 78 98 98, adreça electrònica info@marinada.com i que tinc el DNI núm. 12 345 656,

FORMULO / INTERPOSO RECURS D'ALÇADA, d'acord amb la LRJPAC (articles 62 i 63), contra la Resolució dictada amb data 14 de maig de 1995 per la Direcció General de Turisme en l'expedient 44/95-2 instruït sobre la subvenció per retolació de l'establiment Marinada de Sant Antoni de Calonge, en el qual sóc persona interessada, resolució que em fou notificada amb data 20 de maig de 1995.

AL·LEGACIONS

  1. Contra el que manifesta la Resolució, el restaurant Marinada sí que compleix els requisits per acollir-se a la subvenció que aquesta Direcció General concedeix per retolació.

  2. Les obres d'instal·lació dels rètols no es van realitzar amb anterioritat a la concessió de la subvenció, sinó després, tal com ho acredita la documentació que s'adjunta a aquest recurs.

DOCUMENTS ANNEXOS

  Original de la factura d'instal·lació del dia 21 de maig de 1995.

SOL·LICITO

  Que sigui admesa de nou la meva sol·licitud de subvenció.

Calonge, 10 de juny de 1995

(signatura)

DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME