Textos de relació amb l'Administració pública


La sol·licitud

La sol·licitud és un text pel qual l'administrat s'adreça a l'Administració i li demana alguna cosa relacionada amb qualsevol matèria de tramitació prevista per la normativa vigent.

La normativa que regeix la forma i l'ús de les sol·licituds és recollida en la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992, publicada al BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992, en els articles núm. 70.1 a 70.4. En aquests articles, s'assenyala que les sol·licituds, com també qualsevol altre document, es poden presentar en les dependències següents:

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.

- En els registres de qualsevol òrgan administratiu de les administracions públiques següents:

 • Administració general de l'Estat.
 • Administració autonòmica. Tant als serveis centrals com als serveis territorials de cada departament.
 • Administració local.

- A les oficines de correus.

- A les representacions diplomàtiques o consulars si afecta un resident a l'estranger.

Cal destacar que, de totes les comunicacions que es presentin a l'Administració, els interessats en poden demanar una còpia amb la data de presentació anotada pel registre (art. 70.3).

Finalment, cal dir que és necessari adjuntar a qualsevol sol·licitud que es presenti les proves o els elements que l'interessat consideri oportuns per demostrar allò que al·lega.

CONTINGUT

Pel que fa als elements formals, l'article 70 de la LRJPAC indica que totes les sol·licituds han de fer constar necessàriament els elements següents: dades de la persona interessada (nom, cognoms i adreça) i, si escau, de la persona que el representi, com també l'especificació del mitjà de contacte preferent i del lloc on cal adreçar les notificacions; demanda realitzada (fets, raons i petició pròpiament dita); dades referencials (lloc, data); signatura de la persona que fa la sol·licitud i destinació.

Hi ha, a més, dues disposicions que assenyalen també com obligatoris els elements següents:

 • El Decret 196/1976, de 6 de febrer, segons el qual és preceptiu esmentar també en l'escrit el número de DNI de la persona interessada.
 • El Decret 2423/1975, de 25 de setembre, segons el qual cal que totes les persones jurídiques i entitats hi incloguin el número d'identificació fiscal.

És recomanable també indicar si la persona que signa la sol·licitud és major d'edat ja que, si no ho és, ha d'haver-hi alguna altra persona que la representi.

És optativa la referència al lloc i la data de naixement, com també a altres dades com, per exemple, les laborals o l'estat civil.

Identificació de la persona que signa la sol·licitud

Cal escriure el nom i els cognoms de la persona que signa la sol·licitud segons la forma que apareix al DNI i a indicar-hi l'adreça i els mitjans de comunicació que es considerin més adequats a efectes de la notificació.

Pel que fa a l'adreça cal tenir en compte que, com en el cas dels noms de les poblacions o de les comarques, cal usar sempre les formes oficials dels carrers, que podeu trobar als nomenclàtors oficials.

Atès que no hi ha una única manera d'escriure les adreces cal ser prudent i tenir en compte les regles següents:

a/ el nom dels carrers: Podem escriure el nom de la via de forma sencera o abreujada, però sempre tenint en compte que cal intentar no dificultar-ne la comprensió. Per evitar això podeu guiar-vos per la llista d'abreviatures de la Direcció General de Política Lingüística que trobareu al final d'aquest llibre o bé consultar la bibliografia especialitzada.

Recordeu que, si opteu per la forma sencera, aquesta s'ha d'escriure en minúscula. Per exemple:

avinguda de Lluís Companys
carrer d'Entença

Igualment, us recomanem consultar la llista d'abreviatures recollides al final d'aquest llibre quan hagueu d'escriure les referències de pisos i plantes.

b/ la referència al municipi, la comarca i el codi postal: Cal recordar que el nom dels municipis ha de ser sempre transcrit en la forma oficial, que es troba recollida a l'Ordre de 20 de desembre de 1988 (DOGC núm. 1101, de 02-02-1989), per la qual es fa pública la llista dels noms oficials dels municipis de Catalunya.

Com podreu constatar, algunes presenten peculiaritats pel que fa a l'ús de l'article i cal tenir-les en compte.

Així mateix, us recordem també que, eliminada la divisió provincial per la Llei 6/1987, de 4 d'abril (DOGC núm. 827, de 10-04-1987), sobre l'organització comarcal de Catalunya, cal indicar a continuació del municipi i entre parèntesis la comarca en què es troba, sense article. Tot seguit hi indicarem el codi postal.

És molt recomanable esmentar si la persona que signa és major d'edat ja que, si no ho és, requerirà un representant legal.

L'exposició de motius

Cal introduir-la amb la fórmula EXPOSO, escrita en majúscules i en primera persona; a continuació s'especifiquen tots els motius pels quals hem fet la sol·licitud d'una manera clara i senzilla. És recomanable ordenar els motius amb números o lletres correlatius i tenir present que si escrivim les frases amb infinitiu no usarem cap nexe, però que si ho fem amb temps verbals actius caldrà introduir-les amb Que.

La sol·licitud

Cal introduir-la amb la fórmula SOL·LICITO o DEMANO, escrita en majúscules i en primera persona; a continuació farem la sol·licitud. En el cas que en fem més d'una és recomanable ordenar els motius amb números o lletres correlatius i tenir present que si escrivim les frases amb infinitiu no usarem cap nexe, però que si ho fem amb temps verbals actius caldrà introduir-les amb Que.

Pel que fa a la redacció del text de la sol·licitud us fem les recomanacions següents:

1. Feu prevaler la claredat i la concisió per damunt de l'expressivitat i l'emotivitat.

2. Estigueu alerta amb la longitud i la claredat dels paràgrafs.

3. Eviteu les fórmules expressives recargolades quan siguin innecessàries i busqueu-hi solucions més simples i senzilles. Una expressió breu, clara i concisa evita sovint els malentesos i les confusions.

4. Useu el gerundi només quan es refereixin accions simultànies i doneu preferència a les formes actives i personals dels verbs enfront de les substantivacions o de la utilització de formes verbals adjectivals. D'aquesta manera evitarem la despersonalització i l'ambigüitat pròpia de les frases passives.

5. Pel que fa a l'ús de les majúscules i minúscules, tingueu present que una presència excessiva de majúscules pot dificultar la lectura i la comprensió del text.

Per evitar això, us recomanem que tingueu en compte les regles recollides a Majúscules i minúscules, de les quals extraiem les següents indicacions:

Escriurem en majúscula:

1. A principi de text.

2. Després de punts suspensius.

3. Els noms de càrrecs oficials i no oficials i títols nobiliaris quan vagin introduïts per una forma protocol·lària: Honorable Senyor President.

4. Les formes protocol·làries de tractament.

5. Els noms d'entitats formalment constituïdes com, per exemple, el nom propi d'institucions, organismes, empreses, i entitats juridicopúbliques i religioses: Govern Civil de Barcelona, Ateneu Barcelonès, Escola Pitet.

6. Els noms dels òrgans de gestió d'organismes oficials i no oficials: Servei de Gestió Econòmica.

Escriurem en minúscula:

1. Els noms de càrrecs oficials i no oficials i títols nobiliaris: director general, conseller, president.

2. Els noms d'entitats formalment constituïdes com, per exemple, el nom propi d'institucions, organismes, empreses, establiments i entitats juridicopúbliques i religioses quan s'esmenten en plural o en elles mateixes: els governs civils de Catalunya, les escoles de Barcelona.

3. Totes les referències a divisions temporals: febrer, dilluns.

4. Noms de places, carrers i altres vies urbanes i interurbanes: la plaça de Sants, la ronda del Litoral, el carrer Major.

5. Les abreviatures dels noms de places, carrers i altres vies urbanes i interurbanes: la pl. de Sants, la rda. del Litoral, el c. Major.

El peu de pàgina

El peu de pàgina d'una sol·licitud ha de contenir els elements següents: la datació, la signatura i la destinació.

Les sol·licituds no duen fórmula de comiat ja que es tracta d'un document oficial.

1. La datació

De forma general, l'estructura d'aquest element és la següent:

<MUNICIPI>, <DIA> de <MES> de <ANY>

A més, cal tenir sempre en compte les regles següents:

a. Escriurem sempre el nom dels mesos en minúscula.

b. Escriurem el número de l'any sense punt entremig.

c. No escriurem mai la preposició a davant de la referència de la data.

INCORRECTE
CORRECTE
Sabadell, a 4 de Juny del 1.995
Sabadell, 4 de juny de 1995

2. La signatura

En les sol·licituds no cal escriure el nom i els cognoms ja que els hem indicar al principi de la identificació.

3. La destinació

Cal adreçar la sol·licitud a l'òrgan administratiu que té competències en la matèria objecte de la sol·licitud. Com a criteri general, recomanem eliminar els tractaments de subordinació jeràrquica o de servilisme en qualsevol mena de document i intentar ser fidels a la realitat objectiva.

Cal evitar fer un ús sexista del llenguatge i no suposar que la persona a qui ens adrecem és sempre un home i que, per tant, requereix el tractament senyor; si desconeixem el sexe de la persona a qui es destina el text, usarem el tractament senyor/a, tenint en compte que aquesta opció exigeix la concordança de tots els elements que complementin aquest mot.

Existeix també l'opció de prescindir de formes concretes i usar mots abstractes per referir-se als càrrecs i dir, així, Direcció General en lloc de director general.

Tractaments personals

Com a norma general, el tractament de l'emissor en les sol·licituds ha de ser la primera persona del singular i, quan els sol·licitants siguin un col·lectiu, la primera del plural, tot i que en la identificació de la persona han d'aparèixer les dades d'una persona només.

Tot i que no hi ha cap regla específica per al tractament referent a la persona que rep el text, la tradició de llenguatge administratiu català ha tendit a usar la forma vós, forma que elimina la possibilitat de discriminar el lector per raó del seu sexe.


ESTRUCTURA DE LA SOL·LICITUD

1. Identificació de la persona que signa la sol·licitud

  1.1. Noms i cognoms
  1.2. La referència a la majoria d'edat, si escau
  1.3. DNI (o NIF si es tracta d'una empresa)
  1.4. Domicili, telèfon i adreça electrònica a efectes de notificacions

2. Exposició de motius

  2.1. Fórmula introductòria: EXPOSO
  2.2.
  Descripció/ons dels fets introduïda/des per Que

3. Sol·licitud

  3.1. Fórmula introductòria: Per això, SOL·LICITO
  3.2.
  Sol·licitud/s introduïda/des per Que

4. Datació

5. Signatura

6. DestinacióMODEL A DE SOL·LICITUD

<NOM i COGNOMS>, major d'edat, que visc a <MUNICIPI> (comarca de <COMARCA>), <ADREÇA>, CP <CODI POSTAL>, tel. <TEL>, adreça electrònica <A/E> i que tinc el DNI núm. <DNI>,

EXPOSO

  <RAONAMENT 1>
  <RAONAMENT...>

Per això, SOL·LICITO

  <PETICIÓ>

<MUNICIPI>, <DIA> de <MES> de <ANY>

(signatura)

<DESTINACIÓ>EXEMPLE A DE SOL·LICITUD

Isabel Solà i Costa, major d'edat, que visc a Barcelona (comarca del Barcelonès), carrer d'Entença, núm. 24, pis 4rt, CP 08015, tel. 444 44 44, adreça electrònica, i que tinc el DNI núm. 42 456 457,

EXPOSO

  Que sóc la propietària de la botiga de roba MODAS XIC situada al carrer Mallorca, núm. 374, i que voldria posar el rètol en català.

  Que el pressupost de les despeses d'instal·lació del nou rètol és de 245.000 PTA.

Per això, SOL·LICITO

  Que s'admeti aquesta sol·licitud per la qual demano que se'm concedeixi una subvenció per retolació que va publicar aquest Departament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el Decret de data 22-6-92, de concessió de subvencions per a la normalització de rètols dels locals comercials (DOGC 1616).

Barcelona, 26 de febrer de 1995

(signatura)

SERVEI TERRITORIAL A BARCELONA DEL DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISMEMODEL B DE SOL·LICITUD

Nom: <NOM>
Edat: <EDAT>
Domicili: <DOMICILI>
CP: <CP>
Telèfon: <TEL>
Cognoms: <COGNOMS>
DNI: <DNI>
Municipi: <MUNICIPI>
Comarca: <COMARCA>
Adreça electrònica: <A/E>

EXPOSICIÓ DE FETS

  <RAONAMENT 1>
  <RAONAMENT...>

MOTIVACIÓ JURÍDICA

  <MOTIVACIÓ JURÍDICA 1>
  <MOTIVACIÓ JURÍDICA...>

DOCUMENTS ANNEXOS

  <DOC. ANNEX 1>
  <DOC. ANNEX...>

SOL·LICITUD

  <PETICIÓ 1>
  <PETICIÓ...>

<MUNICIPI>, <DIA> de <MES> de <ANY>

(signatura)

<DESTINACIÓ>EXEMPLE B DE SOL·LICITUD

Nom: MARIONA
Edat: 43 anys
Domicili: Carrer Major, 42
CP o comarca: Pallars Sobirà
Adreça electrònica: dcasajua@elrem.com
Cognoms: DÍEZ I CASAJUANA
DNI: 44 555 666
Població: Sort
Telèfon: 77 66 88

EXPOSICIÓ DE FETS:

  1. Sóc propietària de l'establiment EL REM, situat al carrer de la Vila, 3, de Sort.
  2. Aquest establiment té la categoria d'1 forquilla.
  3. Desitjo augmentar la categoria del meu establiment fins a 2 forquilles.

DOCUMENTS ANNEXOS:

  Decret 287/1990, de 21 de novembre (DOGC núm. 1.378, de 10-12-1990), pel qual s'estableixen normes sobre l'ordenació i la classificació dels establiments de restauració.

SOL·LICITUDS:

  Que es realitzin les accions necessàries per aconseguir la reclassificació.

Sort, 24 d'abril de 1995

(signatura)

DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME