Departament d'Empresa i ConeixementSol·licitud de participació per a la provisió temporal de llocs de treball

Secretari/ària del/de la Director/a General de Turisme de la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, C1/C2-16, del Departament d'Empresa i Coneixement

Dades personals


Experiència professional a l'Administració de la Generalitat de Catalunya*Ubicació *

Vinculació actual amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya 


Informació complementària


Experiència professional


Dades acadèmiquesFormació complementària


Llengua catalana
Altres idiomes


       

       

       

       


       

Informàtica


Documentació annexa
A l’apartat “Curriculum ATRI” : el currículum generat per ATRI (format pdf). Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació/expedient/consulta de dades/ imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al formulari. Comproveu que estigui actualitzat.

A l’apartat “Curriculum personal”: el vostre currículum personal, amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat.

El nom dels fitxers no han de contenir espais en blanc ni caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc) perquè poden ocasionar problemes en la seva descàrrega.

Manifesto que les dades emplenades en el formulari són certes.


Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Gestió de Recursos humans"

Responsable del tractament: Secretaria General.

Finalitat: gestionar el personal del Departament d'Empresa i Coneixement en relació amb la casuística associada a la vinculació administrativa o laboral.

Legitimació: missió realitzada en interès públic d'acord amb el Títol 5è del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

Destinataris: Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament i a sol·licitar la limitació del tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (Passeig de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o correu electrònic (adreçat a bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació al web del Departament.


Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.