Autònomes administratives

Institut Català del Voluntariat

Resum general per capítols i articles del pressupost de despeses

Art.DENOMINACIÓInstitut Català del Voluntariat
10 Alts càrrecs -
11 Personal eventual 52.507,95
12 Funcionaris 56.356,64
13 Personal laboral 180.729,98
15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 5.168,16
16 Assegurances i prestacions socials 58.830,35

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL 353.593,08
20 Lloguers i cànons 3.066,00
21 Conservació i reparació 10,00
22 Material, subministraments i altres 969.475,12
23 Indemnitzacions per raó del servei 9.941,00
26 Serveis socials amb mitjans aliens -

CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 982.492,12
31 Préstecs en moneda nacional -
34 Altres -

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES -
40 A l'Estat/ a la Generalitat -
41 A organismes autònoms administratius -
44 A empreses públiques i altres ens públics -
46 A corporacions locals -
47 A empreses privades -
48 A famílies i institucions sense fi de lucre 307.078,00
49 A l'exterior -

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 307.078,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 1.643.163,20
60 Inversions en terrenys i béns naturals -
61 Inversions en edificis i altres construccions -
62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillat -
63 Inversions en material de transport -
64 Inversions en mobiliari i estris 6.011,00
65 Inversions en equips de procés de dades 12.021,00
66 Inversions en béns destinats a l'ús general -
67 Inversions en altre immobilitzat material -
68 Inversions en immobilitzat immaterial -

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 18.032,00
74 A empreses públiques i d'altres ens públics -
76 A corporacions locals -
78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre -

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -

TOTAL OPERACIONS CAPITAL 18.032,00
83 Concessió préstecs i bestretes fora del sector púb 10,00
87 Aportacions a compte de capital -

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS 10,00
91 Amortització de préstecs en moneda nacional -

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS -

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 10,00

RESUM

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 1.643.163,20

TOTAL OPERACIONS CAPITAL 18.032,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 10,00

TOTAL GENERAL 1.661.205,20