Autònomes administratives

Institut Català del Voluntariat

Estat de despeses

Aplicació econòmica
Estat de despeses
Total per conceptesTotal per artícles i capítols


CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL

353.593,08


ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL

52.507,95
110
Personal eventual
52.507,95

110.0001 Retribucions bàsiques 14.392,67


110.0002 Altres remuneracions 38.115,28ARTICLE 12. FUNCIONARIS

56.356,64
120
Retribucions bàsiques
32.087,16

120.0001 Retribucions bàsiques 32.087,16

121
Retribucions complementàries
24.269,48

121.0001 Retribucions complementàries 24.269,48ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL

180.729,98
130
Personal laboral fix
180.709,98

130.0001 Retribucions bàsiques 143.564,70


130.0002 Retribucions complementàries 20.970,96


130.0003 Altres remuneracions 16.174,32

131
Personal laboral temporal
20,00

131.0001 Retribucions bàsiques 10,00


131.0002 Retribucions complementàries 10,00ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

5.168,16
150
Incentius al rendiment
3.128,16

150.0001 Productivitat 3.128,16

151
Activitats extraordinàries
2.040,00

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 2.040,00ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS

58.830,35
160
Quotes Socials
58.830,35

160.0001 Seguretat Social 58.830,35CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

982.492,12


ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS

3.066,00
200


3.066,00

200.0001 Lloguers de béns mobles 3.066,00ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ

10,00
210


10,00

210.0001 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material 10,00ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES

969.475,12
220
Material d'oficina
24.531,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 24.521,00


220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00

223


6.131,00

223.0001 Transports 6.131,00

224


12.261,00

224.0001 Despeses d'assegurances 12.261,00

226
Despeses diverses
871.379,12

226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 6.131,00


226.0003 Publicitat i propaganda 3.521,00


226.0005 Reunions i conferències 6.131,00


226.0007 Formació i promoció 6.010,00


226.0008 Altres despeses diverses 14.786,00


226.6100 Campanyes i edicions de divulgació 38.925,00


226.6101 Promoció de l'associacionisme i el voluntariat 232.939,12


226.6102 Suport Entitats de voluntariat 324.923,00


226.6103 Formació de voluntaris 238.013,00

227
Treballs realitzats per altres empreses
55.173,00

227.0007 Estudis i treballs tècnics 55.173,00ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

9.941,00
230


6.261,00

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 6.261,00

231


617,00

231.0001 Altres indemnitzacions 617,00

233


3.063,00

233.0001 Fons d'Acció Social 3.063,00CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

307.078,00


ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE

307.078,00
480


307.078,00

480.0001 Transferències corrents a famílies i institucions sense fi de lucre 307.078,00CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

18.032,00


ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS

6.011,00
640


6.011,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris 6.011,00ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES

12.021,00
650


12.021,00

650.0001 Inversions en equips de procés de dades 12.021,00CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS

10,00


ARTICLE 83. CONCESSIÓ PRÉSTECS I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚB

10,00
830


10,00

830.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10,00