Criteris de selecció dels alumnes del Pla de Formació per a l'Administració Local

Criteris de selecció dels alumnes del Pla de Formació per a l'Administració Local

Per a l'adjudicació de les places dels cursos del Pla de Formació per a l'Administració Local 2018, a més de l'ordre d'entrada de les sol·licituds d'inscripció, es tindran en compte els criteris següents:

Adequació del perfil de la persona sol·licitant

Per a determinar l'adequació del perfil del personal destinatari, s'ha de tenir en compte que existeixen dos tipus de cursos:

Cursos adreçats a tot el personal

Pot optar a realitzar aquests cursos qualsevol persona que presti serveis a l'administració local de Catalunya.

Cursos adreçats a col·lectius específics

Pot optar a realitzar aquests cursos el personal que acompleixi els criteris que figuren en l'apartat de destinataris del programa de l'activitat formativa. L'acompliment d'aquests requisits de coneixements i/o tasques desenvolupades es considerarà, com a criteri general, imprescindible per a poder accedir a l'acció formativa. Eventualment, aquests cursos es poden obrir a la inscripció d'un altre tipus de personal no previst inicialment quan restin places lliures o si la matèria i/o metodologia del curs així ho aconsella.

Hores de formació

Si es tenen els requisits d'adequació de perfil, es consideraran prioritàries les sol·licituds del personal que hagi realitzat menys hores de formació.

Representativitat dels diferents ens

Es vetllarà per la diversitat de procedència de les sol·licituds per garantir la màxima representativitat dels diferents ens locals de Catalunya.

Manca d'assistència no justificada

La manca d'assistència no justificada a alguna activitat formativa, així com l'abandonament prematur de l'activitat, pot influir en els criteris d'adjudicació de futures places en cursos amb excés de demanda.

Activitats estratègiques

En el cas de les activitats estratègiques, l'òrgan promotor de l'activitat formativa serà el responsable de determinar la llista del personal admès, en atenció a les finalitats formatives que persegueixen.

L'activitat formativa de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya pot ser modificada o anul·lada per qüestions d'organització o per altres motius sobrevinguts, entre els quals es troba la manca de d'inscripcions.

Compromisos de les persones admeses

Les persones admeses a una activitat formativa es comprometen a:

Assistir, com a mínim, al % d'hores lectives necessàries per a l'obtenció del certificat i indicades al programa de l'activitat formativa. L'assoliment d'aquest percentatge no implica necessàriament l'obtenció del certificat d'aprofitament del curs. El seguiment i la realització de les propostes d'exercicis i/o proves proposades pels docents es consideraran requisits necessaris per obtenir la certificació. En aquestes proves es poden establir uns mínims per a considerar l'aptitud de l'alumnat.

Comunicar per correu electrònic la renúncia o la no assistència al curs

La comunicació es realitzarà al Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local a través de la bústia amb la qual us han comunicat l'admissió.

El termini per comunicar la renúncia és, com a mínim, de tres dies abans de l'inici de l'activitat formativa. La no comunicació de la renúncia a una activitat formativa, així com el seu abandonament prematur, pot influir en els criteris d'adjudicació de futures places en cursos amb excés de demanda.