Pla de formació per a l'Administració local (1r. Semestre)

Pla de formació per a l'Administració local (1r. Semestre)

El Pla de Formació per a l'Administració Local és resultat del procés de detecció de necessitats formatives que es planteja, no com una activitat puntual i focalitzada en el temps, sinó com un procés continu que es manifesta en cadascun dels contactes que el Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local manté, tant amb els ens com amb els professionals del món local.

La varietat d'instruments utilitzats en aquest procés de detecció són mostra de la diversitat de fonts de les que beu aquest Pla: les fonts documentals, les entrevistes informals amb l'alumnat, el personal docent, el personal tècnic de l'EAPC, juntament amb personal expert consultat per a diferents àrees de coneixement, les entrevistes grupals presencials, les sessions de treball de coordinació, la informació obtinguda dels informes docents, les enquestes d'avaluació de l'alumnat i dels professionals dels ens locals i, finalment, el qüestionari de detecció de necessitats formatives.

Des del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local s'ha treballat amb aquests recursos d'informació per a completar el disseny d'un Pla de Formació que doni resposta a les necessitats formatives reals dels ens locals de Catalunya. Fruit d'aquest procés de detecció de necessitats, i a la vista de les conclusions obtingudes, s'incorporen nous cursos en gairebé totes les funcions.

Aquest Pla respon al repte de contribuir a la millora competencial, l'actualització de coneixements i la reorientació dels professionals de l'Administració. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya entén la formació com a element impulsor de la transformació de les organitzacions que afavoreix el canvi i la millora a partir de l'aprenentatge dels servidors públics locals.

Per aquest motiu, el Pla de Formació per a l'Administració Local 2019 serà, un cop més un Pla interdisciplinari, extens, sensible a totes les novetats legislatives que s'hagin pogut produir, i també flexible, per tal d'incorporar aquelles que es vagin produint durant l'any.

Aquest pla pretén donar suport als governs locals en la gestió dels recursos públics per tal que puguin donar resposta als compromisos envers la ciutadania amb eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis públics.

La inscripció a les activitats formatives previstes per al primer semestre estarà oberta a partir de l'1 de gener de 2019.

Consulta els Criteris d'admissió

.