EAPC - Catàleg de cursos 2022

EAPC - Catàleg de cursos 2022

Presentació

L'EAPC ofereix aquest catàleg a les unitats de formació dels departaments de la Generalitat, universitats (PAS), Parlament i organismes autònoms relacionats, perquè cada entitat sol·liciti els cursos que li interessin dins del seu pla de formació anual.

Els cursos del catàleg s'agrupen en les funcions acordades per la Comissió Tècnica de Responsables de Formació, comunes a tots els departaments.

Dins de cada funció, els cursos estan dividits en dues línies: bàsica i actualització i aprofundiment, segons la classificació que estableix el III Acord general sobre condicions de treball del personal de la Generalitat de Catalunya, en el punt 10. Les línies d'acollida i estratègica no són objecte d'aquest catàleg.

Índex de funcions

Funció d'administració digital

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció d'organització i processos

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció de recursos humans, prevenció de riscos laborals i polítiques socials

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció de comunicació i habilitats

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció jurídica

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció de tecnologies de la informació

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció econòmica

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció de comandaments intermedis

Aquests cursos estan associats a les competències dels càrrecs de comandament de la Generalitat de Catalunya i, per al 2022, s'han classificat en les tres àrees d'aprenentatge següents:

Àrea de planificació i organització

Es vol incidir en temes relatius a la visió estratègica: d'una banda, fa referència a la capacitat per visualitzar cap on s'ha d'orientar l'organització i tenir una visió a mitjà/llarg termini, de manera que s'identifiquin oportunitats i s'implementin i es reajustin accions per tal d'adreçar l'organització cap als objectius estratègics; de l'altra, fa referència a la capacitat per planificar les accions, els projectes i les tasques que permetran assolir els objectius establerts.

Àrea de direcció de persones i lideratge

Es vol incidir en les habilitats transversals que qualsevol comandament intermedi desenvolupa. Pretén ajudar en l'organització de càrregues de feina, la coordinació dels equips, com captar i transmetre informació o com implantar dinàmiques adreçades a compartir coneixement.

Píndoles formatives

Àrea de recursos per al comandament intermedi

Es pretén donar recursos als comandaments intermedis per facilitar les seves tasques, tant d'eines 2.0 com d'organització del temps o altres recursos que en millorin la tasca diària.

Torna a l'índex de funcions