EAPC - Catàleg de cursos 2019

EAPC - Catàleg de cursos 2019

Presentació

L'EAPC ofereix aquest catàleg a les unitats de formació dels departaments de la Generalitat, universitats (PAS), Parlament i organismes autònoms relacionats, perquè cada entitat sol·liciti els cursos que li interessin dins del seu pla de formació anual.

Els cursos del catàleg s'agrupen en les funcions acordades per la Comissió Tècnica de Responsables de Formació, comunes a tots els departaments.

Dins de cada funció, els cursos estan dividits en 2 línies: bàsica i actualització i aprofundiment, segons la classificació que estableix el III Acord general sobre condicions de treball del personal de la Generalitat de Catalunya, en el punt 10. Les línies d'acollida i estratègica no són objecte d'aquest catàleg.

Al costat del nom de cada curs s'informa entre parèntesis la modalitat en què s'ofereix, que és aquella que s'adequa millor als objectius del curs: (p) = presencial, (s)=semipresencial, (v)= virtual.

Índex de funcions

Funció d'organització i processos

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció de recursos humans, prevenció de riscos laborals i polítiques socials

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció de comunicació i habilitats

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció jurídica

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Funció de tecnologies de la informació

Línia bàsica

Cursos d'ofimàtica virtuals, corresponents als nivells ACTIC, impartits per l'empresa adjudicatària d'un contracte marc anual:


Línia d'actualització i aprofundiment

Funció econòmica

Línia bàsica

Línia d'actualització i aprofundiment

Formació en llengües estrangeres

Formació virtual en llengua anglesa adreçada al lloc de treball per a persones amb el nivell lower intermediate (B1) o upper intermediate (B2). Aquesta formació la imparteix l'empresa adjudicatària d'un contracte marc anual.

Les competències específiques que s'ofereixen són:

Torna a l'índex de funcions

Funció de comandaments intermedis

Aquests cursos estan associats a les competències dels càrrecs de comandament de la Generalitat de Catalunya i, per al 2018, s'han classificat en les tres àrees d'aprenentatge següents:

Àrea de planificació i organització

Es vol incidir en temes relatius a la visió estratègica: per una banda, fa referència a la capacitat per visualitzar cap on s'ha d'orientar l'organització i tenir una visió a mitjà/llarg termini, de manera que s'identifiquin oportunitats i s'implementin i es reajustin accions per tal de dirigir l'organització cap als objectius estratègics; i, per una altra banda, fa referència a la capacitat per planificar les accions, els projectes i les tasques que permetran assolir els objectius establerts.

Àrea de direcció de persones i lideratge

Es vol incidir en les habilitats transversals que qualsevol comandament intermedi desenvolupa. Pretén ajudar en l'organització de càrregues de feina, la coordinació dels equips, com captar i transmetre informació o com implantar dinàmiques adreçades a compartir coneixement.

Píndoles de cinc hores:

Àrea de recursos per al comandament intermedi

Es pretén donar recursos als comandaments intermedis per facilitar les seves tasques, tant d'eines 2.0 com d'organització del temps o d'altres recursos que millorin la seva tasca diària.

Torna a l'índex de funcions