BJUV022 Procediment administratiu (v)

BJUV022 Procediment administratiu (v)

Si teniu interès a fer aquesta activitat, poseu-vos en contacte amb la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Introducció

El curs virtual sobre procediment administratiu posa a l'abast de l'alumne els coneixements essencials que l'ajudaran a entendre i resoldre les qüestions de la seva pràctica professional quotidiana relacionades amb el procediment administratiu. Al mateix temps, el curs incorpora les novetats que la normativa més recent ha aportat en aquesta matèria, per la qual cosa ofereix una visió àmplia i actualitzada del procediment administratiu.

Vegeu el vídeo promocional del curs:

Objectius

 • Identificar l'acte administratiu com a manifestació de l'activitat de l'Administració pública.
 • Conèixer i comprendre els principis, els subjectes i les fases del procediment administratiu.
 • Analitzar la revisió de l'acte administratiu.

Persones destinatàries

Personal de les administracions públiques catalanes

Continguts

 1. El procediment administratiu: mecanisme i garantia d'una correcta actuació administrativa
 2. L'acte administratiu com a manifestació de l'activitat administrativa
 3. Les persones en el procediment administratiu
 4. Aspectes generals de l'activitat administrativa
 5. Regulació del procediment administratiu
 6. Execució i revisió de l'acte administratiu

Modalitat

Virtual. El curs se seguirà des de l'Aula Virtual de l'EAPC, on trobareu les indicacions didàctiques corresponents així com les activitats a realitzar i els espais de comunicació.

Metodologia

La metodologia del curs es basa en:

 • Participació activa de l'alumne en la construcció del coneixement en interacció amb els altres alumnes.
 • Realització d'activitats: debats, qüestionaris, casos pràctics.
 • Tutoria activa: el docent orienta el recorregut formatiu, guia el ritme de treball de l'alumnat, acompanya en les activitats.

Professorat

Equip de formadors interns de la funció jurídica de l'EAPC.

Places

30

Hores lectives

Curs de 30 hores lectives i d'una durada de 8 setmanes de docència, precedit d'un taller de familiarització amb l'entorn virtual.

Nivell d'avaluació

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a les persones participants que facin les activitats proposades i obtinguin el 65% o més de la puntuació del curs.

Responsable de l'activitat

Eva López

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora