BJUV002 Contractes del sector públic (v)

BJUV002 Contractes del sector públic (v)

Si teniu interès a fer aquesta activitat, poseu-vos en contacte amb la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Presentació

Aquest curs virtual tracta tots els aspectes fonamentals de la contractació del sector públic partint de la normativa vigent i analitzant els conceptes, tipologia, procediments i agents implicats. Concebut com una acció formativa de caràcter bàsic, ofereix a l'alumne uns coneixements generals de la matèria de contractació pública i li proporciona un aprenentatge complet.

Objectius

 • Conèixer la normativa aplicable (Llei 9/2017) en matèria de contractes del sector públic i identificar quina part del sector públic hi està sotmesa.
 • Saber diferenciar els tipus de contractes.
 • Conèixer els tipus de procediments utilitzats en la tramitació dels expedients de contractes del sector públic.
 • Conèixer les fases del procediment fins a l'adjudicació i execució del contracte.

Persones destinatàries

Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Programa

 1. Introducció a la contractació pública
 2. Què són els contractes públics i a qui s'apliquen
 3. Objecte i preu dels contractes
 4. Tramitació dels contractes: publicitat i transparència
 5. Procediments de selecció del contractista
 6. Criteris de valoració. Adjudicació i formalització del contracte
 7. Execució i extinció dels contractes i règim de recursos

Modalitat

Virtual. El curs se seguirà des de l'Aula Virtual de l'EAPC, on trobareu les indicacions didàctiques corresponents així com les activitats a realitzar i els espais de comunicació.

Metodologia

La metodologia del curs es basa en:

 • Participació activa de l'alumnat en la construcció del coneixement de la matèria
 • Tutories actives
 • Realització de tasques: debats, qüestionaris, resolució de casos pràctics.

Professorat

Equip de formadores i formadors interns de la funció jurídica de l'EAPC.

Places

30 per curs

Hores lectives

Curs de 35 hores lectives i d'una durada de 9 setmanes de docència, precedit d'un taller de familiarització amb l'entorn virtual.

Nivell d'avaluació

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a les persones participants que facin les activitats proposades i obtinguin el 65% o més de la puntuació del curs.

Responsable de l'activitat

Eva López

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora