BECV001 Gestió del pressupost (v)

BECV001 Gestió del pressupost (v)

Si teniu interès a fer aquesta activitat, poseu-vos en contacte amb la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Objectius

 • Conèixer el punt de sortida del perquè existeix el pressupost com a eina de planificació, gestió i control.
 • Conèixer els principis més importants que regiran la gestió del pressupost i l'estructura la Generalitat i els seus organismes a nivell pressupostari, i com es classifiquen els diferents tipus d'ingressos i despeses.
 • Conèixer totes les fases d'execució pressupostària, els seus documents comptables i els diferents tipus de modificacions del pressupost.
 • Conèixer quin és el model actual de finançament de la Generalitat i com ha evolucionat des de l'Estatut del 1979.

Persones destinatàries

Personal de les administracions públiques catalanes que realitzi tasques relacionades amb la gestió del pressupost.

Continguts

El curs està dividit en 2 blocs que contenen 15 unitats.

BLOC 1. TEORIA PRESSUPOSTÀRIA

 • Unitat 1: Planificació de l'activitat pública. Pla de Govern. Pressupost orientat a resultats
 • Unitat 2: Normativa pressupostària
 • Unitat 3: Àmbit Institucional dels pressupostos de la GC. Els subsectors i les agrupacions
 • Unitat 4: Principis pressupostaris
 • Unitat 5: El cicle pressupostari. Preparació, discussió i aprovació
 • Unitat 6: Estructura del pressupost. Classificació de l'estat de despeses
 • Unitat 7: Estructura del pressupost. Classificació de l'estat d'ingressos

BLOC 2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

 • Unitat 8: La consolidació i l'estabilitat pressupostària
 • Unitat 9: Crèdits pressupostaris. Concepte i formació de les bosses de vinculació
 • Unitat 10: Execució del pressupost. Comptabilització de les fases de l'estat de despeses
 • Unitat 11: Procediments especials d'execució de les despeses. Pagaments a justificar
 • Unitat 12: Execució del pressupost. Comptabilització de les fases de l'estat d'ingressos
 • Unitat 13: Les modificacions pressupostàries. Conceptes, marc legal i tipologia
 • Unitat 14: Aprovació dels expedients de modificació
 • Unitat 15: Altres casos d'afectació dels crèdits pressupostaris

Modalitat

En línia. El curs se seguirà des de l'Aula Virtual de l'EAPC on trobareu les indicacions didàctiques corresponents així com les activitats a realitzar i els espais de comunicació.

Metodologia

La metodologia d'aquest curs es basa en:

 • Participació activa de l'alumnat en la construcció del coneixement de la matèria.
 • Tutories actives.
 • Realització de tasques: debats, qüestionaris, resolució de casos pràctics.

Professorat

Equip de formadors i formadores interns de la funció econòmica de l'EAPC

Places

30 per grup.

Hores lectives

Curs de 30 hores lectives i d'una durada de 8 setmanes de docència, precedit d'un taller de familiarització amb l'entorn virtual.

Nivell d'avaluació

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a les persones participants que facin les activitats proposades i obtinguin el 65% o més de la puntuació del curs.

Responsable de l'activitat

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora