APAS013 Estadística aplicada a projectes

APAS013 Estadística aplicada a projectes

Si teniu interès a fer aquesta activitat, poseu-vos en contacte amb la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Presentació

La finalitat de la formació és oferir les eines per tal que les persones aconsegueixin resultats de millora reals en el seu lloc de treball. Per això, aquest taller ofereix un espai d'acompanyament per fer ús de l'estadística i aplicar-la a projectes de millora.

A partir de les necessitats de cada participant, es faciliten estratègies de treball per organitzar i descriure la informació provinent, bàsicament, de la gestió administrativa, amb l'objectiu de millorar l'explotació i ús de les dades o l'elaboració de memòries o informes de gestió.

La modalitat semipresencial d'aquest taller (amb 10 hores virtuals i 10 hores presencials) permet el treball col·lectiu dels continguts i l'assessorament individual o per projectes, de forma que, en finalitzar, les persones participants hagin pogut aconseguir uns resultats de millora en el desenvolupament de les seves tasques.

Donat que en aquesta activitat s'avalua la transferència, sempre que escaigui és convenient que aquestes millores siguin consensuades o validades pel comandament de la unitat en què es treballa.

Per donar suport a l'aplicació pràctica, la sessió de seguiment en què es presenten els treballs o projectes és oberta a la participació dels comandaments i tècnics de formació del Departament.

Persones destinatàries

Personal tècnic del departament o organisme amb coneixements previs d'estadística que tingui possibilitats d'implantar un pla de millora en les seves tasques aplicant els continguts del taller.

Objectius

  1. Saber depurar adequadament els fitxers de dades amb què es treballa, amb el suport del programa Excel
  2. Saber presentar dades (estadística descriptiva) relacionades amb la gestió de la pròpia unitat
  3. En finalitzar el taller, tenir aplicat un pla d'acció o projecte, amb resultats concrets, que incorpori els continguts de l'acció formativa

Programa

D'acord amb la detecció de necessitats que es du a terme durant l'acció docent, es concreta el programa de les sessions presencials entre els continguts següents:

  1. Prestacions numèriques i gràfiques del programa Excel. Format, importació i exportació de dades
  2. Mesures de posició, dispersió i forma. Tabulacions. Representacions gràfiques i altres presentacions
  3. Comparacions en el temps i l'espai: ràtios, taxes de variació i nombres índex
  4. Principals fonts estadístiques i anàlisis de casos d'informes o memòries amb dades temporals

Amb l'objectiu que la formació sigui útil per a les unitats és necessari que la persona que exerceixi el comandament immediat del participant formalitzi l'acceptació d'un compromís d'aplicació, que rebrà abans de l'inici del curs. Aquest compromís implica que, durant el curs, ha de supervisar el projecte de millora que vagi preparant l'alumne, per poder ajustar el treball als objectius concrets de la unitat. Des del període de seguiment i un cop finalitzat el curs, s'ha de comprometre a donar-li suport (prioritzar la tasca, aconseguir el consens de la resta de persones afectades, etc) sempre amb la capacitat de definir els terminis en què s'ha d'aplicar, en funció de les necessitats del servei.

Modalitat

Semipresencial

Metodologia

En aquest taller es combina el treball en l'entorn virtual per a la presentació de projectes o plans d'acció, la lectura de continguts i altres activitats amb les sessions presencials per al treball col·lectiu dels continguts.

Es fa un seguiment per donar suport a l'aplicació tant en l'entorn virtual, a través de fòrum, com presencial, si escau. La profunditat en l'assessorament als projectes es fa en funció de les hores lectives que es preveuen en aquest programa, per a la qual cosa han de tenir una complexitat i un grau de resolució similar.

És imprescindible que els alumnes tinguin els coneixements estadístics requerits.

Professorat

Personal expert intern de la Generalitat de Catalunya

Places

12

Hores lectives

20 hores lectives, distribuïdes en 10 de presencials i 10 de virtuals.

Nivell d'avaluació

En aquesta activitat s'avalua l'aprenentatge de l'alumnat i la transferència al lloc de treball.

Per avaluar la transferència al lloc de treball de manera adequada cal la implicació dels comandaments de les persones assistents, que hauran de formalitzar el seu compromís per correu electrònic.

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a les persones que obtinguin 65% o més de la puntuació en les activitats del curs.

Responsable del disseny de l'activitat

Bea Aguer, Servei de Formació Contínua Professionalitzadora