AJUS006 Transparència i accés a la informació

AJUS006 Transparència i accés a la informació

Si teniu interès a fer aquesta activitat, poseu-vos en contacte amb la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Presentació

Aquesta activitat analitza les diferents manifestacions del principi de transparència en la gestió de la informació pública, i la regulació del dret d'accés prevista a la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la prevista a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre. En aquesta anàlisi es tracten els aspectes que es preveuen més controvertits al voltant del dret d'accés a la informació pública, i en particular la possible col?lisió amb altres drets implicats, la qual cosa requereix un exercici de ponderació, respecte al qual els professionals de les administracions públiques han de conèixer els elements a tenir en compte.

Objectius

 • Identificar quina informació s'ha de fer pública i com fer-ho; i reflexionar i debatre al respecte
 • Conèixer el règim del dret d'accés a la informació: continguts, límits, procediment i garanties
 • Saber ponderar i conjugar el dret d'accés a l'expedient administratiu de les persones interessades amb d'altres drets i interessos afectats pel procediment

Persones destinatàries

Personal tècnic superior i de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que intervé en la gestió de la informació pública, ja sigui des d'un vessant organitzatiu, de tramitació d'expedients, de gestió d'arxius o d'assessorament jurídic.

Aquelles persones interessades que no tinguin aquest nivell d'expertesa poden recórrer al curs Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública. Autoaprenentatge (v).

Programa

 • La transparència de les Administracions públiques. Introducció i àmbit d'aplicació.
 • La publicitat activa.
 • Reutilització de la informació del sector públic.
 • Distinció amb el dret d'accés regulat a la normativa de protecció de dades.
 • Límits al dret d'accés a la informació.
 • Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació.
 • Mitjans de garantia del dret d'accés a la informació.
 • Transparència en la tramitació dels procediments administratius.

Modalitat

Semipresencial

Metodologia

Presentació dels contiguts a tractar i resolució de casos plantejats pel professorat i per les persones assistents al taller.

Professorat

Formadors interns de la funció jurídica de l'EAPC

Places

15

Hores lectives

16 hores lectives, distribuïdes en 10 de presencials i 6 de virtuals.

Nivell d'avaluació

En aquesta activitat s'avalua l'aprenentatge de l'alumnat.

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a les persones que obtinguin 65% o més de la puntuació en les activitats del curs.

Responsable del disseny de l'activitat

Bea Aguer

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora