AJUS005 Potestats d'inspecció i control de les administracions públiques

AJUS005 Potestats d'inspecció i control de les administracions públiques

Si teniu interès a fer aquesta activitat, poseu-vos en contacte amb la unitat de formació del vostre departament o organisme.
L'exercici de les potestats d'inspecció i control per part de les Administracions Públiques sol ser l'antesala de la incoació de procediments administratius que tindran per objecte sancionar les infraccions administratives constatades. Atesa la íntima connexió entre ambdues matèries, es recomana complementar els coneixements adquirits en aquest curs amb el del procediment administratiu sancionador.

Presentació

L'activitat formativa té per objecte analitzar les potestats d'inspecció i control de les Administracions Públiques. L'exercici de la funció inspectora correspon a diferents àmbits materials que es troben inclosos en el marc competencial dels Departaments de la Generalitat de Catalunya i de diferents organismes públics. El personal inspector té atribuïdes les funcions d'inspecció, investigació i control i, per això, està dotat d'unes potestats i d'un estatut personal singulars. En aquesta activitat s'analitza amb rigor el marc legal aplicable a la funció inspectora i de control, tenint en compte les modificacions legislatives que introdueixen noves modalitats de control i potencien els mecanismes de simplificació administrativa relacionats amb la inspecció.

Objectius

 1. Analitzar amb detall les característiques principals, fonament i objectius de la potestat d'inspecció i control de les Administracions Públiques d'acord el marc normatiu de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com les lleis estatals Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
 2. Conèixer la finalitat de la funció d'inspecció i control; analitzar les facultats del personal inspector i el seu estatut personal com agent de l'autoritat (especial referència a l'accés als locals i documentació); identificar les diferents tipologies d'inspecció; distingir les diferents modalitats d'inici de la inspecció i les conseqüències que en poden derivar; estudiar els drets i deures del personal inspector i dels subjectes inspeccionats.
 3. Estudiar els aspectes legals relacionats amb l'activitat d'inspecció i control; l'acta d'inspecció: contingut i valor probatori; la denúncia administrativa: contingut formal i posició jurídica del denunciant; els plans d'inspecció: fonament, objectius i contingut mínim.
 4. Aprofundir en les mesures de simplificació administrativa aplicables a les funcions d'inspecció i control previstes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica: declaració responsable i comunicació; règim de control administratiu ex post.
 5. Detallar les modalitats d'inspecció i control portades a terme per les entitats col·laboradores i analitzar el règim d'habilitació per part de les administracions públiques.

Persones destinatàries

Personal tècnic superior i de gestió de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que dugui a terme tasques d'inspecció i/o d'instrucció d'expedients administratius, que tinguin coneixements previs de la normativa bàsica reguladora del procediment administratiu comú i de les potestats d'inspecció i control.

Continguts

 • Introducció al marc normatiu de la funció inspectora, amb especial referència a la Llei 26/2010
 • Concepte i finalitat de la funció inspectora dins de l'activitat de l'Administració pública de la Generalitat de Catalunya. Principis generals i característiques de la funció inspectora.
 • Les facultats de la potestat inspectora. Tipus d'inspeccions i altres figures afins a les activitats de control i investigació.
 • Mesures de simplificació administrativa en relació amb les facultats d'inspecció i control.
 • Organització de la funció inspectora. Col·laboració privada en l'activitat d'inspecció.
 • La denúncia i les actuacions d'instrucció en relació amb les funcions inspectores. Especial referència a l'acta d'inspecció i al valor probatori.

Modalitat

semipresencial.

Metodologia

Eminentment pràctica, amb la presentació i resolució de casos pràctics.

Professorat

Formadors interns de la funció jurídica de l'EAPC.

Places

15

Hores lectives

16 hores lectives, de les quals 4 presencials al final del taller. El curs està precedit d'un Taller de Familiarització amb l'Entorn virtual de treball de caràcter voluntari que no puntua.

Nivell d'avaluació

En aquesta activitat s'avalua l'aprenentatge de l'alumnat.

Es lliurarà un certificat de participació i aprofitament a les persones que superin amb un mínim de 65% l'avaluació de les proves que estableixi el professorat.

Responsable del disseny de l'activitat

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora