AJUS005 Potestats d'inspecció i control de les administracions públiques

AJUS005 Potestats d'inspecció i control de les administracions públiques

Si teniu interès a fer aquesta activitat, poseu-vos en contacte amb la unitat de formació del vostre departament o organisme.
L'exercici de les potestats d'inspecció i control per part de les Administracions Públiques sol ser l'antesala de la incoació de procediments administratius que tindran per objecte sancionar les infraccions administratives constatades. Atesa la íntima connexió entre ambdues matèries, es recomana complementar els coneixements adquirits en aquest curs amb el del procediment administratiu sancionador.

Presentació

L'activitat formativa té per objecte analitzar les potestats d'inspecció i control de les Administracions Públiques. L'exercici de la funció inspectora correspon a diferents àmbits materials que es troben inclosos en el marc competencial dels Departaments de la Generalitat de Catalunya i de diferents organismes públics. El personal inspector té atribuïdes les funcions d'inspecció, investigació i control i, per això, està dotat d'unes potestats exorbitants i d'un estatut personal singular fonamentat en la condició d'autoritat.

En aquesta activitat s'analitza amb rigor el marc legal aplicable a la funció inspectora i de control així com també el règim jurídic del personal inspector, tenint en compte les modificacions legislatives que introdueixen noves modalitats de control i potencien els mecanismes de simplificació administrativa relacionats amb la inspecció.

Objectius

 1. Analitzar amb detall les característiques principals de la potestat d'inspecció i control de les Administracions Públiques d'acord el marc normatiu de les lleis estatals Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 2. Conèixer els fonaments, l'objecte i les característiques principals de la funció d'inspecció i control; analitzar els principis legals d'aplicació a la funció inspectora; analitzar les funcions de les unitats orgàniques d'inspecció i control; estudiar amb rigor les facultats del personal inspector (especial referència a l'accés als locals i documentació) i el seu estatut personal (especial referència a la condició d'agent de l'autoritat); identificar les diferents tipologies d'inspecció; distingir les diferents modalitats d'inici de la inspecció i les conseqüències que poden derivar de l'actuació inspectora; estudiar els drets i deures del personal inspector i dels subjectes inspeccionats, així com el règim disciplinari i sancionador que en pot derivar.
 3. Estudiar els aspectes legals relacionats amb l'activitat d'inspecció i control; analitzar l'acta d'inspecció: objecte, contingut formal mínim (especial referència al valor probatori) i notificació; analitzar la denúncia administrativa: definició, règim jurídic, contingut formal i posició jurídica del denunciant (especial referència a la condició d'interessat).
 4. Aprofundir en les mesures de simplificació administrativa aplicables a les funcions d'inspecció i control previstes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica: declaració responsable i comunicació: concepte, fonament, regim jurídic i activitats relacionades (innocues i de baix risc); règim de control administratiu ex post; els plans d'inspecció: fonament, objectius i contingut mínim.
 5. Detallar les modalitats d'inspecció i control portades a terme per les entitats col·laboradores i analitzar el règim d'habilitació per part de les administracions públiques; la supervisió administrativa, obligacions de les entitats col·laboradores; valor probatori i règim sancionador aplicable.

Persones destinatàries

Personal tècnic superior i de gestió de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que dugui a terme tasques d'inspecció i/o d'instrucció d'expedients administratius, que tinguin coneixements previs de la normativa bàsica reguladora del procediment administratiu comú i de les potestats d'inspecció i control.

Continguts

 • Introducció a la figura de la potestat d'inspecció i control
 • El personal inspector de les administracions públiques
 • L'activitat d'inspecció i control
 • L'acta d'inspecció
 • Les mesures de simplificació administrativa relacionades amb les potestats d'inspecció i control
 • Les entitats col·laboradores de l'administració i la funció inspectora

Modalitat

semipresencial.

Metodologia

La metodologia del curs és eminentment pràctica, amb la presentació i resolució de casos pràctics plantejats pel professorat, i la proposta de discussions constructives mitjançant el fòrum de debat de diferents aspectes legals i pràctics relacionats amb la matèria amb participació activa dels alumnes assistents al taller i la conducció per part del professorat.

Es preveu una sessió presencial essencialment dinàmica, que ha de servir per analitzar els aspectes clau del curs, intercanviar punts de vista, resoldre dubtes teòrics del marc normatiu i exposar aspectes pràctics d'aplicació al lloc de treball dels assistents.

Professorat

Formadors interns de la funció jurídica de l'EAPC.

Places

15

Hores lectives

16 hores lectives, de les quals 4 presencials al final del taller. El curs està precedit d'un Taller de Familiarització amb l'Entorn virtual de treball de caràcter voluntari que no puntua.

Nivell d'avaluació

En aquesta activitat s'avalua l'aprenentatge de l'alumnat.

Es lliurarà un certificat de participació i aprofitament a les persones que superin amb un mínim de 65% l'avaluació de les proves que estableixi el professorat.

Responsable del disseny de l'activitat

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora