AJUS005 Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010

AJUS005 Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010

Si teniu interès a fer aquesta activitat, poseu-vos en contacte amb la unitat de formació del vostre departament o organisme.

Presentació

Les funcions inspectores, pròpiament dites, així com les funcions prèvies informatives, es desenvolupen en diferents àmbits materials d'actuació de l'Administració de la Generalitat.

En aquesta activitat es posen de manifest aspectes rellevants relatius als efectes jurídics, amb especial incidència en el desenvolupament pràctic de les potestats d'inspecció i control.

Objectius

  • Aprofundir en els aspectes més controvertits de les potestats d'inspecció i control segons el marc normatiu de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els efectes jurídics que se'n deriven.
  • Diferenciar i fer ús adequat dels documents administratius d'especial rellevància en relació amb l'activitat.

Persones destinatàries

Personal tècnic superior i de gestió de l'Administració de la Generalitat que dugui a terme tasques d'inspecció i instrucció d'expedients, que tinguin coneixements previs de la normativa bàsica reguladora.

Programa

  • Introducció al marc normatiu de la funció inspectora, amb especial referència a la Llei 26/2010 , del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Finalitat de la funció inspectora i control dins de l'activitat de l'Administració de la Generalitat
  • Característiques de l'activitat inspectora, tot diferenciant-la d'altres activitats de control i investigació
  • Mesures de simplificació administrativa en relació amb les facultats d'inspecció i control
  • L'organització de la funció inspectora. Col·laboració privada en l'activitat d'inspecció
  • La denúncia i actuacions d'instrucció en relació amb les funcions inspectores. Especial referència a l'acta d'inspecció i al valor probatori.

Modalitat

semipresencial.

Metodologia

Eminentment pràctica, amb la presentació i resolució de casos pràctics plantejats pel professorat i per les persones assistents al taller.

Professorat

Formadors interns de la funció jurídica de l'EAPC.

Places

15

Hores lectives

16 hores lectives, de les quals 4 presencials, precedides d'un Taller de Familiarització amb l'Entorn virtual de treball.

Nivell d'avaluació

En aquesta activitat s'avalua l'aprenentatge de l'alumnat.

Es lliurarà un certificat de participació i aprofitament a les persones que superin amb un mínim de 65% l'avaluació de les proves que estableixi el professorat.

Responsable del disseny de l'activitat

Bea Aguer

Servei de Formació Contínua Professionalitzadora