Lčxic de plŕstics i cautxús

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z 

 

1 acabament, m

 

es acabado

 

 

2 acabament per projecció, m

 

es acabado por proyección

 

 

3 accelerant, m

 

es acelerador

 

 

4 acetat butirat de celˇlulosa, m

sin. acetobutirat de celˇlulosa

 

es acetatobutirato de celulosa; acetobutirato de celulosa

 

 

5 acetat de celˇlulosa, m

 

es acetato de celulosa

 

 

6 acetat propionat de celˇlulosa, m

sin. acetopropionat de celˇlulosa

 

es acetatopropionato de celulosa; acetopropionato de celulosa

 

 

7 acetobutirat de celˇlulosa, m

sin. acetat butirat de celˇlulosa

 

 

 

8 acetopropionat de celˇlulosa, m

sin. acetat propionat de celˇlulosa

 

 

 

9 acrilat/acrilonitril, m

 

es acrilato/acrilonitrilo

 

 

10 acrilonitril/butadiè/estirè, m

 

es acrilonitrilo/butadieno/estireno

 

 

11 acrilonitril/cloroprè, m

 

es acrilonitrilo/cloropreno

 

 

12 acrilonitril/estirè/acrilat, m

 

es acrilonitrilo/estireno/acrilato

 

 

13 acrilonitril/etilè-propilè/estirè, m

 

es acrilonitrilo/etileno-propileno/estireno

 

 

14 acrilonitril/metacrilat de metil, m

 

es acrilonitrilo/metacrilato de metilo

 

 

15 activador, m

 

es activador

 

 

16 additiu, m

 

es aditivo

 

 

17 adhesiu, m

 

es adhesivo

 

 

18 agent coadjuvant, m

 

es agente coadyuvante

 

 

19 agent d'expansió, m

 

es agente de expansión

 

 

20 aliatge de polímers, m

 

es aleación de polímeros

 

 

21 alimentació gravimètrica, f

 

es alimentación gravimétrica

 

 

22 alimentació volumètrica, f

 

es alimentación volumétrica

 

 

23 alimentador automàtic, m

 

es alimentador automático

 

 

24 ancoratge de massalota, m

 

es anclaje de mazarota

 

 

25 ancoratge químic, m

 

es anclaje químico

 

 

26 antiadherent, m

 

es antiadherente

 

 

27 antiestàtic, m

 

es antiestático

 

 

28 antioxidant, m

 

es antioxidante

 

 

29 àrea de rebava, f

 

es área de rebaba

 

 

30 arruga, f

 

es arruga

 

31 benzilcelˇlulosa, f

 

es bencilcelulosa

 

 

32 bipolímer, m

 

es bipolímero

 

 

33 blocatge, m

 

es bloqueo

 

 

34 bombament, m

 

es abombado; abombamiento

 

 

35 bufador, m

 

es soplador

 

 

36 bufadora, f

 

es sopladora

 

 

37 bufatge de film, m

 

es soplado de película

 

 

38 butadiè/acrilonitril, m

 

es butadieno/acrilonitrilo

 

 

39 butadiè/estirè, m

 

es butadieno/estireno

 

40 calandra, f

 

es calandra; calandria

 

 

41 calandratge, m

 

es calandrado

 

 

42 cambra de plastificació, f

 

es cámara de plastificación

 

 

43 cambra de retenció, f

 

es cámara de retención

 

 

44 cambra de transferència, f

 

es cámara de transferencia

 

 

45 canal de colada, m

 

es bebedero; canal de colada

 

 

46 canal secundari, m

 

es canal secundario

 

 

47 capacitat d'injecció, f

 

es capacidad de inyección

 

 

48 capacitat de plastificació, f

 

es capacidad de plastificación

 

 

49 carboximetilcelˇlulosa, f

 

es carboximetilcelulosa

 

 

50 cargol d'extrusió, m

 

es husillo; tornillo de extrusión

 

 

51 càrrega, f

sin. matèria de càrrega

 

es carga; materia de carga

 

 

52 càrrega d'injecció, f

 

es carga de inyección

 

 

53 càrrega reforçant, f

 

es carga reforzante

 

 

54 catalitzador, m

 

es catalizador

 

 

55 cautxú, m

 

es caucho

 

 

56 cautxú acrílic, m

 

es caucho acrílico

 

 

57 cautxú fluorat, m

 

es caucho fluorado

 

 

58 cautxú natural, m

 

es caucho natural

 

 

59 cautxú regenerat, m

 

es caucho regenerado

 

 

60 cautxú sintètic, m

 

es caucho sintético

 

 

61 cautxú vulcanitzat, m

 

es caucho vulcanizado

 

 

62 cavitat, f

 

es cavidad

 

 

63 celˇla, f

 

es célula

 

 

64 celˇla oberta, f

 

es célula abierta

 

 

65 celˇla tancada, f

 

es célula cerrada

 

 

66 celˇlulosa regenerada, f

 

es celulosa regenerada

 

 

67 cicle d'emmotllament, m

 

es ciclo de moldeo

 

 

68 cloropolietilè, m

sin. polietilè clorat

 

es cloropolietileno; polietileno clorado

 

 

69 cloroprè, m

 

es cloropreno

 

 

70 coextrusió, f

 

es coextrusión

 

 

71 colada, f

 

es colada

 

 

72 colada de film, f

 

es colada de película

 

 

73 colada per centrifugació, f

 

es colada por centrifugación

 

 

74 coloració, f

 

es coloración

 

 

75 colorant, m

 

es colorante

 

 

76 comonòmer, m

 

es comonómero

 

 

77 compost, m

 

es compuesto

 

 

78 compost d'emmotllament, m

 

es compuesto de moldeo

 

 

79 concentrat de color, m

 

es concentrado de color

 

 

80 conformació, f

 

es conformación; conformado

 

 

81 contracció, f

 

es contracción

 

 

82 contracció d'emmotllament, f

 

es contracción de moldeo; contracción en el molde

 

 

83 contraencolada, f

 

es contraencolado

 

 

84 copolímer, m

 

es copolímero

 

 

85 copolimerització, f

 

es copolimerización

 

 

86 corró, m

 

es rodillo

 

 

87 cràter, m

 

es cráter

 

 

88 cremada, f

 

es quemadura

 

89 deflector, m

 

es deflector

 

 

90 degradació, f

 

es degradación

 

 

91 degradació tèrmica, f

 

es degradación térmica

 

 

92 delaminació, f

sin. exfoliació

 

es deslaminación; exfoliación

 

 

93 desbarbadora, f

 

es desbarbadora

 

 

94 desbarbatge, m

 

es desbarbado

 

 

95 desemmotllament, m

 

es desmoldeo

 

 

96 desemmotllant, m

 

es desmoldeador; desmoldeante

 

 

97 desemmotllar, v tr

 

es desmoldear

 

 

98 desgasificació, f

 

es desgasificación

 

 

99 diluent, m

 

es diluyente

 

 

100 diluent reactiu, m

 

es diluyente reactivo

 

 

101 dímer, m

 

es dímero

 

 

102 dissolvent, m

 

es disolvente

 

103 eflorescència, f

 

es eflorescencia

 

 

104 elastificant, m

 

es elastificante

 

 

105 elastòmer, m

 

es elastómero

 

 

106 elastòmer termoplàstic, m

 

es elastómero termoplástico

 

 

107 embotició, f

 

es embutición; embutido

 

 

108 embotició profunda, f

 

es embutición profunda

 

 

109 emmotlladora, f

 

es máquina de moldeo; moldeadora

 

 

110 emmotllament, m

 

es moldeado; moldeo

 

Nota: Convé distingir emmotllament, que és l'operació amb què es dóna forma a un material per mitjà d'un motlle, de motllada, que és el conjunt d'objectes emmotllats obtinguts en un cicle d'emmotllament.

 

111 emmotllament amb bossa, m

veg. premsatge isostàtic

 

 

 

112 emmotllament per bufatge, m

 

es moldeo por soplado

 

 

113 emmotllament per centrifugació, m

 

es moldeo por centrifugación

 

 

114 emmotllament per compressió, m

 

es moldeo por compresión

 

 

115 emmotllament per injecció, m

 

es moldeo por inyección

 

 

116 emmotllament per injecció-bufatge, m

 

es moldeo por inyección-soplado

 

 

117 emmotllament per rotació, m

sin. emmotllament rotacional

 

es moldeo por rotación; moldeo rotacional

 

 

118 emmotllament per transferència, m

 

es moldeo por transferencia

 

 

119 emmotllament reactiu per injecció, m

 

es moldeo por inyección reactiva

 

 

120 emmotllament rotacional, m

sin. emmotllament per rotació

 

 

 

121 emmotllament rotatiu, m

 

es moldeo rotatorio

 

 

122 emmotllar, v tr

 

es moldear

 

 

123 encapsulació, f

 

es encapsulado

 

 

124 enduridor, m

 

es endurecedor

 

 

125 enduriment, m

 

es endurecimiento

 

 

126 enfarinada, f

sin. compl. enfarinament

 

es caleo

 

 

127 enfarinament, m

veg. enfarinada

 

 

 

128 enguerximent, m

 

es alabeo

 

 

129 entelament, m

 

es empañado

 

 

130 entrada, f

 

es entrada

 

 

131 entrada anular, f

 

es entrada anular

 

 

132 entrada capilˇlar, f

 

es entrada capilar

 

 

133 entrada de llengüeta, f

 

es entrada de lengüeta

 

 

134 entrada de túnel, f

sin. entrada submarina

 

es entrada de túnel; entrada submarina

 

 

135 entrada lateral, f

 

es entrada lateral

 

 

136 entrada múltiple, f

 

es entrada múltiple

 

 

137 entrada submarina, f

sin. entrada de túnel

 

 

 

138 entrecreuament, m

sin. reticulació

sin. compl. vulcanització

 

es entrecruzamiento; reticulación; vulcanización

 

 

139 epiclorhidrina, f

 

es epiclorhidrina

 

 

140 escuma, f

sin. compl. espuma

 

es espuma

 

 

141 escuma de celˇles obertes, f

 

es espuma de células abiertas

 

 

142 escuma de celˇles tancades, f

 

es espuma de células cerradas

 

 

143 escumant, m

 

es espumante

 

 

144 escumeig, m

 

es espumación

 

 

145 escumeig in situ, m

 

es espumación in situ

 

 

146 espesseïdor, m

veg. espessidor

 

 

 

147 espessidor, m

sin. compl. espesseïdor

 

es espesante

 

 

148 espuma, f

veg. escuma

 

 

 

149 estabilitzador, m

sin. estabilitzant

 

es estabilizador; estabilizante

 

 

150 estabilitzant, m

sin. estabilitzador

 

 

 

151 estampació, f

 

es estampación

 

 

152 estampació tèrmica, f

 

es estampación en caliente; estampación térmica

 

 

153 estiratge, m

 

es estirado

 

 

154 estiratge en fred, m

 

es estirado en frío

 

 

155 estirè/acrilonitril, m

 

es estireno/acrilonitrilo

 

 

156 estirè/alfa-metilestirè, m

 

es estireno/alfa-metilestireno

 

 

157 estirè/anhídrid maleic, m

 

es estireno/anhídrido maleico

 

 

158 estirè/butadiè, m

 

es estireno/butadieno

 

 

159 estratificació, f

sin. laminació

 

es estratificación; laminación

 

 

160 etilcelˇlulosa, f

 

es etilcelulosa

 

 

161 etilè/acetat de vinil, m

 

es etileno/acetato de vinilo

 

 

162 etilè/acrilat d'etil, m

 

es etileno/acrilato de etilo

 

 

163 etilè/alcohol vinílic, m

 

es etileno/alcohol vinílico

 

 

164 etilè/clorotrifluoroetilè, m

 

es etileno/clorotrifluoretileno

 

 

165 etilè/propilè, m

 

es etileno/propileno

 

 

166 etilè/propilè perfluorat, m

sin. tetrafluoroetilè/hexafluoroetilè

 

es etileno/propileno perfluorado; tetrafluoretileno/hexafluorpropileno

 

 

167 etilè/propilè terpolímer, m

sin. etilè/propilè/diè

 

 

 

168 etilè/propilè/diè, m

sin. etilè/propilè terpolímer

 

es etileno/propileno terpolímero; etileno/propileno/dieno

 

 

169 etilè/tetrafluoroetilè, m

 

es etileno/tetrafluoretileno

 

 

170 exfoliació, f

sin. delaminació

 

 

 

171 expulsió, f

sin. extracció

 

es expulsión; extracción

 

 

172 expulsor, m

 

es expulsor

 

 

173 exsudació, f

 

es exudación

 

 

174 extracció, f

sin. expulsió

 

 

 

175 extractor, m

 

es extractor

 

 

176 extractor de massalota, m

 

es extractor de mazarota

 

 

177 extrudir, v tr

 

es extrudir

 

 

178 extrusió, f

 

es extrusión

 

 

179 extrusió adiabàtica, f

sin. extrusió autotèrmica

 

es extrusión adiabática; extrusión autotérmica

 

 

180 extrusió autotèrmica, f

sin. extrusió adiabàtica

 

 

 

181 extrusió sobre tambor fred, f

 

es extrusión sobre rodillo frío

 

 

182 extrusora, f

 

es extrusora

 

 

183 fibra, f

 

es fibra

 

 

184 fibra de carboni, f

 

es fibra de carbono

 

 

185 fibra de vidre, f

 

es fibra de vidrio

 

 

186 fibra vulcanitzada, f

 

es fibra vulcanizada

 

 

187 filament, m

 

es filamento

 

 

188 filera, f

sin. compl. matriu d'extrusió

 

es boquilla; hilera

 

 

189 film, m

sin. pelˇlícula

 

es filme; película

 

 

190 fissuració per tensions, f

 

es agrietamiento por esfuerzo; agrietamiento por tensión

 

 

191 flamatge, m

 

es flameado

 

 

192 floca, f

 

es floca

 

 

193 flocatge, m

 

es flocado

 

 

194 fluor/alcoxi terpolímer, m

 

es flúor/alcoxi terpolímero

 

 

195 fluoració, f

 

es fluoración

 

 

196 fluorosilicona, f

 

es fluorosilicona

 

 

197 fluorur de vinilidè/hexafluoropropilè, m

 

es fluoruro de vinilideno/hexafluorpropileno

 

 

198 força de tancament, f

 

es fuerza de cierre

 

 

199 full, m

 

es hoja

 

 

200 fum d'estampa, m

sin. negre de fum

 

es negro de carbón; negro de carbono; negro de humo

 

201 galvanització, f

 

es galvanización; galvanizado

 

 

202 gelificació, f

 

es gelificación

 

 

203 gofradora, f

 

es gofradora

 

 

204 gofratge, m

 

es gofrado

 

 

205 gota freda, f

 

es gota fría

 

 

206 gransa, f

sin. granulat

 

es granza

 

 

207 gransadora, f

sin. granuladora

 

es granceadora

 

 

208 granuladora, f

sin. gransadora

 

 

 

209 granulat, m

sin. gransa

 

 

 

210 gravat, m

 

es grabado

 

211 homopolímer, m

 

es homopolímero

 

212 impregnació, f

 

es impregnación

 

 

213 inclusió, f

 

es inclusión

 

 

214 inhibidor, m

 

es inhibidor

 

 

215 injectora, f

 

es inyectora; máquina de inyección

 

 

216 inserció, f

 

es inserto

 

 

217 intrusió, f

 

es intrusión

 

 

218 ionòmer, m

 

es ionómero

 

 

219 isobutilè/isoprè, m

 

es isobutileno/isopreno

 

 

220 isoprè, m

 

es isopreno

 

 

221 isoprè halogenat, m

 

es isopreno halogenado

 

222 làmina, f

 

es lámina

 

 

223 laminació, f

veg. laminatge

 

 

 

224 laminació, f

sin. estratificació

 

 

 

225 laminador, m

sin. laminadora

 

es laminador; laminadora

 

 

226 laminadora, f

sin. laminador

 

 

 

227 laminatge, m

sin. compl. laminació

 

es laminación; laminado

 

 

228 làtex, m

 

es látex

 

 

229 línia de partició, f

 

es línea de partición

 

 

230 línia de rebava, f

 

es línea de rebaba

 

 

231 línia de soldadura, f

 

es línea de soldadura

 

 

232 lubricant, m

sin. lubrificant

 

es lubricante; lubrificante

 

 

233 lubrificant, m

sin. lubricant

 

 

234 macarró, m

sin. compl. parisó

 

es macarrón; parisón

 

 

235 malaxació, f

 

es malaxación

 

 

236 malaxadora, f

 

es amasadora; malaxador

 

 

237 mandrí, m

 

es mandril

 

 

238 marca de sobreescalfament, f

 

es marca de sobrecalentamiento

 

 

239 marca del motlle, f

 

es marca del molde

 

 

240 massalota, f

 

es mazarota

 

 

241 matèria de càrrega, f

sin. càrrega

 

 

 

242 material complex, m

sin. material multicapa

 

es material complejo; material multicapa

 

 

243 material multicapa, m

sin. material complex

 

 

 

244 material reforçat, m

 

es material reforzado

 

 

245 matriu, f

 

es matriz

 

 

246 matriu d'extrusió, f

veg. filera

 

 

 

247 mecanització, f

 

es mecanización; mecanizado

 

 

248 mescla mare, f

 

es mezcla madre

 

 

249 mescla seca, f

 

es mezcla seca

 

 

250 mesclador, m

 

es mezclador

 

 

251 metacrilat de metil/butadiè/estirè, m

 

es metacrilato de metilo/butadieno/estireno

 

 

252 metacrilat/acrilat/estirè, m

 

es metacrilato/acrilato/estireno

 

 

253 metalˇlització, f

 

es metalización

 

 

254 metilcelˇlulosa, f

 

es metilcelulosa

 

 

255 microencapsulació, f

 

es microencapsulación

 

 

256 microfissura, f

 

es microfisura

 

 

257 migració, f

 

es migración

 

 

258 modificador, m

 

es modificador

 

 

259 molí, m

 

es molino

 

 

260 monofilament, m

 

es monofilamento

 

 

261 monòmer, m

 

es monómero

 

 

262 motllada, f

 

es moldada

 

Nota: Per a la delimitació nocional d'aquest terme, vegeu les observacions recollides a emmotllament.

 

263 motlle, m

sin. motllo

 

es molde

 

 

264 motlle combinat, m

 

es molde combinado

 

 

265 motlle de canals calents, m

 

es molde de canales calientes

 

 

266 motlle de canals de regulació tèrmica, m

 

es molde con canales de regulación térmica

 

 

267 motlle de canals freds, m

 

es molde de canales fríos

 

 

268 motlle de cavitats múltiples, m

 

es molde de cavidades múltiples

 

 

269 motlle de rebava, m

 

es molde de rebaba

 

 

270 motlle positiu, m

 

es molde positivo

 

 

271 motlle semipositiu, m

 

es molde semipositivo

 

 

272 motllo, m

sin. motlle

 

 

 

273 multifilament, m

 

es multifilamento

 

274 negre de fum, m

sin. fum d'estampa

 

 

 

275 nitrat de celˇlulosa, m

 

es nitrato de celulosa

 

 

276 nitril, m

 

es nitrilo

 

 

277 nitril hidrogenat, m

 

es nitrilo hidrogenado

 

 

278 novolaca, f

 

es novolaca

 

279 objecte emmotllat, m

sin. peça emmotllada

 

es objeto moldeado; pieza moldeada

 

 

280 oligòmer, m

 

es oligómero

 

 

281 organosol, m

 

es organosol

 

282 paquet de filtres, m

 

es paquete de filtros

 

 

283 parisó, m

veg. macarró

 

 

 

284 peça emmotllada, f

sin. objecte emmotllat

 

 

 

285 pell de taronja, f

 

es piel de naranja

 

 

286 pelˇlícula, f

sin. film

 

 

 

287 peptitzant, m

 

es peptizante

 

 

288 pigment, m

 

es pigmento

 

 

289 placa d'extracció, f

 

es placa de extracción; placa extractora

 

 

290 placa de fixació, f

 

es placa de fijación; placa de sujeción

 

 

291 placa trencadora, f

 

es placa rompedora

 

 

292 plàstic, m

 

es plástico

 

 

293 plàstic -a, adj

 

es plástico

 

 

294 plàstic acrílic, m

 

es plástico acrílico

 

 

295 plàstic celˇlular, m

 

es plástico celular

 

 

296 plàstic celˇlulòsic, m

 

es plástico celulósico

 

 

297 plàstic clorofluorocarbonat, m

 

es plástico clorofluorocarbonado

 

 

298 plàstic clorofluorohidrocarbonat, m

 

es plástico clorofluorohidrocarbonado

 

 

299 plàstic d'uretà, m

 

es plástico de uretano

 

 

300 plàstic de butè, m

sin. plàstic de butilè

 

es plástico de buteno; plástico de butileno

 

 

301 plàstic de butilè, m

sin. plàstic de butè

 

 

 

302 plàstic de lignina, m

 

es plástico de lignina

 

 

303 plàstic estirènic, m

 

es plástico estirénico

 

 

304 plàstic expandit, m

 

es plástico expandido

 

 

305 plàstic fluorat, m

 

es plástico fluorado

 

 

306 plàstic fluorocarbonat, m

 

es plástico fluorocarbonado

 

 

307 plàstic fluorohidrocarbonat, m

 

es plástico fluorohidrocarbonado

 

 

308 plàstic hidrocarbonat, m

 

es plástico hidrocarbonado

 

 

309 plàstic olefínic, m

 

es plástico olefínico

 

 

310 plàstic reforçat, m

 

es plástico reforzado

 

 

311 plastificació, f

 

es plastificación

 

 

312 plastificant, m

 

es plastificante

 

 

313 plastificant extern, m

 

es plastificante externo

 

 

314 plastificant intern, m

 

es plastificante interno

 

 

315 plastificar, v tr

 

es plastificar

 

 

316 plastigel, m

 

es plastigel

 

 

317 plastisol, m

 

es plastisol

 

 

318 plat fix, m

 

es plato fijo

 

 

319 plat flotant, m

 

es plato flotante

 

 

320 plat mòbil, m

 

es plato móvil

 

 

321 poli(4-metilpentè-1), m

 

es poli(4-metilpenteno-1)

 

 

322 poli(acetat de vinil), m

 

es poli(acetato de vinilo)

 

 

323 poli(alcohol vinílic), m

 

es poli(alcohol vinílico)

 

 

324 poli(alfa-metilestirè), m

 

es poli(alfa-metilestireno)

 

 

325 poli(butirat de vinil), m

 

es poli(butirato de vinilo)

 

 

326 poli(clorur de vinil), m

 

es poli(cloruro de vinilo)

 

 

327 poli(clorur de vinil) clorat, m

 

es poli(cloruro de vinilo) clorado

 

 

328 poli(clorur de vinil/acetat de vinil), m

 

es poli(cloruro de vinilo/acetato de vinilo)

 

 

329 poli(clorur de vinilidè), m

 

es poli(cloruro de vinilideno)

 

 

330 poli(èter de fenilè), m

 

es poli(éter de fenileno)

 

 

331 poli(èter de vinil), m

 

es poli(éter de vinilo)

 

 

332 poli(fenilè-sulfona), m

 

es poli(fenilen-sulfona)

 

 

333 poli(fluorur de vinil), m

 

es poli(fluoruro de vinilo)

 

 

334 poli(fluorur de vinilidè), m

 

es poli(fluoruro de vinilideno)

 

 

335 poli(ftalat de dialˇlil), m

 

es poli(ftalato de dialilo)

 

 

336 poli(metacrilat de metil), m

 

es poli(metacrilato de metilo)

 

 

337 poli(òxid d'etilè), m

 

es poli(óxido de etileno)

 

 

338 poli(òxid de fenilè), m

 

es poli(óxido de fenileno)

 

 

339 poli(òxid de metilè), m

sin. polioximetilè

sin. compl. poliformaldehid; resina acetàlica

 

es poli(óxido de metileno); poliformaldehído; polioximetileno; resina acetálica

 

 

340 poli(òxid de propilè), m

 

es poli(óxido de propileno)

 

 

341 poli(p-metilestirè), m

 

es poli(p-metilestireno)

 

 

342 poli(sulfur de fenilè), m

 

es poli(sulfuro de fenileno)

 

 

343 poli(tereftalat d'etilè), m

 

es poli(tereftalato de etileno)

 

 

344 poli(tereftalat de butilè), m

 

es poli(tereftalato de butileno)

 

 

345 poli(vinil formaldehid), m

 

es poli(vinil formaldehído)

 

 

346 poliacetal, m

 

es poliacetal

 

 

347 poliacrilat, m

 

es poliacrilato

 

 

348 poliacrilonitril, m

 

es poliacrilonitrilo

 

 

349 poliaddició, f

 

es poliadición

 

 

350 poliamida, f

 

es poliamida

 

 

351 poliamida-imida, f

 

es poliamida-imida

 

 

352 poliarilat, m

 

es poliarilato

 

 

353 polibenzimidazole, m

 

es polibenzimidazol

 

 

354 polibutadiè, m

 

es polibutadieno

 

 

355 polibutè, m

sin. polibutilè

 

es polibuteno; polibutileno

 

 

356 polibutè-1, m

 

es polibuteno-1

 

 

357 polibutilè, m

sin. polibutè

 

 

 

358 policarbodiimida, f

 

es policarbodiimida

 

 

359 policarbonat, m

 

es policarbonato

 

 

360 policlorotrifluoroetilè, m

 

es policlorotrifluoretileno

 

 

361 policondensació, f

 

es policondensación

 

 

362 polidora, f

 

es pulidora

 

 

363 poliester, m

 

es poliéster

 

 

364 poliester insaturat, m

 

es poliéster insaturado; poliéster no saturado

 

 

365 poliester saturat, m

 

es poliéster saturado

 

 

366 poliestirè, m

 

es poliestireno

 

 

367 polièter, m

 

es poliéter

 

 

368 polieteretercetona, f

 

es polieteretercetona

 

 

369 polietilè, m

 

es polietileno

 

 

370 polietilè clorat, m

sin. cloropolietilè

 

 

 

371 polietilè clorosulfonat, m

 

es polietileno clorosulfonado

 

 

372 polietilè d'alta densitat, m

 

es polietileno de alta densidad

 

 

373 polietilè de baixa densitat, m

 

es polietileno de baja densidad

 

 

374 polietilè de mitjana densitat, m

 

es polietileno de media densidad

 

 

375 polietilè lineal, m

 

es polietileno lineal

 

 

376 polifluorofosfazè, m

 

es polifluorfosfaceno

 

 

377 poliformaldehid, m

veg. poli(òxid de metilè)

 

 

 

378 poliimida, f

 

es poliimida

 

 

379 poliisobutilè, m

 

es poliisobutileno

 

 

380 poliisocianurat, m

 

es poliisocianurato

 

 

381 poliment, m

 

es pulido; pulimento

 

 

382 poliment amb dissolvent, m

 

es pulido con disolvente

 

 

383 poliment per volteig, m

 

es pulido en bombo; pulido por volteo

 

 

384 polímer, m

 

es polímero

 

 

385 polimerització, f

 

es polimerización

 

 

386 polimetacrilimida, f

 

es polimetacrilimida

 

 

387 polinorbonè, m

 

es polinorboneno

 

 

388 poliolefina, f

 

es poliolefina

 

 

389 polioximetilè, m

sin. poli(òxid de metilè)

 

 

 

390 polipropilè, m

 

es polipropileno

 

 

391 polisiloxà, m

 

es polisiloxano

 

 

392 polisulfona, f

 

es polisulfona

 

 

393 polisulfur, m

 

es polisulfuro

 

 

394 politetrafluoroetilè, m

 

es politetrafluoretileno

 

 

395 poliuretà, m

 

es poliuretano

 

 

396 poliuretà termoplàstic, m

 

es poliuretano termoplástico

 

 

397 polivinilcarbazole, m

 

es polivinilcarbazol

 

 

398 polivinilpirrolidina, f

 

es polivinilpirrolidona

 

 

399 pols, m pl

sin. pólvores

 

es polvos

 

 

400 pólvores, f pl

sin. pols

 

 

 

401 postconformació, f

 

es postconformado

 

 

402 postcontracció, f

 

es postcontracción

 

 

403 pou fred, m

 

es pozo frío

 

 

404 preescalfador, m

 

es precalentador

 

 

405 preescalfament, m

 

es precalentamiento

 

 

406 preforma, f

 

es preforma

 

 

407 preimpregnat, m

 

es preimpregnado

 

 

408 premescla, f

 

es premezcla

 

 

409 premsatge en calent, m

 

es prensado en caliente

 

 

410 premsatge en fred, m

 

es prensado en frío

 

 

411 premsatge isostàtic, m

sin. compl. emmotllament amb bossa

 

es moldeo con bolsa; prensado isostático

 

 

412 prepolímer, m

 

es prepolímero

 

 

413 pressió d'emmotllament, f

 

es presión de moldeo

 

 

414 propionat de celˇlulosa, m

 

es propionato de celulosa

 

 

415 pultrusió, f

 

es pultrusión

 

 

416 punxó, m

 

es punzón

 

 

417 punxonament, m

 

es punzonado

 

 

418 purga, f

 

es purga

 

419 ràfia, f

 

es rafia

 

 

420 rasquet, m

 

es cuchilla de recubrimiento; rasqueta

 

 

421 rebava, f

 

es rebaba

 

 

422 rebobinadora, f

 

es rebobinadora

 

 

423 recobriment, m

sin. revestiment

 

es recubrimiento; revestimiento

 

 

424 recobriment en llit fluïditzat, m

 

es recubrimiento en lecho fluidizado

 

 

425 recobriment per extrusió, m

 

es recubrimiento por extrusión

 

 

426 recobriment per immersió, m

 

es recubrimiento por inmersión

 

 

427 recobriment per projecció amb flama, m

 

es recubrimiento por proyección con llama

 

 

428 rectificació, f

 

es rectificación

 

 

429 rectificadora, f

 

es rectificadora

 

 

430 recuita, f

 

es recocido

 

 

431 resina, f

 

es resina

 

 

432 resina acetàlica, f

veg. poli(òxid de metilè)

 

 

 

433 resina alˇlílica, f

 

es resina alílica

 

 

434 resina d'acetona, f

 

es resina de acetona

 

 

435 resina d'anilina-formaldehid, f

 

es resina de anilina-formaldehído

 

 

436 resina d'urea-formaldehid, f

 

es resina de urea-formaldehído

 

 

437 resina de colada, f

 

es resina para colada

 

 

438 resina de cresol, f

 

es resina de cresol

 

 

439 resina de cresol-formaldehid, f

 

es resina de cresol-formaldehído

 

 

440 resina de cumarona, f

 

es resina de cumarona

 

 

441 resina de fenol-formaldehid, f

 

es resina de fenol-formaldehído

 

 

442 resina de fenol-furfural, f

 

es resina de fenol-furfural

 

 

443 resina de furfural, f

 

es resina de furfural

 

 

444 resina de furfural-formaldehid, f

 

es resina de furfural-formaldehído

 

 

445 resina de melamina, f

 

es resina de melamina

 

 

446 resina de melamina-fenol-formaldehid, f

 

es resina de melamina-fenol-formaldehído

 

 

447 resina de melamina-formaldehid, f

 

es resina de melamina-formaldehído

 

 

448 resina de resorcina-formaldehid, f

 

es resina de resorcina-formaldehído

 

 

449 resina de tiourea-formaldehid, f

 

es resina de tiourea-formaldehído

 

 

450 resina de vinil-ester, f

sin. resina fenacrílica

 

 

 

451 resina de xilenol, f

 

es resina de xilenol

 

 

452 resina epoxi, f

sin. resina epoxídica

 

es resina epoxi; resina epoxídica

 

 

453 resina epoxi/ester, f

 

es resina epoxi/éster

 

 

454 resina epoxídica, f

sin. resina epoxi

 

 

 

455 resina fenacrílica, f

sin. resina de vinil-ester

 

es resina de vinil-éster; resina fenacrílica

 

 

456 resina fenòlica, f

 

es resina fenólica

 

 

457 resina furànica, f

 

es resina furánica

 

 

458 resita, f

 

es resita

 

 

459 resitol, m

 

es resitol

 

 

460 resol, m

 

es resol

 

 

461 respirador, m

 

es respiradero

 

 

462 retardant de flama, m

 

es retardador de llama

 

 

463 reticulació, f

sin. entrecreuament

 

 

 

464 reticulant, m

sin. compl. vulcanitzant

 

es reticulante; vulcanizante

 

 

465 revestiment, m

sin. recobriment

 

 

466 safata de càrrega, f

 

es bandeja de carga

 

 

467 sagnat, m

 

es sangrado

 

 

468 segelladora, f

 

es selladora

 

 

469 segellament, m

 

es sellado

 

 

470 silicona, f

 

es silicona

 

 

471 sinterització, f

 

es sinterización

 

 

472 sistema de recollida, m

 

es sistema de recogida

 

 

473 sitja, f

 

es silo

 

 

474 soldadora, f

 

es soldadora

 

 

475 soldadura, f

sin. soldatge

 

es soldadura; soldeo

 

 

476 soldadura tèrmica, f

 

es soldadura térmica; termosellado

 

 

477 soldatge, m

sin. soldadura

 

 

478 talladora rebobinadora, f

 

es cortadora rebobinadora

 

 

479 tela no teixida, f

 

es tejido no tejido; tela no tejida

 

 

480 telòmer, m

 

es telómero

 

 

481 termoconformació, f

 

es termoconformado

 

 

482 termoconformació a pressió, f

 

es termoconformado a presión

 

 

483 termoconformació per buit, f

 

es termoconformado a vacío

 

 

484 termoconformadora, f

 

es termoconformadora

 

 

485 termoendurible, adj

 

es termoendurecible

 

 

486 termoendurible, m

 

es termoendurecible

 

 

487 termoplàstic, m

 

es termoplástico

 

 

488 termoplàstic -a, adj

 

es termoplástico

 

 

489 termostable, adj

 

es termoestable

 

 

490 termostable, m

 

es termoestable

 

 

491 terpolímer, m

 

es terpolímero

 

 

492 tetrafluoroetilè/hexafluoroetilè, m

sin. etilè/propilè perfluorat

 

 

 

493 tija d'inserció, f

 

es espiga de inserción

 

 

494 torpede, m

 

es torpedo

 

 

495 tovera, f

 

es tobera

 

 

496 tractament, m

 

es tratamiento

 

 

497 tractament corona, m

 

es tratamiento corona

 

 

498 transformació, f

 

es transformación

 

 

499 tremuja, f

 

es tolva

 

 

500 tren d'estirament, m

 

es tren de arrastre

 

 

501 tren de laminatge, m

 

es tren de laminado

 

 

502 trímer, m

 

es trímero

 

 

503 tub estratificat emmotllat, m

 

es tubo estratificado moldeado

 

 

504 tub estratificat enrotllat, m

 

es tubo estratificado enrollado

 

505 ull de peix, m

 

es ojo de pez

 

506 vulcanització, f

veg. entrecreuament

 

 

 

507 vulcanitzant, m

veg. reticulant

 

 

508 xassís, m

 

es armazón; caja soporte; chasis

 

 

509 xuclet, m

 

es rechupado; rechupe

 

510 zona mat, f

 

es zona mate

 

 

511 zona no impregnada, f

sin. zona seca

 

es zona no impregnada; zona seca

 

 

512 zona seca, f

sin. zona no impregnada