La indústria  
a Catalunya  
   
   
   
   
  Lèxic
  de material
  de transport
  (Automoció)
   
   
   
   
  Generalitat de Catalunya
  Departament d'Indústria i Energia
 

 

 

La indústria a Catalunya. Lèxic de material de transport (Automoció)

 

 

 

 

 

 

 

Termcat

Centre de Terminologia

 

 

Sumari


 
Presentació
4
Abreviacions
5
Arbre de camp
6
Lèxic
7
Índex castellà
32
Bibliografia
39
   
 

 

Presentació

   

El lèxic que es presenta és concebut com un complement de la monografia Material de Transport que ha editat el Departament d'Indústria dins la col·lecció "La Indústria a Catalunya".

Pel que fa al grau d'exhaustivitat de l'obra remarquem que, tenint en compte l’ampli abast d’aquest domini d’especialitat, els criteris de selecció han estat establerts, fonamentalment, a partir del contingut de la monografia i, per tant, el lector hi trobarà terminologia bàsica en català i castellà referent al subsector de l’automoció, tal com queda reflectit a l’arbre de camp que acompanya aquest lèxic. D'altra banda, convé fer notar també que s'ha restringit la selecció de termes sintagmàtics quan aquests són formalment predictibles a partir de termes ja presents en el mateix lèxic. Aquest inventari terminològic no pretén ser, per tant, una recopilació exhaustiva de tots els conceptes de l’àrea, sinó que vol ser una eina de consulta que resolgui els dubtes terminològics més freqüents que poden sorgir en les diverses activitats dels professionals d’aquest àmbit.  

Els 591 termes catalans que conté aquest lèxic es presenten ordenats segons la classificació alfabètica discontínua.  

Cada article s'organitza seguint l'ordre següent: número d'entrada, terme català, categoria gramatical, equivalència o equivalències en castellà i, quan s'escau, remissions entre els termes sinònims. Per facilitar la consulta a l'usuari, al final del lèxic s'inclou un índex alfabètic de les equivalències castellanes.

L’elaboració ha anat a càrrec de Maria Navas, terminòloga del Centre de Terminologia TERMCAT, amb la coordinació d'Ester Franquesa, Directora de Recerca Terminològica. Remarquem la valuosa participació del Sr. Lluís J. de Cisneros, enginyer industrial i membre de la Comissió Lexicogràfica del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, en l'establiment final de la nomenclatura.  

Finalment, volem deixar palès que un treball d'aquestes característiques no és mai una obra acabada ni completa, sinó una eina de consulta oberta a l'actualització de les informacions que s'hi recullen. Esperem que aquest lèxic contribueixi a la difusió de la terminologia de l’automoció entre els professionals d'aquest sector.

 

TERMCAT

Centre de Terminologia

 

 

Abreviacions

 

m nom masculí

f nom femení

m pl nom masculí plural

adj adjectiu

sin. sinònim

sin. comp. sinònim complementari

sig. sigla

veg. vegeu

 

Arbre de camp

 

 

MATERIAL DE TRANSPORT. AUTOMOCIÓ

1. Fabricació de vehicles

 

1.1 Vehicles lleugers

1.2 Vehicles pesants

 

2. Fabricació de components

2.1 Carrosseria

2.2 Equip elèctric

2.3 Equip motor

2.4 Pneumàtics

2.5 Xassís

 
 
  Lèxic
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Lèxic de material de transport (Automoció)

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

 

 

 

1 abatible adj

abatible

 

 

2 abraçadora f

abrazadera

 

sin. comp. armella

 

 

3 ABS m

ABS

 

veg. sistema antipatinador

 

 

4 accelerador m

acelerador

 

 

5 accelerador m

 

veg. pedal d'accelerador

 

 

6 acceleròmetre m

acelerómetro

 

 

7 accessoris m pl

accesorios

 

 

8 acumulador m

acumulador

 

 

9 acumulador de plom m

acumulador de plomo

 

 

10 aerodinàmic -a adj

aerodinámico

 

 

11 aforador m

aforador

 

 

12 agafador m

agarrador de sujección

 

 

13 agulla f

aguja

 

 

14 agulla de carburador m

aguja cónica del pulverizador; aguja de combustible

 

 

15 aïllant m

aislante

 

 

16 aixeta f

grifo; llave de paso

 

 

17 alçavidre m

alzacristales; elevalunas

 

 

18 alçavidre elèctric m

elevalunas eléctrico

 

 

19 alçavidre mecànic m

elevalunas mecánico

 

 

20 alentidor m

retardador

 

 

21 alentidor elèctric m

retardador eléctrico

 

 

22 alentidor hidràulic m

retardador hidráulico

 

 

23 aleró m

spoiler

 

 

24 aleta f

aleta; aleta de guardabarros

 

 

25 aleta de refrigeració f

aleta de refrigeración

 

 

26 alternador m

alternador

 

 

27 amortidor m

amortiguador

 

sin. comp. esmorteïdor

 

 

28 amortidor de direcció m

amortiguador de dirección

 

 

29 amortidor de pulsacions m

amortiguador de pulsaciones

 

 

30 amortidor de suspensió m

amortiguador de suspensión

 

 

31 amortidor de vibracions m

amortiguador de vibraciones

 

 

32 amortidor hidràulic m

amortiguador hidráulico

 

 

33 amortidor telescòpic m

amortiguador telescópico

 

 

34 amortidor torsional m

 

veg. dàmper

 

 

35 amperímetre m

amperímetro

 

 

36 amperímetre voltímetre m

amperímetro-voltímetro

 

 

37 anell m

anillo; aro

 

 

38 anella f

anilla

 

sin. comp. armella

 

 

39 antena f

antena

 

 

40 antiparàsit -a adj

antiparasitario

 

 

41 antiretorn m

 

veg. vàlvula antiretorn

 

 

42 antirobatori m

antirrobo; dispositivo antirrobo

 

 

43 arbre cigonyal m

 

veg. cigonyal

 

 

44 arbre comandat m

 

veg. arbre mogut

 

 

45 arbre conductor m

 

veg. arbre motor

 

 

46 arbre conduït m

 

veg. arbre mogut

 

 

47 arbre d'entrada m

 

veg. arbre primari

 

 

48 arbre de comandament m

 

veg. arbre motor

 

 

49 arbre de direcció m

árbol de dirección; columna de dirección

 

sin. columna de direcció

 

 

50 arbre de direcció telescòpic m

columna de dirección telescópica

 

 

51 arbre de lleves m

árbol de levas

 

 

52 arbre de sortida m

 

veg. arbre secundari

 

 

53 arbre de transmissió m

árbol de transmisión; eje de transmisión

 

sin. arbre de transmissió articulat

 

 

54 arbre de transmissió articulat m

 

sin. arbre de transmissió

 

 

55 arbre intermediari m

árbol intermediario; eje intermediario

 

 

56 arbre mogut m

árbol mandado; árbol receptor

 

sin. comp. arbre comandat, arbre conduït, arbre receptor

 

 

57 arbre motor m

árbol motor

 

sin. comp. arbre conductor, arbre de comandament

 

 

58 arbre primari m

árbol primario; eje primario

 

sin. comp. arbre d'entrada

 

 

59 arbre receptor m

 

veg. arbre mogut

 

 

60 arbre secundari m

árbol secundario; eje secundario

 

sin. comp. arbre de sortida

 

 

61 armella f

 

veg. abraçadora

 

 

62 armella f

 

veg. anella

 

 

63 auto m

 

veg. automòbil

 

 

64 autobús m

autobús

 

 

65 autocar m

autocar

 

 

66 automòbil m

auto; automóvil; coche

 

sin. comp. auto, cotxe

 

 

67 automòbil de turisme m

automóvil de turismo; turismo

 

sin. turisme

 

 

68 automoció f

automoción

 

 

69 avantcambra f

antecámara; antecámara de combustión

 

70 baca f

baca

 

sin. comp. portaequipatge de sostre

 

 

71 balancí m

balancín

 

 

72 ballador m

desplazable

 

 

73 ballesta f

ballesta

 

 

74 ballesta parabòlica f

ballesta parabólica

 

 

75 ballesta semiel·líptica f

ballesta semielíptica

 

 

76 bancada del cigonyal f

bancada

 

 

77 banda de rodolament f

banda de rodadura

 

 

78 barra d'acoblament f

barra de acoplamiento de la mangueta

 

 

79 barra de comandament de la direcció f

barra de dirección

 

sin. barra de direcció

 

 

80 barra de direcció f

 

sin. barra de comandament de la direcció

 

 

81 barra de torsió f

barra de torsión

 

 

82 barra estabilitzadora f

barra estabilizadora

 

 

83 basculador adj

basculante

 

 

84 bastidor m

bastidor; chasis

 

sin. xassís

sin. comp. bastiment

 

 

85 bastidor auxiliar m

bastidor auxiliar; falso bastidor

 

 

86 bastiment m

 

veg. bastidor

 

 

87 bateria f

batería; batería de acumuladores; batería eléctrica

 

sin. bateria d'acumuladors, bateria elèctrica

 

 

88 bateria d'acumuladors f

 

sin. bateria, bateria elèctrica

 

 

89 bateria elèctrica f

 

sin. bateria, bateria d'acumuladors

 

 

90 bèndix m

 

veg. mecanisme de Bendix

 

 

91 bessona f

gemela

 

 

92 bicicleta f

bicicleta

 

 

93 biela f

biela

 

 

94 biela de direcció f

biela de dirección

 

 

95 biela mestra f

biela maestra

 

 

96 bieleta f

bieleta

 

 

97 bloc de cilindres m

bloque de cilindros; bloque de motor; bloque motor

 

sin. bloc motor

 

 

98 bloc motor m

 

sin. bloc de cilindres

 

 

99 blocatge electrònic del diferencial m

bloqueo electrónico del diferencial

 

 

100 bobina f

bobina; bobina de encendido

 

sin. comp. bobina d'encesa

 

 

101 bobina d'encesa f

 

veg. bobina

 

 

102 boca d'ompliment del dipòsit f

boca de llenado del depósito; boca de llenado del tanque

 

 

103 boia f

boya

 

 

104 boixa f

buje

 

 

105 boló m

 

veg. pern

 

 

106 bomba f

bomba

 

 

107 bomba d'acceleració f

bomba de aceleración

 

 

108 bomba d'aigua f

bomba de agua

 

 

109 bomba d'embragatge f

bomba de embrague; impulsor

 

 

110 bomba d'engranatges f

bomba de engranajes

 

 

111 bomba d'injecció f

bomba de inyección

 

 

112 bomba d'injecció rotativa f

bomba de inyección rotativa

 

 

113 bomba d'oli f

bomba de aceite

 

 

114 bomba de combustible f

bomba de alimentación de combustible; bomba de gasolina

 

sin. bomba de gasolina

 

 

115 bomba de fre f

bomba de freno

 

 

116 bomba de gasolina f

 

sin. bomba de combustible

 

 

117 bomba elèctrica de combustible f

bomba eléctrica de combustible

 

 

118 bomba hidràulica de servodirecció f

bomba hidráulica de servodirección

 

 

119 bomba mecànica de combustible f

bomba mecánica de combustible

 

 

120 bombeta f

bombilla; lámpara

 

 

121 born m

borne; terminal

 

sin. terminal

 

 

122 botzina f

bocina; claxon

 

sin. clàxon

 

 

123 braç de l'eixugaparabrisa m

brazo del limpiaparabrisas

 

 

124 braç de la direcció m

brazo de la dirección

 

 

125 braç de la suspensió m

brazo de la suspensión; brazo de unión

 

 

126 braç del cigonyal m

brazo; brazo del cigüeñal

 

 

127 brida f

brida

 

 

128 bugia f

bujía; bujía de encendido

 

sin. comp. bugia d'encesa

 

 

129 bugia calenta f

bujía caliente

 

 

130 bugia d'encesa f

 

veg. bugia

 

 

131 bugia d'incandescència f

bujía de incandescencia; bujía de precalentamiento

 

sin. comp. bugia de preescalfament

 

 

132 bugia de preescalfament f

 

veg. bugia d'incandescència

 

 

133 bugia freda f

bujía fría

 

134 cabina f

cabina

 

 

135 cable m

cable

 

 

136 cable auxiliar d'engegada m

cable auxiliar de arranque

 

 

137 cable de fre m

cable de freno

 

 

138 cable de massa m

cable de masa

 

 

139 cadell m

trinquete

 

 

140 cadena f

cadena

 

 

141 cadena de la distribució f

cadena de la distribución

 

 

142 caixa f

caja

 

 

143 caixa de canvis m

caja de cambios; caja de velocidades

 

 

144 caixa de canvis automàtica f

caja de cambios automática

 

 

145 caixa de direcció f

caja de dirección

 

 

146 caixa de fusibles f

caja de fusibles

 

 

147 calandra f

calandra del radiador; rejilla del radiador

 

 

148 calefactor m

calefactor; calentador de aire

 

 

149 cambra f

cámara; cámara de aire

 

sin. cambra d'aire

 

 

150 cambra d'aire f

 

sin. cambra

 

 

151 cambra de combustió f

cámara de combustión; cámara de explosión

 

 

152 cambra de compressió f

cámara de compresión

 

 

153 cambra de fre m

cámara de freno

 

 

154 cambra de precombustió f

cámara de precombustión

 

 

155 camió m

autocamión; camión

 

 

156 camioneta f

camioneta

 

 

157 camisa f

camisa

 

 

158 camisa humida f

camisa de agua; camisa húmeda

 

 

159 canvi de marxes m

cambio de marchas; cambio de velocidades

 

sin. canvi de velocitats

 

 

160 canvi de marxes automàtic m

cambio de marchas automático

 

 

161 canvi de marxes manual m

cambio de marchas manual

 

 

162 canvi de velocitats m

 

sin. canvi de marxes

 

 

163 capot m

capó

 

 

164 capota f

capota

 

 

165 captador m

captador

 

 

166 caravana f

caravana

 

 

167 carburador m

carburador

 

 

168 carburador invertit m

carburador descendente; carburador invertido

 

 

169 carenat m

carenado; carenaje

 

 

170 cargol m

tornillo

 

sin. vis

 

 

171 cargol de purga m

tornillo de purga

 

 

172 carrosseria f

carrocería

 

 

173 carrosseria autoportant f

carcasa; carrocería autoportante; carrocería monocasco; casco

 

sin. carrosseria monobuc

 

 

174 carrosseria monobuc f

 

sin. carrosseria autoportant

 

 

175 càrter m

cárter

 

 

176 ciclomotor m

ciclomotor

 

 

177 cigonyal m

cigüeñal

 

sin. comp. arbre cigonyal

 

 

178 cilindre m

cilindro

 

 

179 cilindre auxiliar m

cilindro auxiliar

 

 

180 cilindre de fre m

bombín; cilindro de freno

 

 

181 cilindre hidràulic m

cilindro hidráulico

 

 

182 cilindre mestre m

cilindro maestro del freno

 

 

183 cilindre pneumàtic m

cilindro neumático

 

 

184 cinturó de seguretat m

cinturón de seguridad

 

 

185 circuit d'encesa m

circuito de encendido

 

 

186 circuit de frens m

circuito de frenos

 

 

187 circuit elèctric m

circuito eléctrico

 

 

188 clàxon m

 

sin. botzina

 

 

189 coberta f

cubierta

 

 

190 coixí de seguretat m

Air-bag; Airbag; colchón de aire

 

 

191 coixinet m

cojinete

 

 

192 coixinet axial m

cojinete de empuje

 

 

193 coixinet d'embragatge m

cojinete de embrague

 

 

194 collar m

collar

 

 

195 col·lector m

colector

 

 

196 col·lector d'admissió m

colector de admisión

 

 

197 col·lector d'escapament m

colector de escape

 

 

198 columna de direcció f

 

sin. arbre de direcció

 

 

199 colze del cigonyal m

codo; codo del cigüeñal

 

 

200 commutador m

conmutador

 

 

201 commutador de llums m

conmutador de luces

 

 

202 compressor m

compresor

 

 

203 compressor d'aire m

compresor de aire

 

 

204 compta-revolucions m

cuentarrevoluciones

 

 

205 comptaquilòmetres m

cuentakilómetros

 

 

206 comptaquilòmetres digital m

cuentakilómetros digital

 

 

207 comptaquilòmetres parcial m

cuentakilómetros parcial

 

 

208 comptaquilòmetres totalitzador m

cuentakilómetros totalizador; totalizador de quilometraje

 

sin. totalitzador de quilometratge

 

 

209 condensador m

condensador

 

 

210 condicionador d'aire m

acondicionador de aire; climatizador

 

 

211 connector m

conector

 

 

212 contracoixinet m

contracojinete

 

sin. comp. contradau

 

 

213 contradau m

 

veg. contracoixinet

 

 

214 contrapès m

contrapeso

 

 

215 controlador electrònic de velocitat m

controlador electrónico de velocidad

 

 

216 convertidor de parell m

convertidor de par; convertidor hidráulico de par

 

 

217 corona f

corona

 

 

218 corretja de transmissió f

correa de transmisión

 

 

219 corretja de ventilador f

correa del ventilador

 

 

220 corretja trapezial f

correa trapecial; correa trapezoidal

 

 

221 cotxe m

 

veg. automòbil

 

 

222 cremallera f

cremallera

 

 

223 creuera f

cruceta

 

224 dàmper m

amortiguador de vibración del cigüeñal; damper

 

sin. comp. amortidor torsional

 

 

225 delco m

delco

 

 

226 delga f

delga

 

sin. lamel·la

 

 

227 densímetre m

densímetro

 

 

228 depressor m

depresor

 

sin. reductor de pressió

 

 

229 descongelador m

descongelador del parabrisas

 

 

230 desconnectador de bateria m

desconectador de batería

 

 

231 desconnectador de bobina m

desconectador de bobina

 

 

232 diafragma m

diafragma

 

 

233 diferencial m

diferencial

 

 

234 diferencial autoblocador m

diferencial autoblocante

 

 

235 diferencial de blocatge total m

diferencial de bloqueo total

 

 

236 difusor m

difusor

 

 

237 dinamo m

dinamo; dínamo

 

 

238 dinamo bipolar f

dinamo bipolar

 

 

239 dineret m

 

veg. volandera

 

 

240 dipòsit m

depósito

 

 

241 dipòsit d'expansió m

depósito de expansión; depósito expansor

 

 

242 dipòsit de combustible m

depósito de combustible

 

 

243 dipòsit de líquid de fre m

depósito de aceite de frenos; depósito de líquido de frenos

 

 

244 direcció f

dirección

 

 

245 direcció assistida f

dirección asistida

 

 

246 direcció de cremallera f

dirección de cremallera; dirección por cremallera

 

 

247 direcció hidràulica f

dirección hidráulica; servodirección

 

sin. servodirecció

 

 

248 direcció mecànica f

dirección mecánica

 

 

249 disc m

disco de freno

 

 

250 disc d'embragatge m

disco conductor; disco macho de embrague

 

 

251 disjuntor m

disyuntor

 

 

252 distribució f

distribución

 

 

253 distribuïdor m

 

veg. distribuïdor d'encesa

 

 

254 distribuïdor d'encesa m

distribuidor; distribuidor de encendido

 

sin. comp. distribuïdor

 

 

255 economitzador m

economizador

 

 

256 economitzador automàtic m

autoeconomizador

 

 

257 eix de balancins m

eje de balancines

 

 

258 eix de sobrecàrrega m

eje de sobrecarga

 

 

259 eixugaparabrisa m

limpiaparabrisas

 

sin. eixugavidre

 

260 eixugavidre m

 

sin. eixugaparabrisa

 

 

261 electrovàlvula f

electroválvula

 

 

262 electroventilador m

electroventilador

 

 

263 embellidor m

embellecedor

 

 

264 embellidor de roda m

tapacubos

 

 

265 èmbol m

émbolo; pistón

 

sin. comp. pistó

 

 

266 embragatge m

embrague

 

 

267 embragatge automàtic m

embrague automático

 

 

268 embragatge de diafragma m

embrague de diafragama

 

 

269 embragatge de disc sec m

 

veg. embragatge monodisc

 

 

270 embragatge de disc únic m

 

veg. embragatge monodisc

 

 

271 embragatge de discs m

embrague de discos

 

 

272 embragatge hidràulic m

embrague hidráulico

 

 

273 embragatge monodisc m

embrague de disco único; embrague monodisco

 

sin. comp. embragatge de disc sec, embragatge de disc únic

 

 

274 empunyadura f

empuñadura

 

 

275 encenedor m

encendedor

 

 

276 enganxall m

enganche; enganche de remolque

 

 

277 engranatge m

engranaje

 

 

278 engranatge planetari m

planetario

 

sin. planetari

 

 

279 equip elèctric m

equipo eléctrico

 

 

280 escalfador m

calentador

 

 

281 escombreta f

escobilla

 

 

282 escombreta de l'eixugaparabrisa f

escobilla limpiaparabrisas; raqueta

 

 

283 escúter m

scooter

 

 

284 esmorteïdor m

 

veg. amortidor

 

 

285 espirall m

lumbrera

 

 

286 estabilitzador m

estabilizador

 

 

287 estàrter m

estárter; estrangulador; starter

 

 

288 estator m

estator

 

 

289 estopada f

empaquetadura

 

 

290 estora f

alfombrilla; esterilla

 

291 far m

faro; reflector de automóvil

 

 

292 far antiboira m

 

veg. llum de boira

 

 

293 femella f

tuerca

 

 

294 ferodo m

ferodo; forro de freno; funda de freno

 

sin. comp. folre de fre

 

 

295 fiador m

seguro

 

 

296 filtre de l'aire m

filtro de aire

 

 

297 filtre de l'oli m

filtro de aceite

 

 

298 filtre del combustible m

filtro de combustible

 

 

299 finestreta f

ventanilla

 

 

300 folre m

forro

 

 

301 folre d'embragatge m

forro de embrague

 

 

302 folre de fre m

 

veg. ferodo

 

 

303 forquilla f

horquilla

 

 

304 fre m

freno

 

 

305 fre de disc m

freno de disco

 

 

306 fre de fregament m

freno de fricción

 

 

307 fre de mà m

freno de estacionamiento; freno de mano

 

 

308 fre de tambor m

freno de tambor

 

 

309 fre elèctric m

freno eléctrico

 

 

310 fre hidràulic m

freno hidráulico

 

 

311 frontissa f

bisagra

 

sin. xarnera

 

 

312 furgó m

furgón

 

 

313 furgoneta f

furgoneta

 

 

314 fusell m

mangueta

 

 

315 fusible m

fusible

 

316 generador m

generador

 

 

317 gicler m

chiclé; gicleur; surtidor

 

 

318 gicler de l'eixugaparabrisa m

surtidor del lavaparabrisas

 

 

319 gicler de ralentí m

surtidor de marcha lenta; surtidor de ralentí

 

 

320 grup cònic m

grupo cónico

 

 

321 guantera f

guantera

 

322 indicador m

indicador

 

 

323 indicador de nivell m

indicador de nivel

 

 

324 indicador de nivell de combustible m

indicador de combustible; indicador de gasolina; indicador de nivel de combustible

 

 

325 indicador de pressió m

indicador de presión del aceite

 

 

326 indicador de temperatura de l'aigua m

indicador de temperatura del motor

 

 

327 injector m

inyector

 

 

328 instrument de control m

instrumento de control

 

 

329 instrument de mesura m

instrumento de medida

 

 

330 intermitent m

 

veg. llum intermitent

 

 

331 interruptor m

interruptor

 

332 junta f

junta

 

 

333 junta de Cardan f

junta Cardán

 

 

334 junta de culata f

junta de culata

 

 

335 junta flexible f

junta flexible

 

 

336 junta homocinètica f

junta homocinética

 

 

337 junta universal f

junta universal

 

338 lamel·la f

 

sin. delga

 

 

339 llanda f

llanta

 

sin. comp. llanta

 

 

340 llanda d'aliatge f

llanta de aleación

 

 

341 llanta f

 

veg. llanda

 

 

342 lleva f

leva

 

 

343 llum catadiòptric m

luz catadióptrica; reflector

 

sin. llum reflector

 

 

344 llum d'emergència m

luz de emergencia

 

 

345 llum de boira m

faro antiniebla

 

sin. comp. far antiboira

 

 

346 llum de boira posterior m

faro antiniebla trasero

 

 

347 llum de cortesia m

luz de cortesía

 

 

348 llum de fre m

luz de frenado

 

 

349 llum de gàlib m

luz de gálibo

 

 

350 llum de la guantera m

luz de la guantera

 

 

351 llum de lectura m

luz de lectura

 

 

352 llum de marxa enrere m

luz de marcha atrás

 

 

353 llum de matrícula m

luz de matrícula

 

 

354 llum de motor m

luz de motor

 

 

355 llum de posició m

luz de posición

 

 

356 llum del maleter m

luz del maletero

 

 

357 llum interior m

luz interior

 

 

358 llum intermitent m

intermitente

 

sin. comp. intermitent

 

 

359 llum pilot m

luz testigo

 

sin. pilot

 

 

360 llum reflector m

 

sin. llum catadiòptric

 

361 magneto m

magneto

 

 

362 maleter m

cofre; maleta portaequipajes; maletero; portaequipajes

 

sin. portaequipatge

 

 

363 maneguet m

manguito

 

 

364 maneta f

manecilla

 

 

365 manòmetre m

manómetro

 

 

366 matrícula f

matrícula; placa de matrícula

 

sin. comp. placa de matrícula

 

 

367 mecanisme de Bendix m

bendix; dispositivo de inercia

 

sin. comp. bèndix

 

 

368 membrana f

membrana

 

 

369 mesclador m

mezclador

 

 

370 microbús m

microbús

 

 

371 mirall de cortesia m

espejo de cortesía

 

 

372 mirall retrovisor m

 

veg. retrovisor

 

 

373 molla f

 

veg. ressort

 

 

374 molla de ballesta f

muelle de ballesta

 

 

375 molla helicoïdal f

muelle helicoidal

 

 

376 monyó m

gorrón; muñón

 

 

377 mordassa f

 

veg. soc

 

 

378 moto f

 

veg. motocicleta

 

 

379 motocicleta f

moto; motocicleta

 

sin. comp. moto

 

 

380 motor m

motor

 

 

381 motor d' injecció m

motor de inyección

 

 

382 motor d'engegada m

motor de arranque

 

 

383 motor de carburador m

motor de carburador

 

 

384 motor de gasolina m

motor de gasolina

 

 

385 motor diesel m

motor Diesel

 

 

386 motor semidiesel m

motor semidiesel; semidiesel

 

sin. comp. semidiesel

 

 

387 motor turbodiesel m

motor turbodiesel

 

 

388 muntant m

montante

 

389 palanca f

palanca

 

 

390 palanca del canvi de marxes f

palanca del cambio de marchas; palanca del cambio de velocidades

 

 

391 palanca del fre de mà f

palanca del freno de mano

 

 

392 palier m

 

veg. semieix

 

 

393 pany m

cerradura

 

 

394 pany de blocatge de la direcció m

cerradura de bloqueo de la dirección

 

 

395 pany de contacte m

cerradura de contacto

 

 

396 pany electrònic m

cerradura electrónica

 

 

397 papallona f

mariposa; válvula de mariposa

 

 

398 para-xocs m

parachoques

 

 

399 parabrisa m

parabrisas

 

 

400 parafang m

guardabarros

 

 

401 pastilla de fre f

pastilla de freno

 

 

402 peça de recanvi f

pieza de recambio; recambio

 

sin. comp. recanvi

 

 

403 pedal m

pedal

 

 

404 pedal d'accelerador m

acelerador; pedal del acelerador; pedal del gas

 

sin. comp. accelerador

 

 

405 pedal d'embragatge m

pedal del embrague

 

 

406 pedal de fre m

pedal del freno

 

 

407 perfil m

perfil

 

 

408 pern m

perno

 

sin. comp. boló

 

 

409 pilot m

 

sin. llum pilot

 

 

410 pinyó m

piñón

 

 

411 pinyó d'atac m

piñón de ataque

 

 

412 pinyó lliure m

piñón libre

 

 

413 pinyó satèl·lit m

piñón satélite; satélite del diferencial

 

sin. satèl·lit

 

 

414 pipa f

pipa; pipa del distribuidor; pipeta del distribuidor

 

 

415 pistó m

 

veg. èmbol

 

 

416 piu m

espiga; pivote; tetón

 

 

417 placa d'estat f

placa de estado

 

 

418 placa de matrícula f

 

veg. matrícula

 

 

419 plafó de porta m

panel de puerta

 

 

420 planetari m

 

sin. engranatge planetari

 

 

421 plat m

plato

 

 

422 plat d'enganxall m

plato de enganche

 

 

423 pneumàtic m

neumático

 

 

424 pneumàtic de baixa pressió m

neumático de baja presión; neumático superbalón

 

 

425 pneumàtic diagonal m

neumático diagonal

 

 

426 pneumàtic radial m

neumático radial

 

 

427 pneumàtic sense cambra m

neumático sin cámara

 

 

428 politja f

polea

 

 

429 pont m

puente

 

 

430 pont davanter m

puente delantero

 

 

431 pont posterior m

puente trasero

 

 

432 porta f

puerta

 

 

433 porta del maleter f

puerta del maletero

 

 

434 portabombeta m

portalámparas

 

sin. portalàmpada

 

 

435 portacoixinet m

portacojinete

 

 

436 portadíodes m

portadiodos

 

 

437 portaequipatge m

 

sin. maleter

 

 

438 portaequipatge de sostre m

 

veg. baca

 

 

439 portaescombretes m

portaescobillas

 

 

440 portalàmpada m

 

sin. portabombeta

 

 

441 portaobjectes m

portaobjetos

 

 

442 presa d'aire f

toma de aire

 

443 quadre de comandament m

cuadro de mando; tablero de instrumentos

 

sin. comp. tauler de comandament, tauler de control

 

444 ràcord m

racor

 

 

445 radiador m

radiador

 

 

446 radiador d'oli m

radiador de aceite

 

 

447 recanvi m

 

veg. peça de recanvi

 

 

448 recolzabraços m

apoyabrazos

 

 

449 recolzacap m

reposacabezas

 

 

450 rectificador m

rectificador

 

 

451 reductor m

reductor; reductor de velocidad

 

sin. reductor de velocitat

 

 

452 reductor de pressió m

 

sin. depressor

 

 

453 reductor de velocitat m

 

sin. reductor

 

 

454 reforç d'amortidor m

refuerzo de amortiguador

 

 

455 reforç de fre m

refuerzo de freno

 

 

456 regulador m

regulador

 

 

457 relè m

relé

 

 

458 relè d'engegada m

conmutador electromagnético; relé de arranque

 

 

459 rellotge m

reloj

 

 

460 remolc m

remolque

 

 

461 rentafars m

lavafaros

 

 

462 rentaparabrisa m

lavaparabrisas

 

 

463 reòstat m

reóstato

 

 

464 respatller m

respaldo

 

 

465 ressort m

muelle; resorte

 

sin. comp. molla

 

 

466 retenidor m

retentor

 

 

467 retrovisor m

espejo retrovisor; retrovisor

 

sin. comp. mirall retrovisor

 

 

468 retrovisor exterior m

retrovisor exterior

 

 

469 retrovisor exterior de regulació elèctrica m

retrovisor exterior de regulación eléctrica

 

 

470 retrovisor interior m

retrovisor interior

 

 

471 retrovisor interior antireflector m

retrovisor interior antirreflectante

 

 

472 roda f

rueda

 

 

473 roda de recanvi f

rueda de recambio

 

 

474 roda dentada f

rueda dentada

 

 

475 roda directriu f

rueda directriz

 

 

476 roda motriu f

rueda motriz

 

 

477 rodet m

cubo

 

 

478 rotor m

rotor

 

 

479 ròtula f

rótula

 

 

480 ruptor m

ruptor

 

481 sabata f

 

veg. soc

 

 

482 safata f

bandeja

 

 

483 satèl·lit m

 

sin. pinyó satèl·lit

 

 

484 seient m

asiento

 

 

485 seient tèrmic m

asiento térmico

 

 

486 selector de distribució d'aire m

selector para la distribución del aire

 

 

487 semicoixinet m

semicojinete

 

 

488 semidiesel m

 

veg. motor semidiesel

 

 

489 semieix m

palier; semieje

 

sin. comp. palier

 

 

490 semiremolc m

semirremolque

 

 

491 sensor de revolucions m

sensor de revoluciones

 

 

492 sensor de temperatura m

sensor de temperatura

 

 

493 servodirecció f

 

sin. direcció hidràulica

 

 

494 servoembragatge m

servoembrague

 

 

495 servofrè m

servofreno

 

 

496 servofrè de compressió m

servofreno de compresión

 

 

497 servofrè de depressió m

servofreno de depresión

 

 

498 servofrè elèctric m

servofreno eléctrico

 

 

499 servofrè hidràulic m

servofreno hidráulico

 

 

500 servofrè pneumàtic m

servofreno neumático

 

 

501 servovàlvula f

servoválvula

 

 

502 sidecar m

side-car; sidecar

 

 

503 silenciador m

silenciador; silenciador de escape

 

 

504 silenciador davanter m

silenciador delantero

 

 

505 silenciador posterior

silenciador trasero

 

 

506 sincronitzador m

sincronizador

 

 

507 sistema antiblocatge m

 

veg. sistema antipatinador

 

 

508 sistema antipatinador m

 

sin. comp. sistema antiblocatge

sig. ABS

 

 

509 sistema d'injecció m

sistema de inyección

 

 

510 sistema de tracció m

sistema de tracción

 

 

511 soc m

mordaza; zapata; zapata de freno

 

sin. comp. mordassa, sabata

 

 

512 sostre m

techo

 

 

513 sostre corredís m

techo corredizo

 

 

514 sostre llevadís m

techo levadizo

 

 

515 suport m

soporte

 

 

516 suspensió f

suspensión

 

 

517 suspensió hidràulica f

suspensión hidráulica

 

 

518 suspensió hidropneumàtica f

suspensión hidroneumática

 

 

519 suspensió mecànica f

suspensión mecánica

 

 

520 suspensió pneumàtica f

suspensión neumática

 

521 tacògraf m

tacógrafo

 

 

522 tacòmetre m

tacómetro; taquímetro

 

 

523 tambor m

tambor; tambor de freno

 

 

524 tapa f

tapa

 

 

525 tapa de balancins f

tapa de balancines

 

 

526 tapa de la culata f

tapa de la culata

 

 

527 tapa del delco f

tapa del delco

 

 

528 tapa portadíodes m

tapa portadiodos

 

 

529 tapisseria f

tapicería

 

 

530 taquet m

empujador; taqué; taquet

 

 

531 tauler de comandament m

 

veg. quadre de comandament

 

 

532 tauler de control m

 

veg. quadre de comandament

 

 

533 taxi m

taxi

 

 

534 temporitzador m

temporizador

 

 

535 terminal m

 

sin. born

 

 

536 termocontacte m

termocontacto

 

 

537 termòmetre d'aigua m

termómetro de agua

 

 

538 termòmetre d'oli m

termómetro de aceite

 

 

539 termòstat m

termostato

 

 

540 topall m

tope

 

 

541 totalitzador de quilometratge m

 

sin. comptaquilòmetres totalitzador

 

 

542 tovera f

tobera

 

 

543 tovera de la climatització f

tobera de la climatización

 

 

544 tràiler m

tráiler

 

 

545 transistor m

transistor

 

 

546 transmissió f

transmisión

 

 

547 travesser m

travesaño

 

 

548 trencaaigües m

canaleta; vierteaguas

 

 

549 tub m

tubo

 

 

550 tub d'escapament m

tubo de escape

 

 

551 tub d'injecció m

tubo de impulsión

 

 

552 tub de l'aigua de refrigeració m

tubo de agua del radiador

 

 

553 tub de sortida dels col·lectors m

tubo de salida de los colectores

 

 

554 tub intermedi m

tubo intermedio

 

 

555 turbina f

turbina

 

 

556 turbo m

 

veg. turbocompressor

 

 

557 turboautomòbil m

turboautomóvil

 

 

558 turbocompressor m

turbo; turbocompresor

 

sin. comp. turbo

 

 

559 turisme m

 

sin. automòbil de turisme

 

560 utilitari m

utilitario

 

561 vàlvula f

válvula

 

 

562 vàlvula antiretorn f

válvula antirretorno; válvula de retención

 

sin. comp. antiretorn

 

 

563 vàlvula d'escapament f

válvula de escape

 

 

564 vàlvula de cambra f

válvula de cámara

 

 

565 vàlvula de descàrrega f

válvula de descarga

 

 

566 vàlvula de motor d'explosió f

válvula de motor de explosión

 

 

567 vareta del nivell d'oli f

varilla medidora del nivel de aceite

 

 

568 variador de velocitat m

variador de velocidad

 

 

569 vehicle m

vehículo

 

 

570 vehicle industrial m

vehículo industrial

 

 

571 vehicle lleuger m

vehículo ligero

 

 

572 vehicle pesant m

vehículo pesado

 

 

573 velocímetre m

velocímetro

 

 

574 ventilador m

ventilador

 

 

575 ventilador electromagnètic m

ventilador electromagnético

 

 

576 ventilador helicoïdal m

ventilador helicoidal

 

 

577 vidre m

cristal

 

 

578 vidre de fanal m

cristal del faro

 

 

579 vidre posterior m

luna trasera; luneta

 

 

580 vidre tèrmic m

luneta térmica

 

 

581 virolla f

virola

 

 

582 vis m

 

sin. cargol

 

 

583 visera f

pantalla parasol; parasol orientable

 

 

584 volandera f

arandela

 

sin. comp. dineret

 

 

585 volant m

volante; volante de dirección

 

 

586 volant m

volante

 

sin. volant del motor

 

 

587 volant d'alçada regulable m

volante de altura regulable

 

 

588 volant del motor m

 

sin. volant

 

 

589 voltímetre m

voltímetro

 

590 xarnera f

 

sin. frontissa

 

 

591 xassís m

 

sin. bastidor

 

 
  Índex castellà
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Índex castellà

 

 

 

 

 

abatible, 1

abrazadera, 2

ABS, 3

accesorios, 7

acelerador, 4

acelerador, 404

acelerómetro, 6

acondicionador de aire, 210

acumulador, 8

acumulador de plomo, 9

aerodinámico, 10

aforador, 11

agarrador de sujección, 12

aguja, 13

aguja cónica del pulverizador, 14

aguja de combustible, 14

Air-bag, 190

Airbag, 190

aislante, 15

aleta, 24

aleta de guardabarros, 24

aleta de refrigeración, 25

alfombrilla, 290

alternador, 26

alzacristales, 17

amortiguador, 27

amortiguador de dirección, 28

amortiguador de pulsaciones, 29

amortiguador de suspensión, 30

amortiguador de vibración del cigüeñal, 224

amortiguador de vibraciones, 31

amortiguador hidráulico, 32

amortiguador telescópico, 33

amperímetro, 35

amperímetro-voltímetro, 36

anilla, 38

anillo, 37

antecámara, 69

antecámara de combustión, 69

antena, 39

antiparasitario, 40

antirrobo, 42

apoyabrazos, 448

arandela, 584

árbol de dirección, 49

árbol de levas, 51

árbol de transmisión, 53

árbol intermediario, 55

árbol mandado, 56

árbol motor, 57

árbol primario, 58

árbol receptor, 56

árbol secundario, 60

aro, 37

asiento, 484

asiento térmico, 485

auto, 66

autobús, 64

autocamión, 155

autocar, 65

autoeconomizador, 256

automoción, 68

automóvil, 66

automóvil de turismo, 67

 

baca, 70

balancín, 71

ballesta, 73

ballesta parabólica, 74

ballesta semielíptica, 75

bancada, 76

banda de rodadura, 77

bandeja, 482

barra de acoplamiento de la mangueta, 78

barra de dirección, 79

barra de torsión, 81

barra estabilizadora, 82

basculante, 83

bastidor, 84

bastidor auxiliar, 85

batería, 87

batería de acumuladores, 87

batería eléctrica, 87

bendix, 367

bicicleta, 92

biela, 93

biela de dirección, 94

biela maestra, 95

bieleta, 96

bisagra, 311

bloque de cilindros, 97

bloque de motor, 97

bloque motor, 97

bloqueo electrónico del diferencial, 99

bobina, 100

bobina de encendido, 100

boca de llenado del depósito, 102

boca de llenado del tanque, 102

bocina, 122

bomba, 106

bomba de aceite, 113

bomba de aceleración, 107

bomba de agua, 108

bomba de alimentación de combustible, 114

bomba de embrague, 109

bomba de engranajes, 110

bomba de freno, 115

bomba de gasolina, 114

bomba de inyección, 111

bomba de inyección rotativa, 112

bomba eléctrica de combustible, 117

bomba hidráulica de servodirección, 118

bomba mecánica de combustible, 119

bombilla, 120

bombín, 180

borne, 121

boya, 103

brazo, 126

brazo de la dirección, 124

brazo de la suspensión, 125

brazo de unión, 125

brazo del cigüeñal, 126

brazo del limpiaparabrisas, 123

brida, 127

buje, 104

bujía, 128

bujía caliente, 129

bujía de encendido, 128

bujía de incandescencia, 131

bujía de precalentamiento, 131

bujía fría, 133

 

cabina, 134

cable, 135

cable auxiliar de arranque, 136

cable de freno, 137

cable de masa, 138

cadena, 140

cadena de la distribución, 141

caja, 142

caja de cambios, 143

caja de cambios automática, 144

caja de dirección, 145

caja de fusibles, 146

caja de velocidades, 143

calandra del radiador, 147

calefactor, 148

calentador, 280

calentador de aire, 148

cámara, 149

cámara de aire, 149

cámara de combustión, 151

cámara de compresión, 152

cámara de explosión, 151

cámara de freno, 153

cámara de precombustión, 154

cambio de marchas, 159

cambio de marchas automático, 160

cambio de marchas manual, 161

cambio de velocidades, 159

camión, 155

camioneta, 156

camisa, 157

camisa de agua, 158

camisa húmeda, 158

canaleta, 548

capó, 163

capota, 164

captador, 165

caravana, 166

carburador, 167

carburador descendente, 168

carburador invertido, 168

carcasa, 173

carenado, 169

carenaje, 169

carrocería, 172

carrocería autoportante, 173

carrocería monocasco, 173

cárter, 175

casco, 173

cerradura, 393

cerradura de bloqueo de la dirección, 394

cerradura de contacto, 395

cerradura electrónica, 396

chasis, 84

chiclé, 317

ciclomotor, 176

cigüeñal, 177

cilindro, 178

cilindro auxiliar, 179

cilindro de freno, 180

cilindro hidráulico, 181

cilindro maestro del freno, 182

cilindro neumático, 183

cinturón de seguridad, 184

circuito de encendido, 185

circuito de frenos, 186

circuito eléctrico, 187

claxon, 122

climatizador, 210

coche, 66

codo, 199

codo del cigüeñal, 199

cofre, 362

cojinete, 191

cojinete de embrague, 193

cojinete de empuje, 192

colchón de aire, 190

colector, 195

colector de admisión, 196

colector de escape, 197

collar, 194

columna de dirección, 49

columna de dirección telescópica, 50

compresor, 202

compresor de aire, 203

condensador, 209

conector, 211

conmutador, 200

conmutador de luces, 201

conmutador electromagnético, 458

contracojinete, 212

contrapeso, 214

controlador electrónico de velocidad, 215

convertidor de par, 216

convertidor hidráulico de par, 216

corona, 217

correa de transmisión, 218

correa del ventilador, 219

correa trapecial, 220

correa trapezoidal, 220

cremallera, 222

cristal, 577

cristal del faro, 578

cruceta, 223

cuadro de mando, 443

cubierta, 189

cubo, 477

cuentakilómetros, 205

cuentakilómetros digital, 206

cuentakilómetros parcial, 207

cuentakilómetros totalizador, 208

cuentarrevoluciones, 204

 

damper, 224

delco, 225

delga, 226

densímetro, 227

depósito, 240

depósito de aceite de frenos, 243

depósito de combustible, 242

depósito de expansión, 241

depósito de líquido de frenos, 243

depósito expansor, 241

depresor, 228

desconectador de batería, 230

desconectador de bobina, 231

descongelador del parabrisas, 229

desplazable, 72

diafragma, 232

diferencial, 233

diferencial autoblocante, 234

diferencial de bloqueo total, 235

difusor, 236

dinamo, 237

dínamo, 237

dinamo bipolar, 238

dirección, 244

dirección asistida, 245

dirección de cremallera, 246

dirección hidráulica, 247

dirección mecánica, 248

dirección por cremallera, 246

disco conductor, 250

disco de freno, 249

disco macho de embrague, 250

dispositivo antirrobo, 42

dispositivo de inercia, 367

distribución, 252

distribuidor, 254

distribuidor de encendido, 254

disyuntor, 251

 

economizador, 255

eje de balancines, 257

eje de sobrecarga, 258

eje de transmisión, 53

eje intermediario, 55

eje primario, 58

eje secundario, 60

electroválvula, 261

electroventilador, 262

elevalunas, 17

elevalunas eléctrico, 18

elevalunas mecánico, 19

embellecedor, 263

émbolo, 265

embrague, 266

embrague automático, 267

embrague de diafragama, 268

embrague de disco único, 273

embrague de discos, 271

embrague hidráulico, 272

embrague monodisco, 273

empaquetadura, 289

empujador, 530

empuñadura, 274

encendedor, 275

enganche, 276

enganche de remolque, 276

engranaje, 277

equipo eléctrico, 279

escobilla, 281

escobilla limpiaparabrisas, 282

espejo de cortesía, 371

espejo retrovisor, 467

espiga, 416

estabilizador, 286

estárter, 287

estator, 288

esterilla, 290

estrangulador, 287

 

falso bastidor, 85

faro, 291

faro antiniebla, 345

faro antiniebla trasero, 346

ferodo, 294

filtro de aceite, 297

filtro de aire, 296

filtro de combustible, 298

forro, 300

forro de embrague, 301

forro de freno, 294

freno, 304

freno de disco, 305

freno de estacionamiento, 307

freno de fricción, 306

freno de mano, 307

freno de tambor, 308

freno eléctrico, 309

freno hidráulico, 310

funda de freno, 294

furgón, 312

furgoneta, 313

fusible, 315

 

gemela, 91

generador, 316

gicleur, 317

gorrón, 376

grifo, 16

grupo cónico, 320

guantera, 321

guardabarros, 400

 

horquilla, 303

 

impulsor, 109

indicador, 322

indicador de combustible, 324

indicador de gasolina, 324

indicador de nivel, 323

indicador de nivel de combustible, 324

indicador de presión del aceite, 325

indicador de temperatura del motor, 326

instrumento de control, 328

instrumento de medida, 329

intermitente, 358

interruptor, 331

inyector, 327

 

junta, 332

junta Cardán, 333

junta de culata, 334

junta flexible, 335

junta homocinética, 336

junta universal, 337

 

lámpara, 120

lavafaros, 461

lavaparabrisas, 462

leva, 342

limpiaparabrisas, 259

llanta, 339

llanta de aleación, 340

llave de paso, 16

lumbrera, 285

luna trasera, 579

luneta, 579

luneta térmica, 580

luz catadióptrica, 343

luz de cortesía, 347

luz de emergencia, 344

luz de frenado, 348

luz de gálibo, 349

luz de la guantera, 350

luz de lectura, 351

luz de marcha atrás, 352

luz de matrícula, 353

luz de motor, 354

luz de posición, 355

luz del maletero, 356

luz interior, 357

luz testigo, 359

 

magneto, 361

maleta portaequipajes, 362

maletero, 362

manecilla, 364

mangueta, 314

manguito, 363

manómetro, 365

mariposa, 397

matrícula, 366

membrana, 368

mezclador, 369

microbús, 370

montante, 388

mordaza, 511

moto, 379

motocicleta, 379

motor, 380

motor de arranque, 382

motor de carburador, 383

motor de gasolina, 384

motor de inyección, 381

motor Diesel, 385

motor semidiesel, 386

motor turbodiesel, 387

muelle, 465

muelle de ballesta, 374

muelle helicoidal, 375

muñón, 376

 

neumático, 423

neumático de baja presión, 424

neumático diagonal, 425

neumático radial, 426

neumático sin cámara, 427

neumático superbalón, 424

 

palanca, 389

palanca del cambio de marchas, 390

palanca del cambio de velocidades, 390

palanca del freno de mano, 391

palier, 489

panel de puerta, 419

pantalla parasol, 583

parabrisas, 399

parachoques, 398

parasol orientable, 583

pastilla de freno, 401

pedal, 403

pedal del acelerador, 404

pedal del embrague, 405

pedal del freno, 406

pedal del gas, 404

perfil, 407

perno, 408

pieza de recambio, 402

piñón, 410

piñón de ataque, 411

piñón libre, 412

piñón satélite, 413

pipa, 414

pipa del distribuidor, 414

pipeta del distribuidor, 414

pistón, 265

pivote, 416

placa de estado, 417

placa de matrícula, 366

planetario, 278

plato, 421

plato de enganche, 422

polea, 428

portacojinete, 435

portadiodos, 436

portaequipajes, 362

portaescobillas, 439

portalámparas, 434

portaobjetos, 441

puente, 429

puente delantero, 430

puente trasero, 431

puerta, 432

puerta del maletero, 433

 

racor, 444

radiador, 445

radiador de aceite, 446

raqueta, 282

recambio, 402

rectificador, 450

reductor, 451

reductor de velocidad, 451

reflector, 343

reflector de automóvil, 291

refuerzo de amortiguador, 454

refuerzo de freno, 455

regulador, 456

rejilla del radiador, 147

relé, 457

relé de arranque, 458

reloj, 459

remolque, 460

reóstato, 463

reposacabezas, 449

resorte, 465

respaldo, 464

retardador, 20

retardador eléctrico, 21

retardador hidráulico, 22

retentor, 466

retrovisor, 467

retrovisor exterior, 468

retrovisor exterior de regulación eléctrica, 469

retrovisor interior, 470

retrovisor interior antirreflectante, 471

rotor, 478

rótula, 479

rueda, 472

rueda de recambio, 473

rueda dentada, 474

rueda directriz, 475

rueda motriz, 476

ruptor, 480

 

satélite del diferencial, 413

scooter, 283

seguro, 295

selector para la distribución del aire, 486

semicojinete, 487

semidiesel, 386

semieje, 489

semirremolque, 490

sensor de revoluciones, 491

sensor de temperatura, 492

servodirección, 247

servoembrague, 494

servofreno, 495

servofreno de compresión, 496

servofreno de depresión, 497

servofreno eléctrico, 498

servofreno hidráulico, 499

servofreno neumático, 500

servoválvula, 501

side-car, 502

sidecar, 502

silenciador, 503

silenciador de escape, 503

silenciador delantero, 504

silenciador trasero, 505

sincronizador, 506

sistema de inyección, 509

sistema de tracción, 510

soporte, 515

spoiler, 23

starter, 287

surtidor, 317

surtidor de marcha lenta, 319

surtidor de ralentí, 319

surtidor del lavaparabrisas, 318

suspensión, 516

suspensión hidráulica, 517

suspensión hidroneumática, 518

suspensión mecánica, 519

suspensión neumática, 520

 

tablero de instrumentos, 443

tacógrafo, 521

tacómetro, 522

tambor, 523

tambor de freno, 523

tapa, 524

tapa de balancines, 525

tapa de la culata, 526

tapa del delco, 527

tapa portadiodos, 528

tapacubos, 264

tapicería, 529

taqué, 530

taquet, 530

taquímetro, 522

taxi, 533

techo, 512

techo corredizo, 513

techo levadizo, 514

temporizador, 534

terminal, 121

termocontacto, 536

termómetro de aceite, 538

termómetro de agua, 537

termostato, 539

tetón, 416

tobera, 542

tobera de la climatización, 543

toma de aire, 442

tope, 540

tornillo, 170

tornillo de purga, 171

totalizador de quilometraje, 208

tráiler, 544

transistor, 545

transmisión, 546

travesaño, 547

trinquete, 139

tubo, 549

tubo de agua del radiador, 552

tubo de escape, 550

tubo de impulsión, 551

tubo de salida de los colectores, 553

tubo intermedio, 554

tuerca, 293

turbina, 555

turbo, 558

turboautomóvil, 557

turbocompresor, 558

turismo, 67

utilitario, 560

 

válvula, 561

válvula antirretorno, 562

válvula de cámara, 564

válvula de descarga, 565

válvula de escape, 563

válvula de mariposa, 397

válvula de motor de explosión, 566

válvula de retención, 562

variador de velocidad, 568

varilla medidora del nivel de aceite, 567

vehículo, 569

vehículo industrial, 570

vehículo ligero, 571

vehículo pesado, 572

velocímetro, 573

ventanilla, 299

ventilador, 574

ventilador electromagnético, 575

ventilador helicoidal, 576

vierteaguas, 548

virola, 581

volante, 585

volante, 586

volante de altura regulable, 587

volante de dirección, 585

voltímetro, 589

 

zapata, 511

zapata de freno, 511

 

 

 

Bibliografia

 

Obres especialitzades

 

ARIAS-PAZ, M. Manual de automóviles. 33a ed. Madrid: Dossat, 1965.

 

Avaries de l’automòbil. 2a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 1990.

ISBN 84-393-1388-8

 

Documents dels tallers d’automòbils. 2a ed. rev. i ampl. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 1990.

ISBN 84-393-1390-X

 

Manual de circulació i seguretat viària: ensenyament programat. 2a ed. Madrid: Pons, 1992.

ISBN 84-85183-26-6

 

SEAT. Ibiza: manual d’instruccions. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d’Indústria i Energia, D.L. 1994.

 

SOLÀ i SOLÀ, J.; FERNÁNDEZ; J.J.; LÓPEZ NAVARRO, T. Material de transport. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Indústria i Energia, 1991. (La indústria a Catalunya; 6)

ISBN 84-393-1819-7

   

Obres terminològiques

 

BALLBASTRE, J. Diccionari tècnic de l’automòbil català-castellà, castellà-català. Barcelona: Pòrtic, 1972.

 

BAUDOUIN, A.-M. Vocabulaire de l’automobile: français-anglais. Vol. 1. Le Moteur. Montréal: Office de la langue française. Service de Publications. Direction des Communications, 1979. (Cahiers de l’Office de la langue française; 21)

ISBN 0-7754-2888-4

 

BAUDOUIN, A.-M.; GILBERT, G. Vocabulaire de l’automobile: français-anglais. Vol. 2. L’Entretien et la réparation. Montréal: Office de la langue française. Service de Publications. Direction des Communications, 1979. (Cahiers de l’Office de la langue française; 27)

ISBN 0-7754-2681-4

 

BAUDOUIN, A.-M.; GILBERT, G. Vocabulaire de l’automobile: français-anglais. Vol. 3. La Transmission. Montréal: Ofice de la langue française. Service de Publications. Direction des Communications, 1980. (Cahiers de l’Office de la langue française; 31)

ISBN 2-551-03832-4

 

BAUDOUIN, A.-M.; GILBERT, G. Vocabulaire de l’automobile: français-anglais. Vol. 4. Le Châssis et la carrosserie. Montréal: Office de la langue française. Service de Publications. Direction des Communications, 1980. (Cahiers de l’Office de la langue française; 32)

ISBN 2-551-03833-2

 

CASTELLANOS LLORENÇ, R. [et al.]. Diccionari del taller mecànic. Barcelona: Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya: La Llar del Llibre, D.L. 1991.

ISBN 84-7279-456-3

 

CASTRO DE VICENTE, M. de. Diccionario del automóvil. Barcelona: CEAC, D.L. 1988.

ISBN 84-329-1030-9

 

GALIANA MINGOT, Tomás de. Diccionario ilustrado de las ciencias. Buenos Aires [etc.]: Larousse, 1987.

 

GARCÍA VALLS, D. [et al.]. Vocabulari d’automoció. [S.l.]: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació i Ciència. Gabinet d’ús i Ensenyament del Valencià, D.L. 1986.

ISBN 84-7579-141-7

 

 

 

Obres lexicogràfiques

 

 

Diccionari castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985.

ISBN 84-85194-68-3

 

Diccionari català-castellà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1987.

ISBN 84-85194-97-7

 

Diccionari de la llengua catalana. 3a ed. actual. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.

ISBN 84-7739-615-9

 

Diccionario actual de la lengua española. Barcelona: Bibliograf, 1990. (VOX)

ISBN 84-7153-174-7

 

ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari visual DUDEN. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. (Diccionaris de l’Enciclopèdia)

ISBN 84-7739-839-9

 

FABRA, P. Diccionari general de la llengua catalana. 20a ed. Barcelona: Edhasa, 1985.

ISBN 84-350-5000-9

 

 

Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1993.

25 v.

ISBN 84-85194-81-0

 

Gran enciclopedia Larousse. 2a ed. Barcelona: Planeta, 1988. 24 v.

ISBN 84-320-7370-9

 

Gran Larousse català. Barcelona: Edicions 62, 1990-1993. 10 v.

ISBN 84-297-3088-5

 

Qué es qué: enciclopedia visual bilingüe español-inglés = What’s what. Barcelona: Folio, D.L. 1988.

ISBN 84-7853-132-X

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 21a ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1992.

ISBN 84-239-4399-2

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario manual e ilustrado de la lengua española. 4a ed. rev. Madrid: Espasa-Calpe, 1989.

ISBN 84-239-5978-3