A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

 

1 acer, m

 

es acero

 

 

2 acumulador, m

 

es acumulador

 

 

3 aïllador, m

 

es aislador

 

 

4 aïllador ceràmic, m

 

es aislador cerámico

 

 

5 aïllador d'ancoratge, m

 

es aislador de amarre; aislador de anclaje

 

 

6 aïllador de cadena, m

 

es aislador de cadena

 

 

7 aïllador de casquet i tija, m

 

es aislador de caperuza y badajo; aislador de caperuza y vástago; aislador de casquete y vástago

 

 

8 aïllador de porcellana, m

 

es aislador de porcelana

 

 

9 aïllador de suport, m

sin. aïllador rígid

 

es aislador de apoyo; aislador rígido

 

 

10 aïllador de suspensió, m

 

es aislador de suspensión

 

 

11 aïllador de vidre, m

 

es aislador de vidrio

 

 

12 aïllador rígid, m

sin. aïllador de suport

 

 

 

13 aïllament, m

 

es aislamiento

 

 

14 aïllant, m

sin. dielèctric

 

es aislante; dieléctrico

 

 

15 aïllant ceràmic, m

 

es aislante cerámico

 

 

16 aïllant de derivats de la mica, m

 

es aislante de derivados de mica

 

 

17 aïllant de derivats del paper, m

 

es aislante de derivados del papel

 

 

18 aïllant no ceràmic, m

 

es aislante no cerámico

 

 

19 aïllant plàstic, m

 

es aislante plástico

 

 

20 aïllant tèrmic, m

 

es aislante térmico

 

 

21 aïllant termoplàstic, m

 

es aislante termoplástico

 

 

22 aïllant termostable, m

 

es aislante termostable

 

 

23 alternador, m

sin. generador de corrent altern

 

es alternador; generador de corriente alterna

 

 

24 alternador asíncron, m

sin. generador asíncron; generador d'inducció

 

es alternador asíncrono; generador asíncrono; generador de inducción

 

 

25 alternador d'imants permanents, m

 

es alternador de imanes permanentes

 

 

26 alternador d'inductor giratori, m

sin. alternador d'induït fix; alternador de camp rotatiu

 

es alternador de campo rotativo; alternador de inducido fijo; alternador de inductor giratorio

 

 

27 alternador d'induït fix, m

sin. alternador d'inductor giratori

 

 

 

28 alternador de camp rotatiu, m

sin. alternador d'inductor giratori

 

 

 

29 alternador síncron, m

sin. generador síncron

 

es alternador síncrono; generador síncrono

 

 

30 alumini, m

 

es aluminio

 

 

31 amiant, m

 

es amianto

 

 

32 amplidina, f

 

es amplidina

 

 

33 anell col·lector, m

 

es anillo colector

 

 

34 anell de curt circuit, m

 

es anillo de cortocircuito

 

 

35 anell de guarda, m

 

es anillo de guarda

 

 

36 ànode, m

sin. elèctrode positiu

 

es ánodo; electrodo positivo; eléctrodo positivo

 

 

37 aparell de connexió, m

 

es aparato de conexión

 

 

38 aparell de mesura, m

 

es aparato de medida

 

 

39 aparell electrodomèstic, m

 

es aparato electrodoméstico

 

 

40 aparellatge, m

 

es aparamenta

 

 

41 arbre, m

sin. eix

 

es árbol; eje

 

 

42 arc polar, m

 

es arco polar

 

 

43 arc voltaic, m

 

es arco voltaico

 

 

44 argent, m

sin. plata

 

es plata

 

 

45 armadura, f

 

es armadura; varilla

 

 

46 armadura de condensador, f

 

es armadura de condensador

 

 

47 armadura de protecció, f

 

es varilla de protección

 

 

48 assaig al fre, m

 

es ensayo al freno

 

 

49 assaig amb màquina auxiliar tarada, m

 

es ensayo con máquina auxiliar tarada

 

 

50 assaig d'acceleració, m

 

es ensayo de aceleración

 

 

51 assaig de mostratge, m

 

es ensayo de muestreo

 

 

52 assaig de prototipus, m

 

es ensayo de prototipo

 

 

53 assaig de recepció, m

 

es ensayo de recepción

 

 

54 assaig de rutina, m

 

es ensayo de rutina

 

 

55 assaig de tipus, m

 

es ensayo de tipo

 

 

56 assaig en oposició, m

 

es ensayo en oposición

 

 

57 assecament, m

 

es secado

 

 

58 autotransformador, m

 

es autotransformador

 

59 bany d'oli, m

 

es baño de aceite

 

 

60 bany electrolític, m

 

es baño electrolítico

 

 

61 bany galvànic, m

 

es baño galvánico

 

 

62 baquelita, f

 

es baquelita

 

Nota: Marca registrada.

 

63 barra, f

 

es barra

 

 

64 barra col·lectora, f

 

es barra colectora

 

 

65 base d'endoll, f

 

es base de enchufe

 

 

66 base de fusible, f

 

es base de fusible

 

 

67 bateria, f

 

es batería

 

 

68 bateria d'acumuladors, f

sin. compl. bateria elèctrica

 

es batería de acumuladores; batería eléctrica

 

 

69 bateria de condensadors, f

 

es batería de condensadores

 

 

70 bateria elèctrica, f

veg. bateria d'acumuladors

 

 

 

71 bateria solar, f

 

es batería solar

 

 

72 bifàsic -a, adj

 

es bifásico

 

 

73 bifilar, m

 

es bifilar

 

 

74 bimetall, m

 

es bimetal

 

 

75 bipolar, m

 

es bipolar

 

 

76 blindatge, m

 

es blindaje

 

 

77 bobina, f

 

es bobina

 

 

78 bobinatge, m

 

es bobinado

 

 

79 bombeta, f

 

es bombilla

 

 

80 born, m

sin. terminal

 

es borne; terminal

 

 

81 born negatiu, m

 

es borne negativo

 

 

82 born positiu, m

 

es borne positivo

 

 

83 botó, m

 

es botón

 

 

84 bronze, m

 

es bronce

 

85 cable, m

 

es cable

 

 

86 cable armat, m

 

es cable armado

 

 

87 cable coaxial, m

 

es cable axial

 

 

88 cable de terra, m

sin. compl. fil de terra

 

es cable de tierra; hilo de tierra

 

 

89 cable monofàsic, m

 

es cable monofásico

 

 

90 cable multipolar, m

 

es cable multipolar

 

 

91 cable nu, m

 

es cable desnudo

 

 

92 cable submarí, m

 

es cable submarino

 

 

93 cable trifàsic, m

 

es cable trifásico

 

 

94 cable unipolar, m

 

es cable unipolar

 

 

95 cadena d'aïlladors, f

 

es cadena de aisladores

 

 

96 cadena d'ancoratge, f

 

es cadena de amarre; cadena de anclaje; cadena tensional

 

 

97 cadena de suspensió, f

 

es cadena de suspensión

 

 

98 cadmi, m

 

es cadmio

 

 

99 caixa de condensadors, f

 

es caja de condensadores

 

 

100 caixa de connexions, f

 

es caja de conexiones

 

 

101 caixa de derivació, f

 

es caja de derivación

 

 

102 caixa de distribució, f

 

es caja de distribución

 

 

103 caixa de protecció, f

 

es caja de protección

 

 

104 caixa de resistències, f

 

es caja de resistencias

 

 

105 caixa de transformador, f

 

es caja de transformador; cuba; tanque

 

 

106 caixa terminal, f

 

es botella; caja terminal; manguito terminal

 

 

107 capa, f

 

es capa

 

 

108 capacitat de sobrecàrrega, f

 

es capacidad de sobrecarga

 

 

109 característica, f

sin. corba característica

 

es característica; curva característica

 

 

110 característica d'excitació, f

sin. característica de regulació

 

es característica de excitación; característica de regulación

 

 

111 característica de regulació, f

sin. característica d'excitació

 

 

 

112 carbó, m

 

es carbón

 

 

113 carbur de silici, m

 

es carburo de silicio

 

 

114 carcassa, f

 

es armazón

 

 

115 cartó, m

sin. cartró

 

es cartón

 

 

116 cartró, m

sin. cartó

 

 

 

117 cartutx, m

 

es cartucho

 

 

118 casquet, m

 

es caperuza; casquete

 

 

119 catenària, f

 

es catenaria

 

 

120 càtode, m

sin. elèctrode negatiu

 

es cátodo; electrodo negativo; eléctrodo negativo

 

 

121 cautxú, m

 

es caucho

 

 

122 cavallet, m

 

es caballete

 

 

123 ceràmica, f

 

es cerámica

 

 

124 cinta aïllant, f

 

es cinta aislante

 

 

125 circuit, m

veg. circuit elèctric

 

 

 

126 circuit auxiliar, m

 

es circuito auxiliar

 

 

127 circuit de conductors d'unió, m

 

es circuito de conductores de unión

 

 

128 circuit elèctric, m

sin. compl. circuit

 

es circuito; circuito eléctrico

 

 

129 circuit imprès, m

 

es circuito impreso

 

 

130 circuit inductiu, m

 

es circuito inductivo

 

 

131 circuit inductor, m

 

es circuito inductor

 

 

132 circuit induït, m

 

es circuito inducido

 

 

133 circuit integrat, m

 

es circuito integrado

 

 

134 circuit magnètic, m

 

es circuito magnético

 

 

135 circuit obert, m

 

es circuito abierto

 

 

136 circuit tancat, m

 

es circuito cerrado

 

 

137 clavilla, f

 

es clavija

 

 

138 coixinet, m

 

es cojinete

 

 

139 col·lector, m

sin. col·lector de delgues

 

es colector; colector de delgas

 

 

140 col·lector de delgues, m

sin. col·lector

 

 

 

141 columna, f

 

es columna

 

 

142 combinador, m

 

es combinador

 

 

143 commutació, f

 

es conmutación

 

 

144 commutador, m

 

es conmutador

 

 

145 commutatriu, f

 

es conmutatriz

 

 

146 compensador asíncron, m

 

es compensador asíncrono

 

 

147 compensador síncron, m

 

es compensador síncrono

 

 

148 component, m

 

es componente

 

 

149 component actiu, m

 

es componente activo

 

 

150 component elèctric, m

 

es componente eléctrico

 

 

151 component electrònic, m

 

es componente electrónico

 

 

152 component passiu, m

 

es componente pasivo

 

 

153 comptador elèctric, m

 

es contador eléctrico

 

 

154 condensador, m

 

es condensador

 

 

155 condensador ajustable, m

 

es condensador ajustable

 

 

156 condensador amb fuites, m

 

es condensador con fugas

 

 

157 condensador ceràmic, m

 

es condensador cerámico

 

 

158 condensador de tàntal, m

 

es condensador de tántalo

 

 

159 condensador electrolític, m

 

es condensador electrolítico

 

 

160 condensador fix, m

 

es condensador fijo

 

 

161 condensador pla, m

 

es condensador plano

 

 

162 condensador variable, m

 

es condensador variable

 

 

163 conductor, m

veg. conductor de línia

 

 

 

164 conductor aïllat, m

 

es conductor aislado

 

 

165 conductor de fase, m

 

es conductor de fase

 

 

166 conductor de línia, m

sin. compl. conductor

 

es conductor; conductor de línea

 

 

167 conductor de retorn, m

 

es conductor de retorno

 

 

168 conductor de terra, m

 

es conductor de tierra

 

 

169 conductor elèctric, m

 

es conductor eléctrico

 

 

170 conductor en feix, m

 

es conductor en haz

 

 

171 conductor neutre, m

 

es conductor neutro

 

 

172 conductor nu, m

 

es conductor desnudo

 

 

173 connector, m

 

es conector

 

 

174 connexió, f

 

es conexión

 

 

175 connexió de servei, f

 

es acometida

 

 

176 connexió de terra, f

 

es puesta a tierra

 

 

177 connexió de terra de protecció, f

 

es puesta a tierra de protección

 

 

178 connexió de terra de servei, f

 

es puesta a tierra de servicio; puesta a tierra funcional

 

 

179 connexió en estrella, f

 

es conexión en estrella

 

 

180 connexió en paral·lel, f

 

es conexión en paralelo

 

 

181 connexió en pont, f

 

es conexión en puente

 

 

182 connexió en sèrie, f

 

es conexión en serie

 

 

183 connexió en triangle, f

 

es conexión en triángulo

 

 

184 connexió en zig-zag, f

 

es conexión en zigzag

 

 

185 contacte, m

 

es contacto

 

 

186 contacte de repòs, m

 

es contacto de reposo

 

 

187 contacte de ruptura, m

 

es contacto de ruptura

 

 

188 contacte de treball, m

 

es contacto de trabajo

 

 

189 contactor, m

 

es contactor

 

 

190 conversió d'energia elèctrica, f

 

es conversión de energía eléctrica

 

 

191 convertidor, m

 

es convertidor

 

 

192 convertidor de corrent continu, m

 

es convertidor de corriente continua

 

 

193 convertidor de fase, m

 

es convertidor de fase

 

 

194 convertidor de freqüència, m

 

es convertidor de frecuencia

 

 

195 convertidor estàtic, m

 

es convertidor estático

 

 

196 convertidor rotatiu, m

 

es convertidor rotativo

 

 

197 corba característica, f

sin. característica

 

 

 

198 cordó, m

 

es cordón

 

 

199 cos de col·lector, m

sin. plat de pressió

 

es cuerpo de colector; plato de presión

 

 

200 cotó, m

 

es algodón

 

 

201 coure, m

 

es cobre

 

 

202 cristall piezoelèctric, m

 

es cristal piezoeléctrico

 

 

203 crom, m

 

es cromo

 

 

204 culata, f

 

es culata

 

 

205 cursor de contacte, m

 

es cursor de contacto

 

206 debanament, m

veg. enrotllament

 

 

 

207 decalatge, m

 

es decalaje

 

 

208 delga, f

sin. lamel·la

 

es delga

 

 

209 dent, f

 

es diente

 

 

210 derivació, f

sin. ramal

 

es derivación; rama

 

 

211 dielèctric, m

sin. aïllant

 

 

 

212 dinamo, f

sin. compl. generador de corrent continu

 

es dínamo; generador de corriente continua

 

 

213 dinamo autoexcitada, f

 

es dínamo autoexcitada

 

 

214 dinamo compound, f

sin. dinamo d'excitació compound

 

es dínamo compound; dínamo de excitación compound

 

 

215 dinamo d'excitació compound, f

sin. dinamo compound

 

 

 

216 dinamo d'excitació en derivació, f

veg. dinamo en derivació

 

 

 

217 dinamo d'excitació en sèrie, f

veg. dinamo sèrie

 

 

 

218 dinamo d'excitació independent, f

 

es dínamo de excitación independiente

 

 

219 dinamo d'excitació xunt, f

veg. dinamo en derivació

 

 

 

220 dinamo en derivació, f

sin. compl. dinamo d'excitació en derivació; dinamo d'excitació xunt; dinamo xunt

 

es dínamo con excitación en derivación; dínamo con excitación shunt; dínamo derivación; dínamo shunt

 

 

221 dinamo sèrie, f

sin. compl. dinamo d'excitació en sèrie

 

es dínamo con excitación en serie; dínamo serie

 

 

222 dinamo xunt, f

veg. dinamo en derivació

 

 

 

223 díode, m

 

es diodo

 

 

224 dipol, m

 

es dipolo

 

 

225 disjuntor, m

 

es disyuntor

 

226 ebonita, f

 

es ebonita

 

 

227 eix, m

sin. arbre

 

 

 

228 elèctrode, m

 

es electrodo; eléctrodo

 

 

229 elèctrode de grafit, m

 

es electrodo de grafito; eléctrodo de grafito

 

 

230 elèctrode de soldadura, m

 

es electrodo de soldadura; eléctrodo de soldadura

 

 

231 elèctrode de terra, m

 

es electrodo de tierra; eléctrodo de tierra

 

 

232 elèctrode negatiu, m

sin. càtode

 

 

 

233 elèctrode positiu, m

sin. ànode

 

 

 

234 electrogenerador, m

veg. generador

 

 

 

235 electroimant, m

 

es electroimán

 

 

236 electròlit, m

 

es electrólito

 

 

237 electromotor, m

sin. motor elèctric

 

es electromotor; motor eléctrico

 

 

238 encebador, m

 

es cebador

 

 

239 endoll, m

 

es enchufe

 

 

240 engegada, f

 

es arranque

 

 

241 engegada amb resistència estatòrica, f

 

es arranque con resistencia estatórica

 

 

242 engegada directa, f

 

es arranque directo

 

 

243 engegada en estrella-triangle, f

 

es arranque en estrella-triángulo

 

 

244 engegada per autotransformador, f

 

es arranque por autotransformador

 

 

245 engegador, m

 

es arrancador

 

 

246 enrotllament, m

sin. compl. debanament

 

es arrollamiento; devanado

 

 

247 enrotllament d'excitació, m

 

es bobinado inductor principal; devanado de excitación; devanado inductor

 

 

248 enrotllament de commutació, m

 

es devanado de conmutación

 

 

249 enrotllament de compensació, m

sin. enrotllament estabilitzador

 

es devanado de compensación; devanado estabilizador

 

 

250 enrotllament distribuït, m

 

es devanado distribuido

 

 

251 enrotllament en derivació, m

 

es devanado en derivación

 

 

252 enrotllament en gàbia d'esquirol, m

sin. gàbia d'esquirol

 

es devanado de jaula de ardilla; jaula de ardilla

 

 

253 enrotllament en sèrie, m

 

es devanado en serie

 

 

254 enrotllament encapsulat, m

 

es arrollamiento encapsulado

 

 

255 enrotllament estabilitzador, m

sin. enrotllament de compensació

 

 

 

256 enrotllament inductor, m

veg. enrotllament primari

 

 

 

257 enrotllament induït, m

veg. enrotllament secundari

 

 

 

258 enrotllament primari, m

sin. compl. enrotllament inductor

 

es arrollamiento primario

 

 

259 enrotllament secundari, m

sin. compl. enrotllament induït

 

es arrollamiento secundario

 

 

260 entreferro, m

 

es entrehierro

 

 

261 equilibri tèrmic, m

 

es equilibrio térmico

 

 

262 equip electromecànic, m

 

es equipo electromecánico

 

 

263 equip electrònic, m

 

es equipo electrónico

 

 

264 equipament elèctric, m

 

es equipamiento eléctrico

 

 

265 escombreta, f

 

es escobilla

 

 

266 escuma, f

 

es espuma

 

 

267 esmalt, m

 

es esmalte

 

 

268 espiga, f

 

es gorrón

 

 

269 espira, f

 

es espira

 

 

270 espira d'ombra, f

sin. espira de Frager

 

es espira de Frager; espira de sombra

 

 

271 espira de Frager, f

sin. espira d'ombra

 

 

 

272 estany, m

 

es estaño

 

 

273 estator, m

 

es estator

 

 

274 excitatriu, f

 

es excitatriz

 

 

275 expansió polar, f

 

es expansión polar

 

 

276 extrusió, f

 

es extrusión

 

277 factor de marxa, m

 

es factor de marcha

 

 

278 factor de servei, m

 

es factor de servicio

 

 

279 ferrita, f

 

es ferrita

 

 

280 ferro, m

 

es hierro

 

 

281 ferro dolç, m

 

es hierro dulce

 

 

282 ferro fos, m

 

es hierro colado; hierro fundido

 

 

283 fibra de vidre, f

 

es fibra de vidrio

 

 

284 fibra òptica, f

 

es fibra óptica

 

 

285 fil, m

 

es alambre

 

 

286 fil conductor, m

 

es hilo conductor

 

 

287 fil de coure, m

 

es alambre

 

 

288 fil de coure esmaltat, m

 

es alambre esmaltado

 

 

289 fil de coure trefilat, m

 

es alambre trefilado

 

 

290 fil de terra, m

veg. cable de terra

 

 

 

291 fil metàl·lic, m

 

es alambre

 

 

292 fil neutre, m

 

es alambre neutro

 

 

293 filament, m

 

es filamento

 

 

294 fotoresistència, f

 

es fotoresistencia

 

 

295 frenada, f

 

es frenado

 

 

296 fusible, m

 

es fusible

 

 

297 fusta, f

 

es madera

 

298 gàbia d'esquirol, f

sin. enrotllament en gàbia d'esquirol

 

 

 

299 generador, m

sin. generatriu

sin. compl. electrogenerador

 

es electrogenerador; generador; generatriz

 

 

300 generador asíncron, m

sin. alternador asíncron; generador d'inducció

 

 

 

301 generador d'imants permanents, m

sin. generador magnetoelèctric

 

es generador de imanes permanentes; generador magnetoeléctrico

 

 

302 generador d'inducció, m

sin. alternador asíncron; generador asíncron

 

 

 

303 generador de corrent, m

 

es generador de corriente

 

 

304 generador de corrent altern, m

sin. alternador

 

 

 

305 generador de corrent continu, m

veg. dinamo

 

 

 

306 generador de tensió, m

 

es generador de tensión

 

 

307 generador heteropolar, m

 

es generador heteropolar

 

 

308 generador homopolar, m

sin. màquina acíclica; màquina homopolar

 

es generador homopolar; máquina acíclica; máquina homopolar

 

 

309 generador magnetoelèctric, m

sin. generador d'imants permanents

 

 

 

310 generador síncron, m

sin. alternador síncron

 

 

 

311 generatriu, f

sin. generador

 

 

 

312 germani, m

 

es germanio

 

 

313 goma, f

 

es goma

 

 

314 grafit, m

 

es grafito

 

315 imant, m

 

es imán

 

 

316 inductor, m

 

es inductor

 

 

317 induït, m

 

es inducido

 

 

318 induït dentat, m

 

es inducido dentado

 

 

319 interconnexió, f

 

es interconexión

 

 

320 interruptor, m

 

es interruptor

 

 

321 inversor, m

 

es inversor

 

322 jou, m

 

es yugo

 

 

323 jute, m

 

es yute

 

324 laca, f

 

es laca

 

 

325 lamel·la, f

sin. delga

 

 

 

326 làmpada, f

 

es lámpara

 

 

327 línia, f

 

es línea

 

 

328 línia aèria, f

 

es línea aérea

 

 

329 línia de distribució, f

 

es línea de distribución

 

 

330 línia de transmissió, f

 

es línea de transmisión

 

 

331 línia de transport, f

 

es línea de transporte

 

 

332 línia elèctrica, f

 

es línea eléctrica

 

 

333 línia neutra magnètica, f

 

es línea neutra magnética

 

 

334 línia neutra teòrica, f

 

es línea neutra teórica

 

 

335 línia subterrània, f

 

es línea subterránea

 

 

336 línia telefònica, f

 

es línea telefónica

 

 

337 llautó, m

 

es latón

 

 

338 lliscament, m

 

es deslizamiento

 

339 magneto, f

veg. màquina magnetoelèctrica

 

 

 

340 magnetomotor, m

 

es magneto-motor

 

 

341 manganès, m

 

es manganeso

 

 

342 màquina acíclica, f

sin. generador homopolar; màquina homopolar

 

 

 

343 màquina asíncrona, f

 

es máquina asíncrona

 

 

344 màquina autorefredada, f

 

es máquina autorefrigerada

 

 

345 màquina cíclica, f

 

es máquina cíclica

 

 

346 màquina dinamoelèctrica, f

 

es máquina dinamoeléctrica

 

 

347 màquina elèctrica, f

 

es máquina eléctrica

 

 

348 màquina elèctrica rotativa, f

 

es máquina eléctrica rotativa

 

 

349 màquina electrostàtica, f

 

es máquina electrostática

 

 

350 màquina heteropolar, f

 

es máquina heteropolar

 

 

351 màquina homopolar, f

sin. generador homopolar; màquina acíclica

 

 

 

352 màquina magnetoelèctrica, f

sin. compl. magneto

 

es magneto; máquina magnetoeléctrica

 

 

353 màquina monofàsica, f

 

es máquina monofásica

 

 

354 màquina polifàsica, f

 

es máquina polifásica

 

 

355 màquina rotativa, f

 

es máquina rotativa

 

 

356 màquina síncrona, f

 

es máquina sincrona; máquina sincrónica

 

 

357 màquina trifàsica, f

 

es máquina trifásica

 

 

358 maquinària elèctrica, f

 

es maquinaria eléctrica

 

 

359 material aïllant, m

 

es material aislante

 

 

360 material elèctric, m

 

es material eléctrico

 

 

361 material elèctric d'equipament, m

 

es material eléctrico de equipamiento

 

 

362 material elèctric d'utilització, m

 

es material eléctrico de utilización

 

 

363 material magnètic, m

 

es material magnético

 

 

364 metadina, f

sin. metadinamo

 

es metadina; metadínamo

 

 

365 metadinamo, f

sin. metadina

 

 

 

366 metall, m

 

es metal

 

 

367 mica, f

 

es mica

 

 

368 micanita, f

 

es micanita

 

 

369 moment, m

sin. parell

 

es momento; par

 

 

370 monofàsic -a, adj

 

es monofásico

 

 

371 motor, m

 

es motor

 

 

372 motor amb condensador, m

 

es motor con condensador

 

 

373 motor anticompound, m

 

es motor anticompound

 

 

374 motor asíncron, m

 

es motor asíncrono

 

 

375 motor bifàsic, m

 

es motor bifásico

 

 

376 motor compound, m

sin. motor d'excitació compound

 

es motor compound; motor de excitación compound

 

 

377 motor d'anells col·lectors, m

sin. motor d'inducció de rotor bobinat

 

es motor de anillos rozantes colectores; motor de inducción con rotor bobinado

 

 

378 motor d'excitació compound, m

sin. motor compound

 

 

 

379 motor d'excitació en derivació, m

 

es motor de excitación en derivación

 

 

380 motor d'excitació en sèrie, m

 

es motor de excitación en serie

 

 

381 motor d'excitació independent, m

 

es motor de excitación independiente

 

 

382 motor d'inducció, m

 

es motor de inducción

 

 

383 motor d'inducció de gàbia d'esquirol, m

sin. motor de gàbia d'esquirol

 

es motor de inducción de jaula de ardilla; motor de jaula de ardilla

 

 

384 motor d'inducció de rotor bobinat, m

sin. motor d'anells col·lectors

 

 

 

385 motor de col·lector de corrent altern, m

 

es motor de colector de corriente alterna

 

 

386 motor de corrent altern, m

 

es motor de corriente alterna

 

 

387 motor de corrent continu, m

 

es motor de corriente continua

 

 

388 motor de gàbia d'esquirol, m

sin. motor d'inducció de gàbia d'esquirol

 

 

 

389 motor de repulsió, m

 

es motor de repulsión

 

 

390 motor de velocitat constant, m

 

es motor de velocidad constante

 

 

391 motor de velocitat variable, m

 

es motor de velocidad variable

 

 

392 motor elèctric, m

sin. electromotor

 

 

 

393 motor monofàsic, m

 

es motor monofásico

 

 

394 motor pas a pas, m

 

es motor paso a paso

 

 

395 motor polifàsic, m

 

es motor polifásico

 

 

396 motor síncron, m

 

es motor síncrono

 

 

397 motor trifàsic, m

 

es motor trifásico

 

 

398 multifilar, adj

 

es multifilar

 

 

399 multipolar, adj

 

es multipolar

 

400 neutre, m

 

es neutro

 

 

401 níquel, m

 

es níquel

 

 

402 nominal, adj

 

es nominal

 

 

403 nucli de ferrita, m

 

es núcleo de ferrita

 

 

404 nucli de ferro, m

 

es núcleo de hierro

 

 

405 nucli magnètic, m

 

es núcleo magnético

 

 

406 nucli polar, m

 

es núcleo polar

 

407 oli, m

 

es aceite

 

 

408 ondulador, m

 

es ondulador

 

 

409 or, m

 

es oro

 

410 paper, m

 

es papel

 

 

411 paper kraft, m

 

es papel kraft

 

 

412 parafina, f

 

es parafina

 

 

413 parell, m

sin. moment

 

 

 

414 parell d'acceleració, m

 

es par de aceleración

 

 

415 parell d'engegada, m

 

es par de arranque

 

 

416 parell de gir, m

sin. parell de rotació

 

es par de giro; par de rotación

 

 

417 parell de rotació, m

sin. parell de gir

 

 

 

418 parell motor, m

 

es par motor

 

 

419 parell nominal, m

sin. parell normal

 

es par nominal; par normal

 

 

420 parell normal, m

sin. parell nominal

 

 

 

421 parell resistent, m

 

es par resistente

 

 

422 pas polar, m

 

es paso polar

 

 

423 peça polar, f

 

es pieza polar

 

 

424 pèrdues constants, f

sin. pèrdues independents del corrent

 

es pérdidas constantes; pérdidas independientes de la intensidad

 

 

425 pèrdues dependents del corrent, f

sin. pèrdues en càrrega; pèrdues variables

 

es pérdidas dependientes de la intensidad; pérdidas en carga; pérdidas variables

 

 

426 pèrdues en càrrega, f

sin. pèrdues dependents del corrent; pèrdues variables

 

 

 

427 pèrdues en el coure, f

 

es pérdidas en el cobre

 

 

428 pèrdues en el ferro, f

 

es pérdidas en el hierro

 

 

429 pèrdues independents del corrent, f

sin. pèrdues constants

 

 

 

430 pèrdues mecàniques, f

 

es pérdidas mecánicas

 

 

431 pèrdues per corrents paràsits, f

 

es pérdidas por corrientes parásitas

 

 

432 pèrdues per efecte Joule amb corrent continu, f

 

es pérdidas por efecto Joule con corriente continua

 

 

433 pèrdues per histèresi, f

 

es pérdidas por histéresis

 

 

434 pèrdues variables, f

sin. pèrdues dependents del corrent; pèrdues en càrrega

 

 

 

435 pila, f

 

es pila

 

 

436 pila alcalina, f

 

es pila alcalina

 

 

437 pila d'argent, f

 

es pila de plata

 

 

438 pila de cadmi, f

 

es pila de cadmio

 

 

439 pila de liti, f

 

es pila de litio

 

 

440 pila de mercuri, f

 

es pila de mercurio

 

 

441 pila plana, f

 

es pila plana

 

 

442 pila recarregable, f

 

es pila recargable

 

 

443 pila seca, f

 

es pila seca

 

 

444 pila termoeléctrica, f

 

es pila termoeléctrica

 

 

445 pila voltaica, f

 

es pila voltaica

 

 

446 pinça d'ancoratge, f

 

es grapa de amarre; grapa de anclaje

 

 

447 pinça de lliscament, f

 

es grapa de deslizamiento

 

 

448 pinça de suspensió, f

 

es grapa de suspensión; pinza de suspensión

 

 

449 pinça oscil·lant, f

 

es grapa oscilante

 

 

450 placa, f

 

es placa

 

 

451 placa de borns, f

 

es placa de bornes

 

 

452 planxa magnètica, f

 

es plancha magnética

 

 

453 plàstic, m

 

es plástico

 

 

454 plat de pressió, m

sin. cos de col·lector

 

 

 

455 plata, f

sin. argent

 

 

 

456 platí, m

 

es platino

 

 

457 plom, m

 

es plomo

 

 

458 pol, m

veg. pol elèctric

 

 

 

459 pol auxiliar, m

sin. pol de commutació

 

es polo auxiliar; polo de conmutación

 

 

460 pol de commutació, m

sin. pol auxiliar

 

 

 

461 pol elèctric, m

sin. compl. pol

 

es polo

 

 

462 pol llis, m

 

es polo liso

 

 

463 pol negatiu, m

 

es polo negativo

 

 

464 pol positiu, m

 

es polo positivo

 

 

465 pol sortint, m

 

es polo saliente

 

 

466 polifàsic -a, adj

 

es polifásico

 

 

467 pont, m

 

es puente

 

 

468 pont rectificador, m

 

es puente rectificador

 

 

469 porcellana, f

 

es porcelana

 

 

470 portaescombretes, m

 

es portaescobillas

 

 

471 portafusible, m

 

es portafusible

 

 

472 portalàmpada, m

 

es portalámpara

 

 

473 presa, f

 

es toma

 

 

474 presa de corrent, f

 

es toma de corriente

 

 

475 presa de terra, f

 

es toma de tierra

 

 

476 primari -ària, adj

 

es primario

 

 

477 protector, m

 

es protector

 

 

478 protector tèrmic, m

 

es protector térmico

 

479 quadre elèctric, m

 

es cuadro eléctrico

 

480 ramal, m

sin. derivació

 

 

 

481 ranura, f

 

es ranura

 

 

482 reacció d'induït, f

 

es reacción de inducido

 

 

483 reactància, f

 

es reactancia

 

 

484 rectificador, m

 

es rectificador

 

 

485 règim, m

 

es régimen

 

 

486 règim nominal, m

 

es régimen nominal

 

 

487 règim permanent, m

 

es régimen permanente

 

 

488 règim transitori, m

 

es régimen transitorio

 

 

489 regulador, m

 

es regulador

 

 

490 relè, m

 

es relé

 

 

491 reòstat, m

 

es reóstato

 

 

492 resina, f

 

es resina

 

 

493 resistència, f

 

es resistencia

 

 

494 resistència bobinada, f

 

es resistencia bobinada

 

 

495 resistència de grafit, f

 

es resistencia de grafito

 

 

496 resistència interior, f

 

es resistencia interior

 

 

497 resistència metàl·lica, f

 

es resistencia metálica

 

 

498 reversibilitat, f

 

es reversibilidad

 

 

499 revestiment, m

 

es revestimiento

 

 

500 rotor, m

 

es rotor

 

 

501 rotor de doble gàbia d'esquirol, m

sin. rotor de ranura profunda

 

es rotor de ranura profunda; rotor en doble jaula de ardilla

 

 

502 rotor de gàbia d'esquirol, m

sin. rotor en curt circuit

 

es rotor en cortocircuito; rotor en jaula de ardilla

 

 

503 rotor de ranura profunda, m

sin. rotor de doble gàbia d'esquirol

 

 

 

504 rotor en curt circuit, m

sin. rotor de gàbia d'esquirol

 

 

 

505 rotor simple de gàbia d'esquirol, m

 

es rotor simple en jaula de ardilla

 

 

506 rototrol, m

 

es rototrol

 

507 secundari, m

 

es secundario

 

 

508 seleni, m

 

es selenio

 

 

509 semiconductor, m

 

es semiconductor

 

 

510 servei, m

 

es servicio

 

 

511 servomecanisme, m

 

es servomecanismo

 

 

512 servomotor, m

 

es servomotor

 

 

513 silici, m

 

es silicio

 

 

514 sòcol, m

 

es zócalo

 

 

515 solenoide, f

 

es solenoide

 

 

516 subconductor, m

 

es subconductor

 

 

517 suro, m

 

es corcho

 

518 tallacircuit, m

 

es cortacircuito

 

 

519 terminal, m

sin. born

 

 

 

520 tija, f

 

es badajo; vástago

 

 

521 transformador, m

 

es transformador

 

 

522 transformador d'intensitat, m

 

es transformador de intensidad

 

 

523 transformador de central, m

 

es transformador de central

 

 

524 transformador de distribució, m

 

es transformador de distribución

 

 

525 transformador de mesura, m

 

es transformador de medida

 

 

526 transformador de tensió, m

 

es transformador de tensión

 

 

527 transformador de xarxa, m

 

es transformador de alimentación; transformador de red

 

 

528 transformador monofàsic, m

 

es transformador monofásico

 

 

529 transformador trifàsic, m

 

es transformador trifásico

 

 

530 trifilar, m

 

es trifilar

 

 

531 tripolar, m

 

es tripolar

 

 

532 tungstè, m

 

es tungsteno

 

 

533 turboalternador, m

 

es turboalternador

 

 

534 turborotor, m

 

es turborrotor

 

535 unifilar, m

 

es unifilar

 

 

536 unipolar, m

 

es unipolar

 

537 velocitat de lliscament, f

 

es velocidad de deslizamiento

 

 

538 velocitat de sincronisme, f

 

es velocidad de sincronismo

 

 

539 vernís, m

 

es barniz

 

 

540 vidre, m

 

es vidrio

 

541 zinc, m

 

es cinc

 

 

542 zona neutra, f

 

es zona neutra