Lèxic de la construcció

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z 

1 abeurada, f

veg. beurada

 

 

 

2 accelerador, m

 

es acelerador

 

 

3 acer, m

 

es acero

 

 

4 acer adherent, m

 

es acero adherente

 

 

5 acer al carboni, m

 

es acero al carbono

 

 

6 acer aliat, m

veg. acer especial

 

 

 

7 acer colat, m

 

es acero colado

 

 

8 acer corrugat, m

 

es acero corrugado

 

 

9 acer d'armar, m

 

es acero de armadura; acero de armar

 

 

10 acer de cementació, m

 

es acero cementado

 

 

11 acer de construcció, m

 

es acero de construcción

 

 

12 acer especial, m

sin. compl. acer aliat

 

es acero especial

 

 

13 acer forjat, m

 

es acero forjado

 

 

14 acer galvanitzat, m

 

es acero galvanizado

 

 

15 acer inoxidable, m

 

es acero inoxidable

 

 

16 acer laminat, m

 

es acero laminado

 

 

17 acer nervat, m

 

es acero nervado

 

 

18 acer patinable, m

 

es acero patinable

 

 

19 acer zincat, m

 

es acero cincado

 

 

20 acetat de polivinil, m

 

es acetato de polivinilo

 

 

21 additiu, m

 

es aditivo

 

 

22 aglomerant, m

 

es aglomerante

 

 

23 aglomerat, m

 

es aglomerado

 

 

24 aglomerat asfàltic, m

 

es aglomerado asfáltico; aglomerado de asfalto

 

 

25 aglomerat de fusta, m

 

es aglomerado de madera

 

 

26 aglomerat de marbre, m

 

es aglomerado de mármol

 

 

27 aglomerat de suro, m

 

es aglomerado de corcho

 

 

28 aïllament, m

 

es aislamiento

 

 

29 aïllament acústic, m

 

es aislamiento acústico

 

 

30 aïllament tèrmic, m

 

es aislamiento térmico

 

 

31 alabastre, m

 

es alabastro

 

 

32 alabastre calcari, m

 

es alabastro calcáreo

 

 

33 alfardó, m

veg. naveta

 

 

 

34 aliatge, m

 

es aleación

 

 

35 alumini, m

 

es aluminio

 

 

36 alumini anoditzat, m

 

es aluminio anodizado

 

 

37 angle de ferro, m

sin. compl. ferro angle; ferro angular; perfil angular; perfil L

 

es ángulo de hierro; hierro angular; hierro ángulo; perfil angular; perfil L

 

 

38 anticongelant, m

 

es anticongelante

 

 

39 antioxidant, m

 

es antioxidante

 

 

40 arena, f

sin. sorra

 

es arena

 

 

41 argamassa, f

sin. compl. morter de calç

 

es argamasa; mortero de cal

 

 

42 argila, f

 

es arcilla

 

 

43 argila esquistosa, f

 

es arcilla esquistosa

 

 

44 argila expandida, f

 

es arcilla expandida

 

 

45 argila refractària, f

 

es arcilla refractaria

 

 

46 àrid, m

sin. compl. granulat

 

es árido

 

 

47 armadura, f

 

es armadura

 

 

48 armadura posttesada, f

 

es armadura posttensada

 

 

49 armadura pretesada, f

 

es armadura pretensada

 

 

50 asfalt, m

 

es asfalto

 

 

51 asfalt fos, m

 

es asfalto fundido

 

 

52 asfalt natural, m

 

es asfalto natural

 

53 baixant, m

 

es bajante

 

 

54 balast, m

 

es zahorra

 

 

55 barra calibrada, f

 

es barra calibrada

 

 

56 barra corrugada, f

 

es barra corrugada

 

 

57 barra d'acer, f

 

es barra de acero

 

 

58 barra d'armadura, f

 

es barra de armadura

 

 

59 barra de ferro, f

sin. compl. ferro rodó

 

es barra de hierro; hierro redondo; varilla

 

 

60 barra quadrada, f

sin. compl. ferro quadrat

 

es barra cuadrada; hierro cuadrado

 

 

61 basalt, m

 

es basalto

 

 

62 bastiment, m

 

es marco

 

 

63 bentonita, f

 

es bentonita

 

 

64 betum, m

 

es betún

 

 

65 betum asfàltic, m

 

es betún asfáltico

 

 

66 betum líquid, m

 

es betún líquido

 

 

67 beurada, f

sin. compl. abeurada; lletada

 

es lechada

 

 

68 biga, f

 

es viga

 

 

69 biga alveolada, f

 

es viga alveolada

 

 

70 biga armada, f

 

es viga armada

 

 

71 biga composta, f

 

es viga compuesta

 

 

72 biga d'acer, f

 

es viga de acero

 

 

73 biga de caixó, f

 

es viga cajón; viga hueca

 

 

74 biga de gelosia, f

 

es viga de celosía

 

 

75 biga en doble T, f

sin. compl. biga en I

 

es biga en doble T; biga en I

 

 

76 biga en I, f

veg. biga en doble T

 

 

 

77 biga laminada, f

 

es viga laminada

 

 

78 biga metàl·lica, f

 

es viga metálica

 

 

79 biga prefabricada, f

 

es viga prefabricada

 

 

80 bigueta, f

 

es vigueta

 

 

81 bigueta ceràmica, f

 

es vigueta cerámica

 

 

82 bigueta de ceràmica armada, f

 

es vigueta de cerámica armada

 

 

83 bigueta de formigó armat, f

 

es vigueta de hormigón armado

 

 

84 bigueta metàl·lica, f

 

es vigueta metálica

 

 

85 bigueta precomprimida, f

veg. bigueta pretesada

 

 

 

86 bigueta pretesada, f

sin. compl. bigueta precomprimida

 

es vigueta precomprimida; vigueta pretensada

 

 

87 bigueta voladissa, f

 

es vigueta voladiza

 

 

88 bloc, m

 

es bloque

 

 

89 bloc ceràmic, m

 

es bloque cerámico

 

 

90 bloc conformat, m

 

es bloque conformado

 

 

91 bloc conglomerat artificial, m

 

es bloque conglomerado artificial

 

 

92 bloc de ciment, m

 

es bloque de cemento

 

 

93 bloc de formigó, m

 

es bloque de hormigón

 

 

94 bloc de formigó alleugerit, m

 

es bloque de hormigón aligerado

 

 

95 bloc de formigó decorat, m

 

es bloque de hormigón decorado

 

 

96 bloc de morter, m

 

es bloque de mortero

 

 

97 bloc de pedra, m

 

es bloque de piedra

 

 

98 bloc foradat, m

 

es bloque hueco

 

 

99 bloc massís, m

 

es bloque macizo

 

 

100 bloc perforat, m

 

es bloque perforado

 

 

101 boteller, m

 

es botellero

 

 

102 brea, f

 

es brea

 

 

103 brèndola, f

 

es barrote de barandilla

 

 

104 bronze, m

 

es bronce

 

105 cabiró, m

sin. compl. cairat

 

es cabio

 

 

106 cable, m

 

es cable

 

 

107 cable metàl·lic, m

 

es cable metálico

 

 

108 cable trenat, m

 

es cable trenzado

 

 

109 cadena, f

 

es cadena

 

 

110 cagaferro, m

veg. escòria

 

 

 

111 cairat, m

veg. cabiró

 

 

 

112 cairell rom, m

 

es baldosa roma

 

 

113 cairó, m

 

es baldosa cuadrada

 

 

114 caironet, m

 

es baldosín

 

 

115 caironet, m

 

es baldosín catalán

 

 

116 calç, f

 

es cal

 

 

117 calç amarada, f

veg. calç apagada

 

 

 

118 calç apagada, f

sin. compl. calç amarada; calç hidratada; calç morta

 

es cal apagada

 

 

119 calç de llenya, f

sin. calç grassa

 

es cal de leña; cal grasa

 

 

120 calç espoltrida, f

 

es cal en polvo

 

 

121 calç grassa, f

sin. calç de llenya

 

 

 

122 calç hidratada, f

veg. calç apagada

 

 

 

123 calç hidràulica, f

 

es cal hidráulica

 

 

124 calç magra, f

 

es cal árida; cal flaca; cal magra

 

 

125 calç morta, f

veg. calç apagada

 

 

 

126 calç viva, f

 

es cal viva

 

 

127 calcària, f

sin. pedra calcària

sin. compl. pedra calcinal

 

es caliza; piedra calcárea

 

 

128 calcària de petxina, f

 

es caliza de concha

 

 

129 camisa aïllant, f

sin. compl. tub de protecció

 

es coquilla aislante; tubo de protección

 

 

130 canal, f

 

es canalón

 

 

131 cànem, m

 

es cáñamo

 

 

132 canonada, f

 

es cañería

 

 

133 cantonera, f

 

es guardacantos; guardavivos

 

 

134 canyís, m

sin. compl. encanyissat

 

es cañizo

 

 

135 carbonissa, f

 

es carbonilla

 

 

136 cargol, m

 

es tornillo

 

 

137 carquinyoli, m

 

es carquiñoli

 

 

138 carreu, m

 

es sillar

 

 

139 cartó, m

sin. compl. cartró

 

es cartón

 

 

140 cartó asfaltat, m

sin. compl. cartó embetumat; cartó embreat

 

es cartón asfaltado; cartón embetunado; cartón embreado

 

 

141 cartó embetumat, m

veg. cartó asfaltat

 

 

 

142 cartó embreat, m

veg. cartó asfaltat

 

 

 

143 cartó guix, m

 

es cartón yeso

 

 

144 cartó impermeable, m

 

es cartón impermeable

 

 

145 cartó palla, m

 

es cartón de paja; cartón paja

 

 

146 cartó pedra, m

 

es cartón piedra

 

 

147 cartró, m

veg. cartó

 

 

 

148 cassetó, m

 

es artesón; casetón

 

 

149 cautxú, m

 

es caucho

 

 

150 cautxú artificial, m

sin. compl. cautxú sintètic; neoprè

 

es caucho artificial; caucho sintético; neopreno

 

 

151 cautxú cel·lular, m

 

es caucho celular

 

 

152 cautxú sintètic, m

veg. cautxú artificial

 

 

 

153 cendra, f

 

es ceniza

 

 

154 cendra volant, f

 

es ceniza volante

 

 

155 ceràmica, f

 

es cerámica

 

 

156 ceràmica de construcció, f

 

es cerámica de construcción

 

 

157 ceràmica fina, f

 

es cerámica fina

 

 

158 ceràmica sanitària, f

 

es cerámica sanitaria

 

 

159 cèrcol, m

 

es zuncho

 

 

160 ciment, m

 

es cemento

 

 

161 ciment aluminós, m

 

es cemento aluminoso

 

 

162 ciment artificial, m

 

es cemento artificial

 

 

163 ciment blanc, m

 

es cemento blanco; cemento pórtland blanco

 

 

164 ciment cola, m

 

es cemento cola

 

 

165 ciment compost, m

 

es cemento compuesto

 

 

166 ciment d'alt forn, m

 

es cemento de alto horno

 

 

167 ciment d'escòries, m

veg. ciment siderúrgic

 

 

 

168 ciment de trass, m

 

es cemento de trass

 

 

169 ciment expansiu, m

 

es cemento expansivo

 

 

170 ciment hidràulic, m

 

es cemento hidráulico

 

 

171 ciment lent, m

sin. compl. ciment natural lent

 

es cemento lento; cemento natural lento

 

 

172 ciment metal·lúrgic, m

veg. ciment siderúrgic

 

 

 

173 ciment mixt, m

 

es cemento mixto

 

 

174 ciment natural, m

sin. ciment romà

 

es cemento natural

 

 

175 ciment natural lent, m

veg. ciment lent

 

 

 

176 ciment natural ràpid, m

veg. ciment ràpid

 

 

 

177 ciment pòrtland, m

 

es cemento pórtland

 

 

178 ciment pòrtland fèrric, m

 

es cemento pórtland férrico

 

 

179 ciment putzolànic, m

 

es cemento puzolánico

 

 

180 ciment ràpid, m

sin. compl. ciment natural ràpid

 

es cemento natural rápido; cemento rápido

 

 

181 ciment refractari, m

 

es cemento refractario

 

 

182 ciment romà, m

sin. ciment natural

 

 

 

183 ciment siderúrgic, m

sin. compl. ciment d'escòries; ciment metal·lúrgic

 

es cemento de escorias; cemento metalúrgico; cemento siderúrgico

 

 

184 ciment superpòrtland, m

 

es cemento superpórtland

 

 

185 clínquer, m

 

es clinker; clínker

 

 

186 clorocautxú, m

 

es clorocaucho

 

 

187 clorur de polivinil, m

sin. compl. policlorur de vinil

sigla PVC

 

es policloruro de vinilo

 

 

188 còdol, m

sin. compl. mac de torrent

 

es canto rodado; china; guijarro

 

 

189 colzat, m

 

es tubo acodado

 

 

190 colze, m

 

es codo

 

 

191 compòsit, m

 

es composite

 

 

192 compòsit de mescla, m

 

es composite de mezcla

 

 

193 conformat -ada, adj

 

es conformado

 

 

194 conglomerant, m

 

es conglomerante

 

 

195 conglomerat, m

 

es conglomerado

 

 

196 conglomerat d'encenalls i ciment, m

 

es conglomerado de virutas y cemento

 

 

197 conglomerat de fusta, m

 

es conglomerado de madera

 

 

198 conglomerat de fusta y ciment, m

 

es conglomerado madera y cemento

 

 

199 contraplacat, m

 

es contrachapado

 

 

200 corbada, f

 

es bovedilla

 

Nota: La corbada és un revoltó prefabricat.

 

201 cordó de soldadura, m

 

es cordón de soldadura

 

 

202 coure, m

 

es cobre

 

 

203 creta, f

 

es creta

 

204 dau, m

 

es dado; zapata

 

 

205 decapant, m

 

es decapante

 

 

206 desencofrant, m

 

es desencofrante

 

 

207 dolomita, f

 

es dolomita

 

 

208 dovella, f

 

es dovela

 

209 encadellat, m

 

es machihembrado

 

 

210 encadellat ceràmic, m

 

es machihembrado cerámico

 

 

211 encanyissat, m

veg. canyís

 

 

 

212 engraellat, m

sin. compl. graella

 

es parrilla

 

 

213 EPS, m

veg. poliestirè

 

es EPS

 

 

214 escaiola, f

sin. compl. guix escaiola

 

es escayola; yeso escayola

 

 

215 escopidor, m

 

es bateaguas; vierteaguas

 

 

216 escòria, f

sin. compl. cagaferro

 

es escoria

 

 

217 escòria d'alt forn, f

 

es escoria de alto horno

 

 

218 escòria porosa, f

 

es escoria porosa

 

 

219 esglaó, m

sin. compl. graó

 

es peldaño

 

 

220 espart, m

 

es esparto

 

 

221 esquist, m

 

es esquisto

 

 

222 esquist porós, m

 

es esquisto poroso

 

 

223 estany, m

 

es estaño

 

 

224 estrep, m

 

es estribo

 

225 fang, m

 

es barro

 

 

226 feltre, m

 

es fieltro

 

 

227 ferro, m

 

es hierro

 

 

228 ferro agre, m

 

es hierro agrio

 

 

229 ferro angle, m

veg. angle de ferro

 

 

 

230 ferro angular, m

veg. angle de ferro

 

 

 

231 ferro colat, m

sin. fosa

 

es fundición; hierro colado; hierro de fundición

 

 

232 ferro corrugat, m

 

es hierro corrugado

 

 

233 ferro de mitja canya, m

 

es hierro de media caña

 

 

234 ferro de passamà, m

veg. passamà de ferro

 

 

 

235 ferro en doble T, m

veg. perfil I

 

 

 

236 ferro en I, m

veg. perfil I

 

 

 

237 ferro en omega, m

veg. perfil omega

 

 

 

238 ferro en T, m

veg. perfil T

 

 

 

239 ferro en U, m

veg. perfil U

 

 

 

240 ferro en Z, m

veg. perfil Z

 

 

 

241 ferro entorcillat, m

 

es hierro retorcido

 

 

242 ferro forjat, m

 

es hierro de forja; hierro forjado

 

 

243 ferro galvanitzat, m

 

es hierro galvanizado

 

 

244 ferro gravat, m

sin. ferro nervat

 

es hierro grabado; hierro nervado

 

 

245 ferro laminat, m

 

es hierro laminado

 

 

246 ferro nervat, m

sin. ferro gravat

 

 

 

247 ferro pla, m

veg. passamà de ferro

 

 

 

248 ferro quadrat, m

veg. barra quadrada

 

 

 

249 ferro rodó, m

veg. barra de ferro

 

 

 

250 ferro suec, m

 

es hierro sueco

 

 

251 fibra, f

 

es fibra

 

 

252 fibra de roca, f

veg. llana de fibra de roca

 

 

 

253 fibra de vidre, f

veg. llana de fibra de vidre

 

 

 

254 fibrociment, m

 

es fibrocemento

 

 

255 fibrociment ondulat, m

 

es fibrocemento ondulado

 

 

256 fibromarbre, m

 

es fibromármol

 

 

257 fil d'acer, m

 

es alambre de acero

 

 

258 filat, m

veg. tela metàl·lica

 

 

 

259 filferro, m

 

es alambre

 

 

260 fleix, m

 

es fleje

 

 

261 fluïdificant, m

 

es fluidificante

 

 

262 forjat -ada, adj

 

es forjado

 

 

263 formigó, m

 

es hormigón

 

 

264 formigó alleugerit, m

 

es hormigón aligerado

 

 

265 formigó alleugerit pretesat, m

 

es hormigón aligerado pretensado

 

 

266 formigó alleugerit armat, m

 

es hormigón aligerado armado

 

 

267 formigó armat, m

 

es hormigón armado

 

 

268 formigó asfàltic, m

 

es hormigón asfáltico

 

 

269 formigó bituminós, m

 

es hormigón bituminoso

 

 

270 formigó bombat, m

 

es hormigón bombeado

 

 

271 formigó cel·lular, m

 

es hormigón aerocluso; hormigón aireado; hormigón celular

 

 

272 formigó centrifugat, m

 

es hormigón centrifugado

 

 

273 formigó ciclopi, m

 

es hormigón ciclópeo

 

 

274 formigó compactat al buit, m

 

es hormigón compactado al vacío

 

 

275 formigó d'argila expandida, m

 

es hormigón de arcilla expandida

 

 

276 formigó d'escòries, m

 

es hormigón de escorias

 

 

277 formigó de ciment, m

 

es hormigón de cemento

 

 

278 formigó de fibra de vidre, m

 

es hormigón de fibra de vidrio

 

 

279 formigó de fibres, m

 

es hormigón de fibras

 

 

280 formigó de fibres d'acer, m

 

es hormigón de fibras de acero

 

 

281 formigó de fibres projectat, m

 

es hormigón de fibras proyectado

 

 

282 formigó de pedra tosca, m

 

es hormigón de piedra pómez

 

 

283 formigó de putzolanes, m

 

es hormigón de puzolanas; hormigón puzolánico

 

 

284 formigó de rebliment, m

 

es hormigón de relleno

 

 

285 formigó de silicats, m

 

es hormigón de silicatos

 

 

286 formigó en massa, m

 

es hormigón en masa

 

 

287 formigó endurit, m

 

es hormigón endurecido

 

 

288 formigó fluid, m

 

es hormigón fluido

 

 

289 formigó fresc, m

 

es hormigón fresco

 

 

290 formigó hidràulic, m

 

es hormigón hidráulico; hormigón sumergido

 

 

291 formigó hidròfug, m

 

es hormigón hidrófugo

 

 

292 formigó jove, m

 

es hormigón joven

 

 

293 formigó lleuger, m

 

es hormigón ligero

 

 

294 formigó pesant, m

 

es hormigón pesado

 

 

295 formigó plàstic, m

 

es hormigón plástico

 

 

296 formigó pobre, m

 

es hormigón pobre

 

 

297 formigó porós, m

 

es hormigón poroso

 

 

298 formigó prebarrejat, m

 

es hormigón preamasado

 

 

299 formigó precomprimit, m

veg. formigó pretesat

 

 

 

300 formigó preparat, m

 

es hormigón preparado

 

 

301 formigó pretesat, m

sin. compl. formigó precomprimit

 

es hormigón precomprimido; hormigón pretensado

 

 

302 formigó projectat, m

 

es hormigón proyectado

 

 

303 formigó rentat, m

 

es hormigón lavado

 

 

304 formigó sec, m

 

es hormigón seco

 

 

305 formigó tendre, m

 

es hormigón tierno

 

 

306 formigó vibrat, m

 

es hormigón vibrado

 

 

307 fosa, f

sin. ferro colat

 

 

 

308 fosa grisa, f

 

es fundición gris

 

 

309 fosa injectada, f

 

es fundición inyectada

 

 

310 fullola, f

 

es chapa de madera

 

 

311 fusta, f

 

es madera

 

 

312 fusta abrinada, f

 

es madera cañiza

 

 

313 fusta blanca, f

 

es madera blanca; madera ligera

 

 

314 fusta d'albeca, f

 

es madera de albura

 

 

315 fusta d'avet, f

 

es madera de abeto

 

 

316 fusta d'àlber, f

 

es madera de álamo

 

 

317 fusta d'obra, f

 

es madera para labrar

 

 

318 fusta de bedoll, f

 

es madera de abedul

 

 

319 fusta de conífera, f

 

es madera de conífera

 

 

320 fusta de construcció, f

 

es madera de construcción

 

 

321 fusta de duramen, f

 

es madera de duramen

 

 

322 fusta de làrix, f

 

es madera de alerce

 

 

323 fusta de pi roig, f

 

es madera de pino rojo

 

 

324 fusta de roure, f

 

es madera de roble

 

 

325 fusta dura, f

 

es madera dura

 

 

326 fusta escairada, f

 

es madera escuadrada

 

 

327 fusta exòtica, f

 

es madera exótica

 

 

328 fusta flonja, f

veg. fusta tova

 

 

 

329 fusta laminada, f

 

es madera laminada

 

 

330 fusta massissa, f

 

es madera maciza

 

 

331 fusta premsada, f

 

es madera prensada

 

 

332 fusta repelosa, f

 

es madera repelosa

 

 

333 fusta resinosa, f

 

es madera resinosa

 

 

334 fusta serrada, f

 

es madera aserrada; madera de sierra; madera serradiza

 

 

335 fusta tova, f

sin. compl. fusta flonja

 

es madera alburente; madera blanda

 

 

336 fusta tropical, f

 

es madera tropical

 

337 gabió, m

 

es gavión

 

 

338 gelosia, f

 

es celosía

 

 

339 gneis, m

 

es gneis

 

 

340 graella, f

veg. engraellat

 

 

 

341 granit, m

 

es granito

 

 

342 granit artificial, m

 

es granito artificial

 

 

343 granulat, m

veg. àrid

 

 

 

344 graó, m

veg. esglaó

 

 

 

345 grava, f

 

es grava

 

 

346 grava de pedrera, f

sin. compl. grava matxucada

 

es grava de cantera

 

 

347 grava de riu, f

 

es grava de río

 

 

348 grava grossa, f

 

es grava gruesa

 

 

349 grava matxucada, f

veg. grava de pedrera

 

 

 

350 graveta, f

 

es almendrilla; gravilla

 

 

351 greda, f

 

es greda

 

 

352 gres, m

veg. pedra de gres

 

 

 

353 gres, m

 

es gres

 

 

354 guix, m

 

es yeso

 

 

355 guix armat, m

 

es yeso armado

 

 

356 guix blanc, m

sin. guix fi

 

es yeso blanco

 

 

357 guix comú, m

sin. guix negre

 

es yeso comercial; yeso común; yeso negro

 

 

358 guix escaiola, m

veg. escaiola

 

 

 

359 guix fi, m

sin. guix blanc

 

 

 

360 guix hidràulic, m

 

es yeso hidráulico

 

 

361 guix mort, m

 

es yeso muerto

 

 

362 guix natural, f

 

es yeso natural

 

 

363 guix negre, m

sin. guix comú

 

 

364 jaç de còdols, m

 

es lecho de grava

 

 

365 jàssera, f

 

es jácena

 

366 linòleum, m

 

es linóleo; linóleum

 

 

367 llamborda, f

 

es losa

 

 

368 llambordí, m

 

es adoquín

 

 

369 llana d'escòries, f

 

es lana de escorias

 

 

370 llana de fibra de roca, f

sin. compl. fibra de roca; llana de roca

 

es fibra de roca; lana de fibra de roca; lana de roca

 

 

371 llana de fibra de vidre, f

sin. compl. fibra de vidre

 

es fibra de vidrio; lana de fibra de vidrio

 

 

372 llana de roca, f

veg. llana de fibra de roca

 

 

 

373 llauna, f

 

es hojalata

 

 

374 llautó, m

 

es latón

 

 

375 lletada, f

veg. beurada

 

 

 

376 llicorella, f

sin. compl. pissarra

 

es pizarra

 

 

377 lligant, m

 

es ligante

 

 

378 llim, m

 

es limo

 

 

379 llinda, f

 

es dintel

 

 

380 llistó, m

 

es listón

 

 

381 llosa, f

 

es losa

 

 

382 llosa alveolada, f

 

es losa alveolada; placa alveolada

 

 

383 llosa armada, f

 

es losa armada

 

 

384 llosa d'armadura bidireccional, f

 

es losa de armadura bidireccional

 

 

385 llosa d'armadura unidireccional, f

 

es losa de armadura unidireccional

 

 

386 llosa d'escala, f

 

es losa de escalera

 

 

387 llosa de fonaments, f

 

es losa de cimentación

 

 

388 llosa de formigó, f

sin. placa de formigó

 

es losa de hormigón; placa de hormigón

 

 

389 llosa massissa armada, f

 

es losa maciza armada

 

 

390 llosa massissa nervada, f

 

es losa maciza nervada

 

 

391 llosa pretesada, f

 

es losa pretensada

 

 

392 llosana, f

 

es losa en voladizo

 

 

393 llosella, f

veg. lloseta

 

 

 

394 lloseta, f

sin. compl. llosella

 

es loseta; plaqueta

 

 

395 llot, m

 

es cieno; lodo

 

 

396 llot residual, m

 

es lodo residual

 

 

397 lluerna, f

 

es tragaluz

 

 

398 lona, f

 

es lona

 

399 mac de torrent, m

veg. còdol

 

 

 

400 magnesita, f

 

es magnesita

 

 

401 mainell, m

veg. monjo

 

 

 

402 malla, f

 

es malla

 

 

403 malla d'arrebossar, f

 

es red de revoque

 

 

404 malla electrosoldada, f

sin. compl. mallat

 

es malla electrosoldada; mallazo

 

 

405 malla metàl·lica, f

 

es malla metálica

 

 

406 mallat, m

veg. malla electrosoldada

 

 

 

407 mallat d'acer, m

 

es mallazo de acero

 

 

408 mamperlà, m

 

es mamperlán

 

 

409 maniguet, m

 

es manguito

 

 

410 manta de fibra de vidre, f

 

es manta de fibra de vidrio

 

 

411 maó, m

 

es ladrillo

 

Nota: El maó té 4 cm de gruix.

 

412 maó calat, m

sin. compl. totxo calat

 

es gero; ladrillo perforado

 

 

413 maó de cubilot, m

sin. maó refractari

 

es ladrillo refractario

 

 

414 maó de morter, m

sin. maó hidràulic

 

es ladrillo de cal y arena

 

 

415 maó de pou, m

 

es ladrillo pocero

 

 

416 maó de queixal, m

sin. totxo de queixal

 

es ladrillo de caja; ladrillo de mocheta

 

 

417 maó de vidre, m

 

es baldosa translúcida

 

 

418 maó foradat, m

 

es ladrillo hueco

 

 

419 maó hidràulic, m

sin. maó de morter

 

 

 

420 maó lleuger, m

 

es ladrillo aligerado

 

 

421 maó massís, m

veg. totxo

 

 

 

422 maó mitjà, m

 

es ladrillo mediano

 

Nota: El maó mitjà té 3 cm de gruix.

 

423 maó pitxolí, m

sin. pitxolí

 

es ladrillo estrecho; ladrillo pichulín

 

Nota: El maó pitxolí fa 10 cm d'amplada.

 

424 maó porós, m

 

es ladrillo poroso

 

 

425 maó premsat, m

 

es ladrillo prensado

 

 

426 maó recuit, m

 

es ladrillo recocho

 

 

427 maó refractari, m

sin. maó de cubilot

 

 

 

428 maó silicocalcari, m

 

es ladrillo silico-calcáreo

 

 

429 maó surant, m

 

es ladrillo flotante

 

 

430 maó suro, m

 

es ladrillo de corcho

 

 

431 maó vitrificat, m

 

es ladrillo vitrificado

 

 

432 marbre, m

 

es mármol

 

 

433 marbre artificial, m

 

es mármol artificial

 

 

434 marbre brocatell, m

 

es mármol brocatel

 

 

435 marbre estatuari, m

 

es mármol estatuario

 

 

436 marbre vetejat, m

 

es mármol veteado

 

 

437 marès, m

 

es piedra arenisca

 

 

438 marga, f

 

es marga

 

 

439 massilla, f

 

es masilla

 

 

440 massilla asfàltica, f

 

es masilla asfáltica

 

 

441 màstic, m

 

es mástique

 

 

442 matacà, m

 

es matacán

 

 

443 matavius, m

 

es berenjeno

 

 

444 material bituminós, m

 

es material bituminoso

 

 

445 material bo i rebedor, m

 

es material de recibo

 

 

446 material ceràmic, m

 

es material cerámico

 

 

447 material d'unió, m

 

es material de agarre

 

 

448 material de construcció, m

 

es material de construcción

 

 

449 material de protecció, m

 

es material de protección

 

 

450 material de rebliment, m

 

es material de relleno

 

 

451 material de recobriment, m

 

es material de recubrimiento

 

 

452 material de soldadura, m

 

es material de soldadura

 

 

453 material escumós, m

 

es material espumoso

 

 

454 material fibrós, m

 

es material fibroso

 

 

455 material ignífug, m

 

es material ignífugo

 

 

456 material incombustible, m

 

es material incombustible

 

 

457 material mineral, m

 

es material mineral

 

 

458 material porós, m

 

es material poroso

 

 

459 material segellador, m

 

es material sellador

 

 

460 melindro, m

 

 

Nota: El melindro fa 5 cm d'amplada.

 

461 melis, m

 

es melis

 

 

462 mènsula, f

veg. permòdol

 

 

 

463 mescla de riu, f

sin. tot-u natural

 

es sopa de arroyo

 

 

464 metacrilat, m

 

es metacrilato

 

 

465 metall, m

 

es metal

 

 

466 metall lleuger, m

 

es metal ligero

 

 

467 metall no fèrric, m

 

es metal no férrico

 

 

468 metall pesant, m

 

es metal pesado

 

 

469 monjo, m

sin. compl. mainell

 

es mainel; parteluz; pendolón

 

 

470 morter, m

 

es mortero

 

 

471 morter adhesiu, m

 

es mortero adhesivo

 

 

472 morter asfàltic, m

 

es mortero asfáltico

 

 

473 morter cel·lular, m

 

es mortero celular

 

 

474 morter d'injectar, m

 

es mortero de inyección; mortero de inyectar

 

 

475 morter de calç, m

veg. argamassa

 

 

 

476 morter de calç de llenya, m

sin. morter gras

 

es mortero de cal grasa; mortero graso

 

 

477 morter de calç hidràulica, m

 

es mortero de cal hidráulica

 

 

478 morter de calç i pòrtland, m

 

es mortero bastardo

 

 

479 morter de ciment natural, m

sin. morter romà

 

es mortero de cemento natural; mortero romano

 

 

480 morter de ciment pòrtland, m

 

es mortero de cemento pórtland

 

 

481 morter de rejuntar, m

 

es mortero de reajuntar; mortero para juntas

 

 

482 morter de resines, m

 

es mortero de resinas

 

 

483 morter gras, m

sin. morter de calç de llenya

 

 

 

484 morter magre, m

 

es mortero magro; mortero pobre

 

 

485 morter preparat, m

 

es mortero preparado

 

 

486 morter romà, m

sin. morter de ciment natural

 

 

 

487 mosaic, m

veg. mosaic hidràulic

 

 

 

488 mosaic de terratzo, m

veg. terratzo

 

 

 

489 mosaic hidràulic, m

sin. compl. mosaic; rajola hidràulica

 

es baldosa hidráulica; mosaico; mosaico hidráulico

 

490 naveta, f

sin. compl. alfardó

 

es alfardón

 

 

491 neoprè, m

veg. cautxú artificial

 

 

 

492 niló, m

 

es nylon

 

 

493 níquel, m

 

es níquel

 

494 opalina, f

 

es opalina

 

495 pal, m

 

es poste

 

 

496 pal de formigó armat, m

 

es poste de hormigón armado

 

 

497 pal tubular, m

 

es poste tubular

 

 

498 palastre, m

 

es palastro

 

 

499 palet, m

 

es canto rodado; china; guija; morrillo

 

 

500 palplanxa, f

 

es tablestaca

 

 

501 panot, m

 

es baldosón; loseta; loseta de hormigón

 

 

502 parquet, m

 

es parquet

 

 

503 parquet preparat, m

 

es parquet preparado

 

 

504 passamà, m

 

es pasamano

 

 

505 passamà de ferro, m

sin. compl. ferro de passamà; ferro pla

 

es pasamano de hierro; pletina

 

 

506 pasta, f

 

es pasta

 

 

507 pasta adhesiva, f

 

es pasta adhesiva

 

 

508 pasta de beurada, f

 

es pasta de lechada

 

 

509 pasta de ciment, f

 

es pasta de cemento

 

 

510 pasta segelladora de junt, f

 

es pasta selladora de junta

 

 

511 pastada de formigó, f

 

es amasadura de hormigón

 

 

512 pavés, m

veg. rajola de vidre

 

 

 

513 paviment, m

 

es pavimento; piso

 

 

514 paviment asfàltic, m

 

es pavimento asfáltico

 

 

515 paviment continu, m

 

es pavimento continuo

 

 

516 paviment discontinu, m

 

es pavimento discontinuo

 

 

517 pedra, f

 

es piedra

 

 

518 pedra arenosa, f

 

es piedra arenisca

 

 

519 pedra argilosa, f

 

es piedra arcillosa

 

 

520 pedra artificial, f

 

es piedra artificial

 

 

521 pedra calcària, f

sin. calcària

 

 

 

522 pedra calcinal, f

veg. calcària

 

 

 

523 pedra d'esmolar, f

 

es asperón; piedra amoladera; piedra de amolar

 

 

524 pedra de construcció, f

 

es piedra de construcción

 

 

525 pedra de gres, f

sin. compl. gres

 

es arenisca

 

 

526 pedra de paredar, f

 

es mampuesto

 

 

527 pedra de tall, f

veg. pedra picada

 

 

 

528 pedra natural, f

 

es piedra natural

 

 

529 pedra picada, f

sin. compl. pedra de tall

 

es piedra labrada

 

 

530 pedra porosa, f

 

es piedra porosa

 

 

531 pedra tosca, f

 

es piedra pómez

 

 

532 pedra trossejada, f

 

es piedra partida

 

 

533 penya, f

 

es peña

 

 

534 perfil, m

 

es perfil

 

 

535 perfil angular, m

veg. angle de ferro

sin. compl.

 

 

 

536 perfil d'acer, m

sin. compl.

 

es perfil de acero

 

 

537 perfil d'alumini, m

sin. compl.

 

es perfil de aluminio

 

 

538 perfil doble T, m

veg. perfil I

sin. compl.

 

 

 

539 perfil I, m

sin. compl. ferro en doble T; ferro en I; perfil doble T

 

es hierro en doble T; perfil doble T; perfil I

 

 

540 perfil L, m

veg. angle de ferro

sin. compl.

 

 

 

541 perfil laminat, m

sin. compl.

 

es perfil laminado

 

 

542 perfil metàl·lic, m

sin. compl.

 

es perfil metálico

 

 

543 perfil omega, m

sin. compl. ferro en omega

 

es perfil omega

 

 

544 perfil T, m

sin. compl. ferro en T

 

es hierro en T; perfil T

 

 

545 perfil U, m

sin. compl. ferro en U

 

es hierro en U; perfil U

 

 

546 perfil Z, m

sin. compl. ferro en Z

 

es hierro en Z; perfil Z

 

 

547 permòdol, m

sin. compl. mènsula

 

es ménsula

 

 

548 pinyolet, m

sin. compl.

 

es garbancillo

 

 

549 pisa, f

sin. compl.

 

es loza

 

 

550 pissarra, f

veg. llicorella

sin. compl.

 

 

 

551 pissarra de teular, f

sin. compl.

 

es pizarra de cubierta

 

 

552 pitxolí, m

sin. maó pitxolí

sin. compl.

 

 

 

553 placa, f

sin. compl.

 

es placa

 

 

554 placa alleugerida, f

sin. compl.

 

es placa ligera

 

 

555 placa conformada, f

sin. compl.

 

es placa conformada

 

 

556 placa d'escuma rígida, f

sin. compl.

 

es panel de espuma rígida

 

 

557 placa de compòsit, f

sin. compl.

 

es placa composite; placa de composite

 

 

558 placa de construcció de parets, f

sin. compl.

 

es placa de construcción de paredes

 

 

559 placa de fibra, f

sin. compl.

 

es panel de fibra

 

 

560 placa de fibres minerals, f

sin. compl.

 

es panel de fibras minerales

 

 

561 placa de fonament, f

sin. compl.

 

es placa de cimentación; placa de fundación

 

 

562 placa de formigó, f

sin. llosa de formigó

sin. compl.

 

 

 

563 placa de formigó armat, f

sin. compl.

 

es losa de hormigón armado; placa de hormigón armado

 

 

564 placa de guix escaiola, f

sin. compl.

 

es plancha de yeso escayola

 

 

565 placa de paret, f

sin. compl.

 

es placa de pared

 

 

566 placa de revestiment, f

sin. compl.

 

es placa de revestimiento

 

 

567 placa de suro, f

sin. compl.

 

es placa de corcho

 

 

568 placa ignífuga, f

sin. compl.

 

es placa ignífuga

 

 

569 placa multicapa, f

sin. compl.

 

es placa multicapa

 

 

570 placa ondulada, f

sin. compl.

 

es placa ondulada

 

 

571 placa prefabricada de formigó armat, m

sin. compl.

 

es placa prefabricada de hormigón armado

 

 

572 placa xapada, f

sin. compl.

 

es placa chapada

 

 

573 plafó, m

sin. compl.

 

es panel

 

 

574 plafó aglomerat, m

sin. compl.

 

es panel aglomerado

 

 

575 plafó aïllant, m

sin. compl.

 

es panel aislante

 

 

576 plafó de guix, m

sin. compl.

 

es panel de yeso

 

 

577 plafó lleuger monocapa amb estructura de reforç, m

sin. compl.

 

es panel ligero monocapa con estructura de refuerzo

 

 

578 plafó lleuger monocapa autoportant, m

sin. compl.

 

es panel ligero monocapa autoportante

 

 

579 plafó lleuger multicapa amb estructura de reforç, m

sin. plafó lleuger sandvitx amb estructura de reforç

sin. compl.

 

es panel ligero multicapa con estructura de refuerzo; panel ligero sandwich con estructura de refuerzo

 

 

580 plafó lleuger multicapa autoportant, m

sin. plafó lleuger sandvitx autoportant

sin. compl.

 

es panel ligero multicapa autoportante; panel ligero sandwich autoportante

 

 

581 plafó lleuger sandvitx amb estructura de reforç, m

sin. plafó lleuger multicapa amb estructura de reforç

sin. compl.

 

 

 

582 plafó lleuger sandvitx autoportant, m

sin. plafó lleuger multicapa autoportant

sin. compl.

 

 

 

583 plafó opac de rebliment, m

sin. compl.

 

es panel opaco de relleno

 

 

584 plafó pesant monocapa, m

sin. compl.

 

es panel pesado monocapa

 

 

585 plafó pesant multicapa, m

sin. plafó pesant sandvitx

sin. compl.

 

es panel pesado multicapa; panel pesado sandwich

 

 

586 plafó pesant sandvitx, m

sin. plafó pesant multicapa

sin. compl.

 

 

 

587 plafó sandvitx, m

sin. compl.

 

es panel de sandwich; panel sandwich

 

 

588 planxa, f

sin. compl.

 

es plancha

 

 

589 planxa nervada, f

sin. compl.

 

es plancha nervada

 

 

590 plaqueta, f

sin. compl.

 

es plaqueta

 

 

591 plàstic, m

sin. compl.

 

es plástico

 

 

592 plàstic reforçat amb fibra de vidre, m

sin. compl.

 

es plástico reforzado con fibra de vidrio

 

 

593 plàstic termoendurible, m

sin. compl.

 

es plástico termoendurecido

 

 

594 plàstic termoplàstic, m

sin. compl.

 

es plástico termoplástico

 

 

595 plastificant, m

sin. compl.

 

es plastificante

 

 

596 platabanda, f

sin. compl.

 

es platabanda

 

 

597 platina, f

sin. compl.

 

es pletina

 

 

598 plom, m

sin. compl.

 

es plomo

 

 

599 plom laminat, m

sin. compl.

 

es plomo en láminas

 

 

600 poliamida, f

sin. compl.

 

es poliamida

 

 

601 policarbonat, m

sin. compl.

 

es policarbonato

 

 

602 policlorur de vinil, m

veg. clorur de polivinil

sin. compl.

 

 

 

603 polièster, m

sin. compl.

 

es poliéster

 

 

604 poliestirè, m

sin. compl.

sigla EPS

 

es poliestireno

 

 

605 poliestirè expandit, m

sin. compl.

 

es poliestireno expandido

 

 

606 polietilè, m

sin. compl. politè

 

es polietileno

 

 

607 polietilè rígid, m

sin. compl.

 

es polietileno rígido

 

 

608 polímer, m

sin. compl.

 

es polímero

 

 

609 polimetacrilat, m

sin. compl.

 

es polimetacrilato

 

 

610 polipropilè, m

sin. compl.

 

es polipropileno

 

 

611 politè, m

veg. polietilè

sin. compl.

 

 

 

612 poliuretà, m

sin. compl.

 

es poliuretano

 

 

613 polivinil, m

sin. compl.

 

es polivinilo

 

 

614 pols de pedrera, f

veg. tot-u artificial

sin. compl.

 

 

 

615 porcellana, f

sin. compl.

 

es porcelana

 

 

616 pòrfir, m

sin. compl.

 

es pórfido

 

 

617 post, f

sin. compl.

 

es tabla

 

 

618 post d'empostissar, f

sin. compl.

 

es tabla de entarimado

 

 

619 post de revestiment, f

sin. compl.

 

es tabla de revestimiento

 

 

620 post encadellada, f

sin. compl.

 

es tabla machihembrada

 

 

621 post encadellada bisellada, f

sin. compl.

 

es tabla machihembrada biselada

 

 

622 prefabricat -ada, adj

sin. compl.

 

es prefabricado

 

 

623 putzolana, f

sin. compl.

 

es puzolana

 

 

624 PVC, m

veg. clorur de polivinil

sin. compl.

 

es PVC

 

625 quars, m

sin. compl.

 

es cuarzo

 

 

626 queixal, m

sin. compl.

 

es mocheta

 

 

627 quitrà, m

sin. compl.

 

es alquitrán

 

 

628 quitrà d'hulla, m

sin. compl.

 

es alquitrán de hulla

 

629 rajola, f

sin. compl.

 

es baldosa

 

 

630 rajola comuna, f

sin. compl.

 

es rasilla

 

 

631 rajola de gerrer, f

veg. rajola tallada

sin. compl.

 

 

 

632 rajola de La Bisbal, f

sin. compl. rajola vidriada

 

es baldosa vidriada

 

 

633 rajola de València, f

sin. compl.

 

es azulejo

 

 

634 rajola de vidre, f

sin. compl. pavés

 

es baldosa de vidrio moldeado; pavés

 

 

635 rajola fina, f

veg. rajola tallada

sin. compl.

 

 

 

636 rajola fina semigrés, f

sin. compl.

 

es rasilla fina semigrés

 

 

637 rajola foradada, f

sin. compl.

 

es rasilla hueca

 

 

638 rajola hidràulica, f

veg. mosaic hidràulic

sin. compl.

 

 

 

639 rajola ratllada, f

sin. compl.

 

es rasilla rayada

 

 

640 rajola tallada, f

sin. compl. rajola de gerrer; rajola fina

 

es rasilla de alfarero; rasilla fina; rasilla recortada

 

 

641 rajola vidriada, f

veg. rajola de La Bisbal

sin. compl.

 

 

 

642 rajoleta, f

sin. compl.

 

es baldosín

 

 

643 reble, m

sin. compl.

 

es ripio

 

 

644 rebló, m

sin. compl.

 

es remache

 

 

645 rebuig de pedrera, m

sin. compl.

 

es recebo; revoltón

 

 

646 resina, f

sin. compl.

 

es resina

 

 

647 resina acrílica, f

sin. compl.

 

es resina acrílica

 

 

648 resina d'urea, f

sin. compl.

 

es resina de urea

 

 

649 resina de melamina, f

sin. compl.

 

es resina de melamina

 

 

650 resina de polièster, f

sin. compl.

 

es resina de poliéster

 

 

651 resina de silicona, f

sin. compl.

 

es resina de silicona

 

 

652 resina epoxi, f

sin. compl.

 

es resina epoxi

 

 

653 resina fenòlica, f

sin. compl.

 

es resina fenólica

 

 

654 resina sintètica, f

sin. compl.

 

es resina sintética

 

 

655 retardador, m

sin. compl.

 

es retardador

 

 

656 revestiment, m

sin. compl.

 

es revestimiento

 

 

657 revestiment d'estanqueïtat, m

sin. compl.

 

es revestimiento de estanqueidad

 

 

658 revestiment de formigó, m

sin. compl.

 

es revestimiento de hormigón

 

 

659 revestiment de protecció, m

sin. compl.

 

es revestimiento de protección

 

 

660 revestiment del sòl, m

sin. compl.

 

es revestimiento de suelo

 

 

661 revestiment impermeable, m

sin. compl.

 

es revestimiento impermeable

 

 

662 revestiment permeable, m

sin. compl.

 

es revestimiento permeable

 

 

663 revestiment pintat, m

sin. compl.

 

es revestimiento pintado

 

 

664 revestiment prefabricat, m

sin. compl.

 

es revestimiento prefabricado

 

 

665 revestiment tèxtil, m

sin. compl.

 

es revestimiento textil

 

 

666 revoltó, m

sin. compl.

 

es bovedilla; revoltón

 

 

667 revoltó especial, m

sin. compl.

 

es bovedilla especial

 

 

668 revoltó reforçat, m

sin. compl.

 

es bovedilla reforzada

 

 

669 roca, f

sin. compl.

 

es roca

 

 

670 roca sedimentària, f

sin. compl.

 

es roca sedimentaria

 

 

671 rodó, m

sin. compl.

 

es redondo

 

 

672 roll, m

sin. compl.

 

es rollizo

 

 

673 runa, f

sin. compl.

 

es escombro

 

674 safata, f

sin. compl.

 

es bandeja

 

 

675 sauló, m

sin. compl.

 

es sablón; sábulo

 

 

676 semibigueta, f

sin. compl.

 

es semivigueta

 

 

677 semibigueta de formigó armat, f

sin. compl.

 

es semivigueta de hormigón armado

 

 

678 semibigueta de formigó pretesat, f

sin. compl.

 

es semivigueta de hormigón pretensado

 

 

679 semigrés, m

sin. compl.

 

es semigrés

 

 

680 semiproducte, m

sin. compl.

 

es semiproducto

 

 

681 serradures, f pl

sin. compl.

 

es serrín

 

 

682 sòcol, m

sin. compl.

 

es zócalo

 

 

683 sorra, f

sin. arena

sin. compl.

 

 

 

684 sorra de pedrera, f

sin. compl.

 

es arena de cantera

 

 

685 sorra fina, f

sin. compl.

 

es arena fina

 

 

686 sostre, m

sin. compl.

 

es forjado de techo

 

 

687 superciment, m

sin. compl.

 

es supercemento

 

 

688 supermaó, m

sin. compl.

 

es supermahón

 

 

689 suro, m

sin. compl.

 

es corcho

 

690 tàpia, f

sin. compl.

 

es adobe

 

Nota: La tàpia es fa amb palla, terra i, de vegades, fems.

 

691 tauler, m

sin. compl.

 

es tablero

 

 

692 tauler contraplacat, m

sin. compl.

 

es tablero contrachapado; tablero de contrachapado

 

 

693 tauler d'aglomerat, m

sin. compl. tauler de fibres de fusta

 

es tablero aglomerado; tablero de fibras de madera

 

 

694 tauler de fibres de fusta, m

veg. tauler d'aglomerat

sin. compl.

 

 

 

695 tauler enllistonat, m

sin. compl.

 

es tablero alistonado

 

 

696 tauler estratificat, m

sin. compl.

 

es tablero estratificado

 

 

697 tauló, m

sin. compl.

 

es tablón

 

 

698 tela de doble torsió, f

sin. compl.

 

es tela de doble torsión

 

 

699 tela metàl·lica, f

sin. compl. filat

 

es alambrera; tela metálica

 

 

700 termoplàstic -a, adj

sin. compl.

 

es termoplástico

 

 

701 terra, f

sin. compl.

 

es tierra

 

 

702 terra de gerrer, f

sin. terra de rajoler

sin. compl.

 

es arcilla; barro

 

 

703 terra de rajoler, f

sin. terra de gerrer

sin. compl.

 

 

 

704 terratzo, m

sin. compl. mosaic de terratzo

 

es terrazo

 

 

705 tessel·la, f

sin. compl.

 

es tesela

 

 

706 teula, f

sin. compl.

 

es teja

 

 

707 teula alacantina, f

sin. teula plana d'encaix

sin. compl.

 

es teja alicantina; teja marsellesa; teja moldurada

 

 

708 teula àrab, f

sin. compl.

 

es teja árabe; teja curva; teja lomuda

 

 

709 teula de ventilació, f

sin. compl.

 

es teja de ventilación

 

 

710 teula flamenca, f

sin. compl.

 

es teja flamenca

 

 

711 teula plana, f

sin. compl.

 

es teja mecánica; teja plana

 

 

712 teula plana d'encaix, f

sin. teula alacantina

sin. compl.

 

 

 

713 teula romana, f

sin. compl.

 

es teja romana

 

 

714 torba, f

sin. compl.

 

es turba

 

 

715 tot-u artificial, m

sin. compl. pols de pedrera

 

es mezcla de cantera

 

 

716 tot-u natural, m

sin. mescla de riu

sin. compl.

 

 

 

717 totxana, f

sin. compl.

 

es ladrillo doble hueco; tochana

 

 

718 totxo, m

sin. compl. maó massís

 

es ladrillo macizo; ladrillo tocho; tocho

 

Nota: El totxo té 5 cm o més de gruix i és massís.

 

719 totxo calat, m

veg. maó calat

sin. compl.

 

 

 

720 totxo calat de cara vista, m

sin. compl.

 

es gero de cara vista

 

 

721 totxo de cara vista, m

sin. compl.

 

es ladrillo de cara vista

 

 

722 totxo de fusta, m

sin. compl.

 

es tarugo

 

 

723 totxo de queixal, m

sin. maó de queixal

sin. compl.

 

 

 

724 totxo de tres forats, m

sin. compl.

 

es ladrillo de tres agujeros

 

 

725 tova de jardí, f

sin. compl.

 

es baldosa de jardín

 

Nota: La tova de jardí és una rajola de fang, seca, no cuita o poc cuita.

 

726 trass, m

sin. compl.

 

es trass

 

 

727 travertí, m

sin. compl.

 

es travertino

 

 

728 tub d'acer, m

sin. compl.

 

es tubo de acero

 

 

729 tub de drenatge, m

sin. compl.

 

es tubo de drenaje

 

 

730 tub de formigó, m

sin. compl.

 

es tubo de hormigón

 

 

731 tub de fosa, m

sin. compl.

 

es tubo de fundición

 

 

732 tub de plàstic, m

sin. compl.

 

es tubo de plástico

 

 

733 tub de protecció, m

veg. camisa aïllant

sin. compl.

 

 

 

734 tub rectangular, m

sin. compl.

 

es tubo rectangular

 

 

735 turo, m

sin. compl.

 

es tarquín

 

736 ull de perdiu, m

sin. compl.

 

es guisantillo

 

737 vidre, m

sin. compl.

 

es vidrio

 

 

738 vidre acrílic, m

sin. compl.

 

es vidrio acrílico

 

 

739 vidre aïllant, m

sin. compl.

 

es vidrio aislante

 

 

740 vidre armat, m

sin. compl.

 

es vidrio armado

 

 

741 vidre bisellat, m

sin. compl.

 

es vidrio biselado

 

 

742 vidre bufat, m

sin. compl.

 

es vidrio soplado

 

 

743 vidre cel·lular, m

sin. compl.

 

es vidrio celular

 

 

744 vidre colat, m

sin. compl.

 

es vidrio colado

 

 

745 vidre corbat, m

sin. compl.

 

es vidrio curvo

 

 

746 vidre de construcció, m

sin. compl.

 

es vidrio de construcción

 

 

747 vidre de protecció contra el foc, m

sin. compl.

 

es cristal de protección contra el fuego

 

 

748 vidre de protecció solar, m

sin. compl.

 

es cristal de protección solar

 

 

749 vidre de seguretat, m

sin. compl.

 

es cristal de seguridad; luna templada

 

 

750 vidre esmaltat, m

sin. compl.

 

es vidrio esmaltado

 

 

751 vidre estirat, m

sin. compl.

 

es vidrio estirado

 

 

752 vidre imprès, m

sin. compl.

 

es vidrio impreso

 

 

753 vidre multicel·lular, m

sin. compl.

 

es vidrio multicelular

 

 

754 vidre pla, m

sin. compl.

 

es vidrio plano

 

 

755 vidre polit, m

sin. compl.

 

es vidrio pulimentado

 

 

756 vidre premsat, m

sin. compl.

 

es vidrio prensado

 

 

757 vidre reciclat, m

sin. compl.

 

es vidrio reciclado

 

 

758 vidre trempat, m

sin. compl.

 

es vidrio templado

 

 

759 vidriat -ada, adj

sin. compl.

 

es vidriado

 

 

760 vorada, f

sin. compl.

 

es bordillo

 

761 xapa, f

sin. compl.

 

es chapa

 

 

762 xapa conformada, f

sin. compl.

 

es chapa conformada

 

 

763 xapa de canaleta, f

sin. compl.

 

es chapa canaleta; chapa ondulada

 

 

764 xapa de morter, f

sin. compl.

 

es chapa de mortero

 

 

765 xapa grecada, f

sin. compl.

 

es chapa grecada

 

 

766 xapa nervada, f

sin. compl.

 

es chapa nervada

 

 

767 xarpellera, f

sin. compl.

 

es arpillera

 

 

768 xilolita, f

sin. compl.

 

es xilolita

 

 

769 xunt, m

sin. compl.

 

es shunt

 

770 zenc, m

veg. zinc

sin. compl.

 

 

 

771 zinc, m

sin. compl. zenc

 

es cinc