Accés al contingut
Accés al menú de la secció

Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Les actuacions més emblemàtiques

Aneu al mapa de les actuacions més emblemàtiques

Font d’informació de les dades

Els continguts i dades del cercador provenen del Sistema de Coneixement de les Actuacions al Territori (SCAT), aplicació informàtica del Departament de la Presidència, actualitzada regularment a través de les dades proveïdes pels diferents departaments i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.

Les dades incloses en aquesta aplicació són les inversions pròpies i subvencions de capital a ens locals, per a obres territorialitzables vives (acabades, iniciades o en procés) en algun moment des de l'inici de legislatura fins a la data actual.

Les dades recollides són dades d’execució contractual agregades, és a dir, que per a una mateixa obra s’han agregat tots els expedients contractuals que hi estan relacionats, per tal de formar un únic registre.

No es relacionen a la base de dades (i per tant a l’aplicació) les obres a oficines administratives, encara que siguin d’atenció al públic (p.ex. les noves oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya). L’excepció són les noves seus centrals de les delegacions territorials a Girona i Tortosa, i la remodelació del Palau de Pedralbes, pel seu valor especial.

Descripció de les dades disponibles

Nom
És la denominació de l’obra, resultant d’una normalització del nom de l’expedient o expedients contractuals que li corresponen (d’entre les denominacions referides a obres de la Generalitat).

Nou/Construcció/Nova Construcció, aplica a les obres de nova planta.

Ampliació/desdoblament/perllongament aplica als equipaments i infraestructures ja existents que han vist incrementada la seva capacitat.

Adequació aplica als equipaments o infraestructures ja existents que s’han vist renovats.

Text
El text explicatiu dins la fitxa vol aportar un breu relat de la necessitat o aportacions principals d’aquella obra en el seu context immediat, quan això és possible.

Estat
Té cuatre valors identificats per un color
En tràmit
En execució
Acabada
Obra subvencionada, el que significa que la Generalitat de Catalunya no és responsable de la seva contractació i seguiment directe de l’execució.

El fet de ser dades contractuals pot generar que, registres que apareguin en aquesta aplicació amb valor d’estat “en execució”, corresponguin a equipaments o obres que en realitat ja estan en servei, però que en el moment de la consulta encara estan obertes a nivell de contracte.

Ubicació
La ubicació de l'actuació pot ser aproximada en algun cas, però sempre dins del municipi on aquesta es desenvolupa.

Fotografies i vídeos
Fins a dues per actuació. Provenen del banc de dades iconogràfic de la Generalitat.

Import
Correspon a l'import de l'obra, sense incloure-hi els costos associats als estudis previs, direccions d'obra o control de qualitat, a menys que s'indiqui el contrari. Aquest fet por provocar divergències entre l’import mostrat en aquesta web i l’import recollit en notes de premsa.

Data d’inici
La data d’inici correspon a l’inici del primer contracte lligat a aquella obra. Només s’informa per a les inversions pròpies de la Generalitat.

Data de finalització
Correspon a la data prevista de finalització del contracte d’execució d’obra. Respecte de la posada en servei de les infraestructures en execució, per tant, és aproximada i no té valor de compromís. Només s’informa per a les inversions pròpies de la Generalitat.

Tipus d’actuació
Categories creades per a la identificació sistemàtica de les inversions amb una mateixa finalitat.

Departament
Departament de la Generalitat actualment responsable de l’execució de la inversió.

Contractant
Organisme o empresa pública responsable de la contractació de les obres i proveïdora de les dades que resideixen en aquesta aplicació respecte de l’obra.

Beneficiari
Per a obres subvencionades, s’hi relaciona l’ens local destinatari de la subvenció o, si escau, l’entitat sense afany de lucre proveïdora del servei públic corresponent sobre aquell equipament (equipaments socials).

Enllaç Més informació
Accés directe a les notes de premsa relacionades o als webs específics.