Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 9 de febrer de 2010 > Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
Dimarts, 9 de febrer de 2010

El Govern aprova el Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes


La comptabilitat dels partits polítics, federacions i agrupacions d'electors serà fiscalitzada per aquest organisme


La Generalitat suspendrà les transferències i subvencions a aquells municipis que no remetin el seu compte anual a l'ens fiscalitzador


Els municipis hauran d'auditar obligatòriament el seu sector públic i trametre'n els resultats a la Sindicatura


El nou text modernitza l'òrgan fiscalitzador i el dota d'instruments més precisos per a la seva acció


El Govern ha aprovat el Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes, que té com a objectiu modernitzar aquest ens fiscalitzador i atorgar-li eines més precises per a l'exercici de les seves funcions. El text, que ara iniciarà el tràmit parlamentari, dota la Sindicatura de personalitat jurídica pròpia per tal de reforçar la seva labor de garantia del bon funcionament i la bona gestió del sector públic, i recull tant diferents recomanacions incloses en informes remesos per l'ens al Parlament de Catalunya com la regulació incorporada a la Llei de mesures fiscals i financeres aprovada el passat 23 de desembre.

El Projecte de llei atorga noves tasques a la Sindicatura de Comptes. A les seves funcions de fiscalització i control de la legalitat, se n'hi sumen tres més. En primer lloc, la labor de supervisió de l'eficàcia, eficiència i economia del sector públic, fet que introdueix un canvi qualitatiu en les funcions d'aquest organisme, que a partir d'ara anirà més enllà de l'estricte control del compliment de la legalitat.

En segon lloc, l'avaluació del grau de compliment dels objectius pressupostaris assolit pels ens subjectes a la supervisió de la Sindicatura, ja sigui en l'àmbit del sector públic o en qualsevol modalitat de persona jurídica participada o finançada majoritàriament, de forma directa o indirecta, per la Generalitat de Catalunya o corporacions locals. D'aquesta manera, s'estén l'àmbit d'actuació de la Sindicatura a totes les entitats que gestionin o administrin fons públics, encara que els hagin rebut de forma indirecta. També fiscalitzarà els comptes de les universitats públiques de Catalunya.

Finalment, també se li encomana la fiscalització de la comptabilitat dels partits polítics, federacions i agrupacions d'electors. En aquest sentit s'inclou la comptabilitat anual de les forces polítiques, i no només el control de la gestió financera associada a les campanyes electorals, com succeïa fins ara.

D'aquesta manera, la Llei augmenta el perímetre d'actuació de la Sindicatura per tal de promoure una major transparència del funcionament de les institucions públiques.


Noves mesures de fiscalització dels municipis

La nova normativa preveu que els municipis de més de 50.000 habitants o amb un pressupost superior als 50 milions d'euros hauran d'auditar obligatòriament els ens que conformen el seu sector públic. El text obligarà totes les entitats subjectes a fiscalització -Administració de la Generalitat, ajuntaments i els seus respectius sectors públics- a remetre les seves auditories o informes fiscalitzadors a la Sindicatura.

Els municipis que no trametin el seu compte anual a la Sindicatura s'inclouran en un inventari públic del control de compliment de les seves obligacions financeres i la Generalitat els podrà suspendre totes les subvencions i transferències autonòmiques. De la mateixa manera, tant l'informe de la Sindicatura sobre el compte anual com sobre les auditories del sector públic municipal, hauran de ser sotmesos, obligatòriament, al coneixement del plenari.

La Sindicatura també disposarà, per exercir la seva tasca, de la figura dels informes de fiscalització especials, que seran aquells que el mateix òrgan consideri rellevant elaborar per les característiques dels fets a analitzar, independentment del mitjà pel qual n'hagi tingut coneixement.


Més independència i transparència

El text manté l'estructura organitzativa actual de la Sindicatura de Comptes, però en reforça la independència i la transparència. Així, pel que fa a l'elecció i dedicació dels síndics, per un costat s'amplien les causes per no ser elegits a consellers, secretaris generals, interventors generals o alts càrrecs responsables de la tresoreria que hagin exercit el càrrec en els 4 anys anteriors (fins ara aquesta limitació estava fixada en 2 anys). Per l'altre, s'equipara el règim d'incompatibilitats dels síndics al dels alts càrrecs de la Generalitat.

La tramitació del Projecte de llei i l'entrada en vigor del nou text respectarà la vigència dels terminis pels quals van ser nomenats els actuals membres de la Sindicatura i, per tant, aquells membres que no estiguin afectats per processos de renovació exhauriran el seu període. De la mateixa manera, es mantindrà la composició actual de 7 síndics renovables cada 6 anys, i que podran repetir en el càrrec com a màxim una vegada.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya