Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 9 de febrer de 2010 > Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions
Dimarts, 9 de febrer de 2010

El Govern aprova el Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions


Incorpora a la llei els canvis inclosos a la Llei de mesures fiscals i financeres: l'impost de successions desapareix per al 94% dels contribuents


En queden exemptes el 99% de les herències entre cònjuges i el97,5% de les herències entre pares i fills


Els pares que ajudin els seus fills a constituir la primera empresa podran deduir-se el 95% de la donació, fins a 125.000 euros


Els propietaris d'empreses podran llegar-les a persones de confiança i sense vincles familiars i gaudir també d'una bonificació del 95%


El Govern ha aprovat el Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions. Amb aquesta reforma, s'incorpora en un sol cos jurídic les modificacions d'aquest impost que s'han fet en els darrers mesos. D'una banda, els canvis aprovats pel Parlament a través de la Llei de mesures fiscals i financeres i, de l'altra, noves reduccions orientades a fomentar l'emprenedoria entre els joves i el manteniment de l'activitat empresarial.

Gràcies a la nova regulació, l'impost de successions desapareix per al 94% dels contribuents i passa a ser un tribut que pagaran exclusivament els grans patrimonis. D'aquesta manera, el Govern corregeix les situacions d'injustícia que es donaven en l'actualitat -quotes excessivament elevades per als patrimonis petits i mitjans- i, a la vegada, manté la funció social d'aquest impost: redistribuir la riquesa i contribuir a la igualtat d'oportunitats.

Amb la voluntat d'alliberar de l'impost els patrimonis petits i mitjans, el Govern eleva de forma radical els mínims exempts, que passen de 18.000 a 500.000 euros (més un màxim de 150.000 addicionals) per a les herències entre cònjuges i de 18.000 a 275.000 euros (més un màxim de 125.000 addicionals) per a les herències de pares a fills. Es manté la bonificació del 95% per a l'habitatge habitual del difunt, amb un límit de 500.000 euros. A més, la tarifa passa de 16 a 5 trams i se suprimeixen els coeficients multiplicadors per al patrimoni preexistent.

Com a resultat d'aquestes modificacions i un cop completada la reforma, un 99% de les herències entre cònjuges i un 97,5% de les transmissions entre pares i fills deixen de tributar.

La reforma ha estat especialment dissenyada per bonificar els patrimonis petits i mitjans, és a dir, l'àmplia majoria dels contribuents i és manté la progressivitat del tribut.


Nova reducció del 95% per a les donacions per constituir la primera empresa

A més de les modificacions incloses a la Llei de mesures fiscals i financeres del 2010, el Projecte de llei aprovat avui també preveu noves reduccions especialment dissenyades per fomentar l'emprenedoria entre els joves i el manteniment de l'activitat empresarial.

  • Les donacions als descendents (fills o néts) per a la constitució o adquisició de la primera empresa gaudiran a partir d'ara d'una bonificació del 95%. La companyia haurà de tenir la seva seu fiscal i social a Catalunya i l'emprenedor no podrà ser major de 35 anys.
  • Amb la voluntat de contribuir a mantenir l'activitat empresarial, el Govern ampliarà a les persones sense parentiu però amb vincles laborals o professionals amb l'empresa, la reducció del 95% de què actualment gaudeixen les transmissions d'empreses (via donació o herència). Fins ara, aquesta bonificació només se la podien aplicar els hereus que tenien algun vincle familiar amb el donant/difunt. Abans de la reforma, llegar el negoci a una persona que no fos parent tenia una càrrega fiscal elevada, fet que dificultava aquest tipus d'operacions i podia desembocar en el cessament de l'activitat.
  • També s'amplia la bonificació del 95% al grup denominat d'afins, és a dir, als familiars polítics.
  • S'amplia del 95% al 97% la reducció per a les societats laborals, aquelles en què més del 50% del capital està en mans dels treballadors.
Nova reducció per a l'adquisició de l'habitatge habitual
  • Les persones que heretin l'habitatge habitual del difunt podran mantenir la reducció del 95% encara que se'l venguin abans de 5 anys, sempre que destinin els recursos a adquirir el seu propi habitatge habitual.
  • D'aquesta manera, es flexibilitza el criteri de manteniment que existia fins ara i s'adapta la normativa a les necessitats de l'hereu.
Increment de la reducció per a assegurances de vida
  • S'incrementa de 9.380 a 25.000 euros l'import màxim de la reducció per a les primes vinculades a les assegurances de vida.
Millora de les reduccions per a les persones discapacitades
  • Per als discapacitats de fins al 33%, les reduccions passen de 245.000 a 275.000 euros.
  • Per als discapacitats de més del 65%, les reduccions passen de 570.000 a 650.000 euros.
  • Es crea una nova reducció del 90% per a les aportacions al patrimoni protegit de les persones discapacitades.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya