Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 5 de gener de 2010 > TraspÓs de la gestiˇ de Rodalia
Dimarts, 5 de gener de 2010

El Govern aprova el traspÓs de la gestiˇ de Rodalia


La Generalitat gestionarÓ el servei, decidirÓ les freqŘŔncies de pas, les tarifes i els horaris, marcarÓ els nivells objectius de qualitat, i inspeccionarÓ el servei


L'acord reconeix que, quan finalitzi el contracte programa amb Renfe, la Generalitat podrÓ decidir continuar encarregant-li el servei o triar un altre operador

El Govern ha aprovat avui l'acord signat per la Comissiˇ Mixta de TransferŔncies Administraciˇ de l'Estat-Generalitat que dˇna llum verda al traspÓs del servei de Rodalia de Renfe a Catalunya. L'acord converteix el Govern en l'autoritat ferroviÓria de Rodalia a partir de l'1 de gener d'aquest any i li reconeix la potestat per continuar encarregant el servei a Renfe-Operadora el 2011 o bÚ optar per un altre operador. El traspÓs de la gestiˇ de Rodalia es va tancar la setmana passada en el marc d'una reuniˇ de la Comissiˇ Mixta de TransferŔncies.


Plenes competŔncies

Les competŔncies que es traspassen sˇn les que estableix l'article 169 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en relaciˇ als serveis ferroviaris de Rodalia (gestiˇ, regulaciˇ, planificaciˇ, coordinaciˇ i inspecciˇ dels serveis i les activitats i la potestat tarifÓria sobre el servei que actualment dˇna RENFE-Operadora). L'acord, per˛, estableix que el traspÓs de Rodalia es realitza sens perjudici de les actuacions que es desenvolupin per al traspÓs de la resta de serveis ferroviaris de competŔncia de la Generalitat.

En compliment de l'acord, el Govern:

 • PlanificarÓ el servei ferroviari i el gestionarÓ
 • DecidirÓ les tarifes aplicables al servei, aprovarÓ els contractes de transport i podrÓ articular fˇrmules d'adhesiˇ als sistemes tarifaris integrats i bonificacions per a determinats colĚlectius
 • FormalitzarÓ els contractes de gestiˇ amb les empreses operadores, farÓ el seguiment de les obligacions previstes en aquests contractes i adoptarÓ mesures correctores si cal
 • DeterminarÓ els drets i deures dels usuaris, autoritzarÓ les condicions d'˙s del servei i establirÓ els procediments de reclamaciˇ
 • RegularÓ i ordenarÓ el servei (incloses la determinaciˇ de la seva naturalesa jurÝdica i forma de gestiˇ i, en el seu cas, la fixaciˇ del rŔgim de compensacions per a les obligacions de servei p˙blic que s'imposin a les empreses operadores)
 • DeterminarÓ els nivells de qualitat que ha de complir l'empresa ferroviÓria que presti el servei
 • CoordinarÓ els serveis ferroviaris de rodalia amb els restants serveis de transport
 • PodrÓ inspeccionar el servei ferroviari i els mitjans tŔcnics i de material m˛bil amb els quals es presta aquest servei
 • DeterminarÓ les facultats del personal de les empreses ferroviÓries per a l'exercici de les funcions inspectores
 • PodrÓ verificar el compliment de les condicions de contractaciˇ i ˙s del servei i el respecte al rŔgim i de drets i deures dels usuaris
 • AplicarÓ el rŔgim sancionador per infraccions i adoptarÓ mesures per assegurar el correcte ˙s dels tÝtols de transport i evitar el frau
 • FixarÓ els serveis mÝnims en cas de conflicte colĚlectiu a qualsevol empresa de transport ferroviari

Desenvolupament del traspÓs

L'acord de traspÓs estableix que, donat que l'Estat tÚ un contracte programa amb Renfe-Operadora pel perÝode 2006-2010, la Generalitat el subroga en el lloc de l'Estat fins al 31 de desembre de 2010. Llavors serÓ quan la Generalitat podrÓ negociar lliurement un nou contracte, 2011-2015, amb la mateixa empresa o bÚ triar un nou operador, que haurÓ de tenir les mateixes condicions que ADIF imposa a Renfe-Operadora.

Tant si l'execuciˇ del servei continua en mans de Renfe com si no, l'administraciˇ de l'Estat transferirÓ al Govern de la Generalitat un import anual equivalent al dŔficitassociat a la prestaciˇ del servei. Si la Generalitat decidÝs no renovar el contracte amb Renfe Operadora, la Comissiˇ Mixta d'Afers Econ˛mics i Fiscals haurÓ d'acordar la valoraciˇ dels mitjans materials (material m˛bil) i personals (uns 900 empleats) a transferir a la Generalitat.

Pel que fa a la valoraciˇ econ˛mica del servei, i segons l'acord de la Comissiˇ Mixta d'Afers Econ˛mics i Fiscals, l'Estat es compromet a assumir la totalitat del dŔficit de Renfe Operadora, que per aquest any s'estima en uns 117'2 milions d'euros. Aquest import inclou el dŔficit d'operacions, les amortitzacions de les inversions realitzades i les despeses financeres. L'acord especifica que la Generalitat no assumirÓ pŔrdues de Renfe-Operadora ni d'aquest any 2010 ni d'exercicis anteriors.

L'acord preveu que els increments de costos causats per decisions de l'Estat o Renfe, ja sigui per increments de cÓnons d'˙s d'infraestructura, creaciˇ de nous serveis (per exemple els que es derivin de les obres del Pla de Rodalies) o millora dels estÓndards de qualitat, entre d'altres, formaran part del cost a transferir per l'Administraciˇ General de l'Estat a la Generalitat.

Per la seva banda, el Govern, fent ˙s de les seves competŔncies, podrÓ establir uns nivells de qualitat diferents i una polÝtica tarifÓria pr˛pia. TambÚ podrÓ modificar els estÓndards del servei respecte a l'acord del ministeri de Foment amb Renfe (augment de les freqŘŔncies de pas, capacitat dels combois, etc.).


Convenis amb Renfe, Ministeri de Foment i Adif

L'acord tambÚ preveu la subscripciˇ de dos convenis per assegurar la necessÓria coordinaciˇ entre la Generalitat i l'Administraciˇ de l'Estat:

 1. Conveni entre la Generalitat i Renfe Operadora: el conveni preveu la creaciˇ d'un Ďrgan Mixt de Coordinaciˇ i Control Generalitat de Catalunya-Renfe Operadora. L'integraran quatre representants de Renfe-Operadora i quatre del Govern (incl˛s el president) que, entre altres funcions, hauran de proposar el nomenament del director del servei. A l'hora d'adoptar acords, el president, nomenat pel Govern, tindrÓ vot de qualitat i, per tant, majoria. El nou ˛rgan tambÚ tindrÓ entre les seves funcions:
  • Adaptar o modificar els serveis programats i assignar recursos materials i humans en funciˇ dels requeriments de la demanda, valorant la seva repercussiˇ econ˛mica
  • Proposar les mesures necessÓries en cas de problemes greus en el servei, tant si sˇn previsibles (obres) com si no ho sˇn (incidŔncies)
  • Formular propostes de millora de la infraestructura i solĚlicitar la intervenciˇ dels organismes de regulaciˇ ferroviÓria
  • Determinar els sistemes d'informaciˇ immediata als clients de les anomalies i del restabliment dels serveis
  • Definir la via de recepciˇ, canalitzaciˇ i resoluciˇ de les reclamacions a nivell comercial
  • Determinar l'objectiu de qualitat i puntualitat del servei
  • El conveni tambÚ preveu que Renfe Operadora constituirÓ una Órea de negoci especÝfica de Rodalia-Catalunya i que la Generalitat podrÓ determinar el nom comercial del servei.
 2. Conveni entre la Generalitat, el Ministeri de Foment i l'Administrador d'Infraestructures FerroviÓries (ADIF):el conveni estableix les bases de la colĚlaboraciˇ entre Foment, Generalitat i ADIF per la utilitzaciˇ de la infraestructura ferroviÓria de Rodalia de Barcelona. L'acord assigna a la Generalitat totes les franges horÓries vinculades a la prestaciˇ dels serveis ferroviaris de Rodalia. A mÚs, ADIF li comunicarÓ les franges horÓries addicionals lliures per a poder incrementar la capacitat del servei.

 3. A banda, el conveni preveu que, abans de tres mesos, les parts establiran els compromisos de qualitat que assumeix ADIF, com a administrador de les infraestructures ferroviÓries. Una comissiˇ mixta controlarÓ el compliment d'aquests nivells de qualitat i el seu incompliment serÓ penalitzat econ˛micament.
  Les inversions a realitzar que no formen part d'aquesta transferŔncia es faran d'acord amb el que estableix el Protocol subscrit el 2006 sobre actuacions en infraestructures ferroviÓries a Catalunya i tenint en compte el nou Pla de Rodalia.
Comissiˇ Mixta de TransferŔncies

La Comissiˇ Mixta de TransferŔncies Ús l'˛rgan encarregat d'elaborar i aprovar els acords de traspÓs de serveis i mitjans de l'Administraciˇ de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i d'inventariar els traspassos pendents. La part catalana de la Comissiˇ estÓ integrada per vocals dels diferents grups polÝtics amb representaciˇ al Parlament de Catalunya i representants d'institucions civils del paÝs. Per part de l'Estat, estÓ formada, entre altres, pel secretari d'Estat de Cooperaciˇ Territorial; pel delegat del Govern a Catalunya; pels directors generals de Desenvolupament Auton˛mic i Coordinaciˇ Financera, i per representants del ministeri de Foment.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya