Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 22 de desembre de 2009

El Govern aprova el Projecte de llei de l'aranès


La llei desenvolupa l'oficialitat de l'aranès a Catalunya i en preveu la protecció, l'ús, la difusió i el coneixement


El text també garanteix l'ús de l'aranès davant de totes les administracions de l'Aran i d'arreu de Catalunya

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l'aranès, en compliment del mandat que estableix l'Estatut d'autonomia i per complir els compromisos establerts per la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Els objectius generals del Projecte de llei són regular l'ús oficial, establir els drets lingüístics en relació amb aquesta llengua i col.laborar amb la resta del domini lingüístic.

Segons l'article 3.2 de l'Estatut d'autonomia de 2006, es declara l'oficialitat de l'aranès a Catalunya i es remet a la llei la regulació dels drets dels ciutadans i ciutadanes de l'Aran respecte a l'aranès i estableix els principis de protecció, foment de l'ús, difusió i coneixement.

Així mateix, l'Estatut atribueix a la Generalitat i al Conselh Generau d'Aran la competència sobre la normalització lingüística de l'aranès, regulant l'oficialitat i el dret d'ús. Tenint en compte que la població parlant d'aranès està concentrada a la Vall d'Aran i el caràcter de llengua pròpia, s'estableix una protecció més intensa en aquest territori en tots els àmbits i sectors per fomentar-ne l'ús social, la difusió i el coneixement.

L'articulat del Projecte de llei recull en 25 articles els principis generals, l'ús institucional, l'onomàstica, l'ensenyament, els títols i certificats, els mitjans de radiodifusió i televisió i el foment i difusió de la llengua. Els objectius principals d'aquest Projecte de llei són:

  • a) Reconèixer, emparar i promoure l'aranès.
  • b) Regular l'ús oficial de l'aranès a Catalunya.
  • c) Fomentar l'ús normal de l'aranès a l'Aran.
  • d) Determinar i fer efectius els drets i deures lingüístics amb relació a l'aranès.
  • e) Fomentar l'ús de l'aranès en les administracions, l'ensenyament, els mitjans de comunicació i les activitats culturals, socials i públiques, i la seva normalització a l'Aran en aquests àmbits.
  • f) Assegurar l'extensió del coneixement de l'aranès entre els ciutadans i ciutadanes de l'Aran, i fomentar-ne el coneixement a Catalunya.
  • g) Facilitar i promoure el manteniment i desenvolupament de relacions amb les altres comunitats i els altres territoris de llengua occitana.
  • h) Establir els mecanismes de col.laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran per a l'exercici de les competències compartides en matèria de normalització lingüística de l'aranès.

El Projecte de llei garanteix també una sèrie de drets lingüístics generals davant de totes les administracions en el territori de l'Aran, i de la Generalitat arreu de Catalunya.

En l'àmbit institucional, el Projecte de llei estableix que les administracions i les institucions araneses han d'emprar de manera general l'aranès i que els serveis i els organismes que depenen de la Generalitat a l'Aran han d'utilitzar­lo normalment en les seves relacions administratives i en la difusió d'informació a la ciutadania.

D'altra banda, les lleis del Parlament de Catalunya han de ser publicades també en aranès i aquesta versió tindrà caràcter oficial. La Llei proclama també la plena validesa de tota la documentació pública i privada redactada en aranès així com les actuacions judicials, tant orals com escrites en aquesta llengua, sense necessitat de traducció. També es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a utilitzar l'aranès a Catalunya en les relacions escrites amb l'Administració de la Generalitat i també a usar-lo i rebre resposta oral en aranès en el servei unificat d'informació.

Pel que fa a l'ensenyament, el Projecte de llei regula l'ús de l'aranès com a vehicle d'expressió normal de les activitats docents i administratives dels centres docents de l'Aran. Pel que fa a tot Catalunya, s'inclouran continguts relacionals amb la realitat lingüística de l'Aran i la seva connexió amb la llengua i la cultura occitanes en els currículums d'ensenyament no universitari. I pel que fa l'àmbit universitari, el Govern ha de dur a terme actuacions de foment de la incorporació dels estudis filològics de la llengua occitana a universitats i centres d'ensenyament superior.

En l'àmbit dels mitjans de comunicació la llei regularà els principis rectors de l'ús de l'aranès en l'àmbit de la comunicació audiovisual, per tal de garantir la presència de la llengua en l'espai radiofònic i televisiu i establirà mesures de foment de la premsa escrita.

A més, el Projecte de llei preveu la creació d'una estructura paritària entre la Generalitat i el Conselh Generau d'Aran per garantir el finançament de les polítiques lingüístiques en relació amb l'aranès i la coordinació entre ambdues institucions en aquest àmbit. Ambdues administracions també podran subscriure convenis i acords amb l'Administració de l'Estat per garantir l'ús de l'aranès per part dels serveis estatals ubicats a l'Aran.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya