Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 9 de desembre de 2009

El Govern aprova el Codi de Consum de Catalunya, que amplia i millora la protecció dels consumidors


El nou text normatiu actualitza els drets dels consumidors de productes i serveis


Tots els ciutadans tindran garantit l'accés a informació mitjançant oficines d'atenció a les persones consumidores, un servei públic a la seva comarca


Els telèfons d'atenció de les empreses hauran de ser gratuïts, i es garantiran les quantitats que es cobrin anticipadament per la compra d'un bé o la contractació d'un servei


Les empreses prestadores de serveis de subministraments, transports, comunicacions, i altres serveis bàsics hauran de tenir una oficina física a Catalunya


Les empreses públiques s'adheriran a l'arbitratge de consum i l'adhesió al sistema arbitral es tindrà en compte en la concessió d'ajuts públics


Les sancions podran incorporar el retorn dels imports cobrats indegudament i la indemnització pels danys ocasionats


És el primer text legal que defineix el concepte de "consum responsable"


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del Codi de Consum de Catalunya, que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La normativa amplia els drets dels consumidors, s'adequa a les noves formes de comprar i vendre productes i de contractar serveis, i recull en un sol text tota la normativa en matèria de consum, fins ara dispersa en diverses normes sectorials. Els objectius principals del projecte de llei són:

  • Adequar la normativa bàsica i general en matèria de defensa i protecció de les persones consumidores a l'activitat actual del mercat.
  • Millorar el nivell de protecció de les persones consumidores de Catalunya enfront de les lleis anteriors, a fi d'assimilar-lo als estàndards europeus.
  • Unificar en un sol text legal tota la normativa existent relativa al consum.

Aquest text suposa un gran avenç tant en la defensa dels drets i deures de les persones consumidores, com en la regulació de noves pràctiques i formes de contractació de béns i serveis (per exemple, aquelles relacionades amb el comerç electrònic o els nous serveis d'intermediació, com ara el reagrupament de crèdits). També incrementa la capacitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sancionadora i de control del mercat. El text s'articula com un veritable codi i està cridat a esdevenir un referent del marc legislatiu europeu en matèria de consum.

El projecte de llei que el Govern envia al Parlament ha estat desenvolupat per l'Agència Catalana del Consum (ACC) i ha comptat amb un ampli procés participatiu en el qual han pres part tant les organitzacions empresarials, com representants de les associacions de consumidors i usuaris, i de les associacions de municipis i comarques.


Més facilitat d'accés als serveis de consum

L'aplicació del nou Codi de Consum de Catalunya, a més d'una major protecció dels drets i concreció dels deures en matèria de consum, també permetrà disposar d'un accés més fàcil al servei públic, que tindrà una major dotació de mitjans, d'una prevenció més eficaç i d'un increment del reconeixement del paper de les associacions de consumidors.

També són importants determinants aspectes pràctics: pel que fa a l'accés als serveis de consum, els ciutadans disposaran, com a mínim, d'un Servei Públic de Consum a la seva comarca, on podran informar-se sobre els seus drets o presentar queixes, reclamacions i denúncies.


Més mecanismes per resoldre els conflictes de consum

El nou Codi preveu més mecanismes per resoldre els conflictes dels consumidors amb les empreses. Així, pel que fa a l'arbitratge de consum, les empreses públiques hauran d'utilitzar el sistema arbitral de consum per resoldre les reclamacions. L'adhesió de les empreses al sistema arbitral també es tindrà en compte a l'hora d'atorgar ajuts i subvencions públics.

Igualment, la compensació o la reparació dels danys i perjudicis per part d'una empresa a una persona consumidora quedarà millor garantida. L'Agència Catalana del Consum podrà determinar, en les resolucions sancionadores, la indemnització per aquests conceptes a les persones consumidores i usuàries.

Una altra exigència que incorpora el Codi és que els telèfons d'atenció que les empreses posin a disposició de les persones consumidores i usuàries hauran de ser de caràcter gratuït i, en el cas dels serveis bàsics, serà obligatori disposar d'aquest telèfon.

A més, els serveis bàsics, com ara els subministraments, els transports, les comunicacions, els serveis assistencials i sanitaris o els financers i d'assegurances, hauran de tenir una oficina física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ser atesa personalment per qualsevol incidència o consulta sobre el servei.


Mes prevenció dels conflictes i més informació

Una altra novetat inclosa en el Codi és que s'hauran de garantir les quantitats que es cobrin anticipadament, tant en la venda de productes com en la prestació de serveis. Per exemple, en casos de tancaments d'empreses, les persones podran recuperar les quantitats entregades a compte per productes no lliurats o serveis no prestats. Els comprovants de compra no es podran esborrar i han de durar el mateix que la vida útil del producte, ja que són l'element clau en cas de reclamació. Les màquines automàtiques que dispensin productes o serveis hauran de donar sempre un comprovant de la transacció efectuada.

Amb la nova llei, a més, s'amplia el dret a una informació clara i precisa, especialment en els serveis bàsics. Els consumidors hauran de tenir, abans de contractar, tota la informació sobre les compensacions, reemborsaments, indemnitzacions i el mètode de determinació del seu import quan el servei no tingui la qualitat desitjada. La informació que es doni ha de fer-se en una lletra que tingui una mida i un contrast que permeti la fàcil lectura i comprensió del text.

En els serveis de tracte continuat, com ara els subministraments o la telefonia, l'empresa no pot deixar de prestar el servei per manca de pagament d'algun rebut o factura, si aquest ha estat objecte d'una reclamació. Tampoc es podran interrompre els subministraments bàsics o inscriure les persones consumidores i usuàries en un fitxer d'impagats, llevat que hi hagi més de dues factures impagades i s'hagi notificat l'impagament amb una antelació mínima de 10 dies.


Més consum responsable i sostenible

El nou Codi de Consum de Catalunya defineix per primera vegada en un text legal el "consum responsable" i determina que les relacions de consum s'hauran d'ajustar als criteris de racionalitat i sostenibilitat, respecte la preservació del medi ambient, la qualitat de vida, l'especificitat cultural, el comerç just, l'endeutament familiar, els riscos admissibles i altres factors que determinen l'adequat desenvolupament socioeconòmic.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya