Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 1 de desembre de 2009 > Administració pública més àgil i eficaç
Dimarts, 1 de desembre de 2009

El Govern aprova dos projectes de llei per promoure una administració pública més àgil i eficaç pels ciutadans


Aprova el Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Projecte de llei d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya


La ciutadania, les entitats i les empreses deixaran de presentar la mateixa documentació a les diferents administracions a Catalunya ja que s'estableix la finestreta única


Aquestes propostes legislatives són el resultat del desplegament de noves competències estatutàries


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Projecte de llei d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Aquests dos textos tenen com a objectiu promoure una administració pública més àgil, eficaç i eficient; fer més accessibles les seves relacions amb la ciutadania; i millorar l'actuació de les administracions públiques catalanes mitjançant la regulació de mesures de simplificació de tràmits i procediments per a la reducció de càrregues administratives.

Amb aquests projectes de llei es pretén fomentar una administració electrònica a Catalunya cada vegada més àgil, més fàcil i més transparent, perquè la ciutadania faci menys cues i més tràmits des de casa. Es pretén, doncs, alleugerir la càrrega de documents que s'han d'aportar a l'administració per a la realització de qualsevol tràmit.

El Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya vol actualitzar el marc jurídic i l'entorn administratiu per tal d'adaptar-los a les necessitats actuals dels ciutadans. El projecte vol contribuir a una major racionalització de les nostres administracions públiques i a la reducció de càrregues administratives innecessàries tant pels ciutadans com per les empreses.

Aquest text s'aplicarà a totes les administracions públiques i vol fer efectius i garantir la plenitud dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic a la ciutadania en les seves relacions amb les administracions públiques de Catalunya. El text preveu els drets següents:

 • Dret a la no discriminació i a una atenció adequada
 • Dret a una bona administració
 • Dret a uns serveis públics de qualitat
 • Dret a l'ús dels mitjans electrònics
 • Dret a la presentació de sol·licituds, comunicacions i altres documents.
 • Dret d'accés als expedients administratius
 • Dret d'accés a arxius i registres
 • Dret a informació veraç i de qualitat

El text també estableix les mesures de simplificació administrativa que han de ser aplicades a la normativa reguladora dels procediments administratius sectorials, de competència de l'Administració de la Generalitat i de les entitats que integren l'Administració local, i amb independència que es tracti de normes reguladores d'activitat econòmica o d'actuacions individuals o col·lectives dels ciutadans i ciutadanes.


Les principals mesures de simplificació administrativa són:

 • La declaració responsable: per tal de substituir l'aportació de documentació per part dels interessats en un procediment administratiu. La seva presentació acredita el compliment dels requisits establerts en la normativa aplicable, sota la responsabilitat de qui la subscriu.
 • La comunicació prèvia: per tal de substituir autoritzacions i llicències en els casos en els quals el reconeixement o l'exercici d'un dret i l'inici d'una activitat econòmica no requereix una intervenció administrativa prèvia. La comunicació, a la qual es pot adjuntar una declaració responsable, ha de permetre l'inici d'activitats i l'exercici de drets des del moment de la seva presentació davant de l'administració competent.
 • Els registres d'ofici: per tal de reduir la càrrega administrativa que suposen les sol·licituds d'inscripció a instància de persona interessada, principalment pels casos en els quals prèviament ha estat atorgada una llicència o una autorització administrativa, o ha estat presentada una comunicació prèvia.
 • L'anomenada "finestreta única" o espai comú: per tal de facilitar als ciutadans i ciutadanes i a les empreses, per via electrònica i a distància, l'accés a la informació relativa a serveis i procediments administratius que els afectin i, en el seu cas, realitzar els tràmits corresponents.
Una administració electrònica amb model propi

El Govern també ha aprovat el Projecte de llei d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que contribuirà a avançar en la transformació de les administracions públiques catalanes a través de la regulació del paper dels mitjans electrònics. D'aquesta manera, es facilitarà la consolidació d'un model propi d'administració electrònica que, mitjançant l'ús intensiu de les TIC, millori l'eficiència interna i faciliti les relacions entre les administracions i amb la ciutadania.

Aquest text, que és el resultat del desplegament de noves competències estatutàries, suposa la definició i la regulació del model català d'administració electrònica amb model propi bastat en una visió integrada de totes les administracions de Catalunya.

Aquest model es defineix a partir d'un règim jurídic propi per a l'ús dels mitjans electrònics; estableix mesures de foment i promoció per a la comunicació de dades en el sector públic, i regula la creació d'infraestructures, la interoperabilitat dels sistemes d'informació i la reutilització de les aplicacions i serveis d'administració electrònica.


Mitjans electrònics en les relacions empresa-ciutadania

Amb aquesta llei s'incideix especialment en impulsar la incorporació dels mitjans electrònics en les relacions amb les empreses i els ciutadans i ciutadanes. La posada en funcionament de la llei preveu:

 • Aprovar el Marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya, com a instrument per garantir els nivells necessaris d'interacció entre les diferents entitats.
 • Crear el Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya, com a instrument per fer efectiu el dret de la ciutadania a no aportar les dades i documents que estiguin en poder de les administracions públiques.
 • Crear i mantenir una xarxa de comunicacions electròniques de les administracions públiques catalanes per garantir la comunicació entre totes les entitats i organismes que en formen part.
 • Adoptar els mecanismes electrònics i les aplicacions necessàries per permetre les transaccions interadministratives i garantir-ne la seguretat.
Coordinació, seguiment i avaluació

A partir d'aquesta llei s'ampliarà el paper del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, que es constitueix com a punt de trobada de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals per avançar en el desenvolupament de l'administració electrònica.

A més, es crearà un Consell Assessor per a l'Administració Electrònica de Catalunya, com a òrgan d'assessorament a les entitats que conformen el sector públic de Catalunya en la definició i execució de les estratègies sobre l'ús dels mitjans electrònics per les entitats del sector públic. I, per facilitar un desenvolupament coordinat de l'ús dels mitjans electrònics, es preveu l'elaboració d'un Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics entre el sector públic de Catalunya.


Antecedents i fonaments del model català

El Govern ha treballat en els últims anys en l'objectiu de fixar el model català d'administració electrònica. El resultat d'aquest procés es va concretar el passat mes d'abril amb l'aprovació del Decret per a la reglamentació de l'extensió progressiva i endreçada de l'administració electrònica.

A partir d'aquest Decret es van posar les bases de la interoperabilitat i la reorganització de la informació, conscients que el desplegament dels tràmits electrònics entre les administracions i la ciutadania són la clau de volta d'una administració eficaç i moderna. En aquest sentit, no es tracta de convertir en electrònic el que es fa de manera presencial, sinó de reorganitzar com es disposa la informació per saber qui la pot obtenir i com.

Actualment, s'està treballat en la posada en funcionament de la nova base tecnològica que ampliarà i intensificarà l'ús dels mitjans electrònics entre les administracions catalanes i la ciutadania. En els últims tres anys s'ha invertit en noves plataformes tecnològiques que ja possibiliten compatir dades, informació i prestacions en el conjunt de la Generalitat i també amb la resta d'administracions públiques i institucions.

Paral·lelament, s'han identificat i classificat tots els tràmits que es fan a l'Administració de la Generalitat segons el tipus de procediment: llicències, subvencions i processos de selecció. A més, s'han detectat les actuacions administratives més comunes que s'han de traduir a procés electrònic, com ara: la identificació personal, les passarel·les de pagament, el registre de documentació o la notificació electrònica.

Finament, cal destacar l'esforç d'informació i formació que ha fet l'Administració de la Generalitat entre els treballadors públics, que són els principals actius d'aquesta transformació de l'Administració que suposa la interiorització de procediments electrònics.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya