Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 24 de novembre de 2009

El Govern impulsa mesures per afavorir la transparència i un millor govern


Els canvis es centraran en matèria urbanística, en els comptes dels ens locals i en el finançament de les fundacions.


Es limitaran les donacions d'empreses amb contractes amb l'administració pública a les fundacions vinculades a organitzacions polítiques.


Els consistoris estaran obligats a presentar els seus comptes a la Sindicatura de Comptes i a complir les seves obligacions.


El Govern ha impulsat avui un conjunt de mesures per donar més transparència als processos urbanístics, els comptes municipals i les subvencions a les fundacions. És el resultat de l'encàrrec que el president de la Generalitat, José Montilla, va fer als consellers fa quinze dies. Aquest conjunt de propostes implicaran canvis que afectaran els processos urbanístics, la percepció de plusvàlues, les finances dels ajuntaments, les subvencions a fundacions i el funcionament d'aquestes. Aquestes mesures per afavorir la transparència i un millor govern es convertiran en propostes que es presentaran i debatran amb el món local i els grups parlamentaris.
URBANISME

Les mesures en aquest terreny tenen com a objectiu:

 • Fer més transparents els processos de requalificació de terrenys.
 • Que els Ajuntaments es beneficiïn de les plusvàlues generades en la requalificació de terrenys.

Es concreten en els següents punts:

 1. Increment de la transparència dels processos urbanístics
  • Divulgació i accés telemàtic al contingut íntegre dels convenis urbanístics.
  • Obligació de donar compte dels canvis en la titularitat dels terrenys objecte de modificacions del planejament general produïts cinc anys abans de que aquestes s'hagin iniciat a través de la incorporació a la memòria de les notes del Registre de la Propietat i, si s'escau del Registre Mercantil.
  • S'estableix que les modificacions del planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencia o industrial o la transformació d'aquests, hauran d'incloure una memòria econòmica comparativa de la rendibilitat econòmica de l'operació prevista abans i després de la modificació proposada que incorporarà, a més, la identitat de totes les persones propietàries o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades siguin públiques o privades.
  • S'estableixen els supòsits en els que l'òrgan competent de la seva aprovació definitiva haurà de denegar les propostes de modificació dels instruments de planejament general.
  • Com es farà: Modificacions del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 2. Millora de la recuperació pública de les plusvàlues:
  • Modificació del deure de cessió per part dels propietaris, que quedaria establert de la següent manera:
   • Cessió de caràcter general: 10% de l'aprofitament mig
   • Cessió en les ARE: 15% de l'aprofitament mig
   • Cessió en el supòsit de modificacions ordinàries del planejament general que suposin increment de sostre, densitat o canvi d'usos: 15% de l'aprofitament mig
   • Cessió en el supòsit de modificacions de planejament general que suposin una plusvàlua extraordinària en relació amb el seu entorn: fins el 20% de l'aprofitament mig
  • S'estableix la possibilitat d'utilitzar totalment o parcialment els rendiments de la cessió que superi el 10% de l'aprofitament mig al finançament de sistemes urbanístics no imputables a cap àmbit d'actuació urbanística.

pujar

FINANCES LOCALS

Les mesures en aquest àmbit tenen com a objectiu:

 • Donar més transparència als comptes municipals.
 • Ampliar el marge d'actuació de la Sindicatura de Comptes.
 1. Mesures generals:
  • Sotmetiment obligatori a auditories financeres dels ens que conformen el sector públic de les entitats locals, quan el nombre d'habitants de la corporació sobrepassin els 50.000, o el seu pressupost anual-global sigui superior a 50 milions d'euros. No serà d'aplicació aquesta mesura si els ens estan subjectes a fiscalització prèvia. Així mateix es preveu que la realització de les esmentades auditories es farà sota la supervisió dels respectius interventors.
  • Establir l'obligació d'informar als òrgans de govern de l'entitat de l'auditoria efectuada, de la qual així mateix es donarà publicitat a la seva seu electrònica corporativa.
  • Igualment se sotmetran als òrgans de govern i es farà constar a la seva seu electrònica corporativa, l'informe que en el seu moment emeti la Sindicatura de Comptes.
  • Establir l'obligació de donar trasllat als departaments de Governació i Administracions Públiques i d'Economia i Finances de les auditories realitzades.
  • Com es farà?: Aquestes novetats s'introduiran en el projecte de Llei de Finances Locals que s'està elaborant. Però per poder aplicar-les ja, s'introduirà una disposició específica a les mesures fiscals i financeres 2010 – la llei d'acompanyament dels pressupostos-.
 2. Finances locals i Sindicatura de Comptes:
  1. Ampliar la documentació a adjuntar als comptes a trametre a la Sindicatura per part de les entitats locals, en concret les auditories que aquests hagin pogut efectuar als ens del seu sector públic, no sotmès a fiscalització prèvia.
  2. Quan per part dels ens locals no es trametin sense causa justa els comptes anuals i les auditories realitzades, així com altre tipus d'informació requerida per la Sindicatura de Comptes, es podran adoptar mesures sancionadores, entre les qual hi haurà la suspensió del lliurament de fons o subvencions a les entitats locals, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan no provinguin d'altres administracions.
  3. Establir l'obligació de publicar a la seu electrònica corporativa de la Sindicatura de Comptes, la relació dels ajuntaments que en l'any anterior i en el corrent han incomplert l'obligació de subministrar informació.
  4. Preveure que la Sindicatura de Comptes aprovarà un programa anual que determini els ens locals, i entitats participades per aquests que seran objecte de fiscalització economicofinancera. Com a conseqüència de l'aplicació d'aquest programa la Sindicatura de Comptes elaborarà un informe anual.
  5. Com es farà?: S'introduiran aquests canvis en la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes. Posteriorment, també formaran part de l'avantprojecte de llei de la Sindicatura de Comptes que s'està redactant.

pujar

SUBVENCIONS

Es concreten en els següents punts:

 1. Els beneficiaris de subvencions o transferències de l'administració no podran realitzar donacions, aportacions o prestacions gratuïtes en favor ni de partits polítics, ni de fundacions o associacions que hi estiguin vinculades.
 2. La Intervenció General a través del Pla anual de control, inclourà un apartat específic, respecte del compliment de la prohibició per part dels beneficiaris de subvencions d'efectuar donacions, aportacions o prestacions a títol gratuït a favor de terceres persones i, en especial, de partits polítics, fundacions o associacions orgànicament vinculades als mateixos, aquesta comprovació es farà utilitzant tècniques de mostreig.
 3. Llevat de les excepcions previstes per la normativa i d'aquelles entitats que tinguin com a finalitat la col·laboració amb l'administració o la prestació de serveis d'interès social que requereixin necessariament l'atorgament d'ajuts, es limita a 3.000 € la quantia de les donacions, aportacions o prestacions gratuïtes que podran realitzar els beneficiaris de subvencions.
 4. La Generalitat no concedirà subvencions, ajuts o transferències a entitats els directius de les quals percebin retribucions que es considerin manifestament desproporcionades. A tal fi, les entitats sol·licitants de subvencions públiques hauran de donar publicitat de les retribucions dels seus directius en les seves memòries i efectuar una declaració responsable sobre aquest punt en el moment de sol·licitar la subvenció. Els convenis de col·laboració per a programes específics d'interès públic signats amb entitats el finançament de les quals és majoritàriament d'origen privat seran objecte de la regulació apropiada.
 5. S'establiran les regulacions precises per limitar l'acumulació de càrrecs executius o de gestió entre dues o més entitats perceptores de subvencions de la Generalitat, quan entre aquestes entitats existeixi creuament de subvencions, ajudes o altres tipus de relacions financeres.
 6. Els beneficiaris de les subvencions hauran d'acreditar que els seus òrgans de control intern comprovin que la destinació dels fons rebuts és l'adequada.
 7. Les entitats perceptores de subvencions tindran l'obligació de garantir que les auditories sobre els seus comptes són conegudes, analitzades i debatudes pels seus òrgans de govern, de manera directa i independent respecte als responsables directes de la gestió. Aquests òrgans de govern adoptaran, si s'escau, les mesures correctores pertinents.
 8. La Generalitat podrà efectuar actuacions de control i requerir informació al destinatari final dels fons, encara que aquest no sigui el titular inicial de la subvenció.
 9. Els beneficiaris hauran de proporcionar més informació sobre la seva relació amb tercers. En el moment de sol·licitar la subvenció hauran de declarar les aportacions o prestacions gratuïtes que hagin efectuat anteriorment a qualsevol entitat social, cultural o política.
 10. En el termini màxim de sis mesos, s'elaborarà un protocol d'actuacions dels representants de la Generalitat en les entitats en què té representació per tal de garantir l'aplicació d'aquestes mesures.
 11. Com es farà: A través d'una modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

pujar

FUNDACIONS

Les mesures en aquest terreny tenen com a principals objectius:

 • Incrementar el suport i assessorament per part de l'Administració
 • Establir mecanismes de supervisió efectius per tal de poder garantir el compliment de la voluntat fundacional i el bon ús dels recursos públics o les aportacions periòdiques que molts ciutadans fan a aquestes entitats jurídiques.

Es concreten en els següents punts:

 1. Desenvolupament de la funció de supervisió, tutela i inspecció del Protectorat de Fundacions, que comprèn, en tot cas:
  • L'accés a les dades, registres, llibres de la fundació i a la documentació en qualsevol mena de suport, relacionada amb l'activitat fundacional i l'acte o els actes que han de ser verificats. El personal inspector pot accedir, d'acord amb la llei, als domicilis i locals de les fundacions.
  • El requeriment d'informació al patronat i als càrrecs directius de la fundació.
  • La verificació de la destinació i l'ús adequat del patrimoni i dels recursos fundacionals i, en el seu cas, dels fons públics rebuts per la fundació.
  • El Protectorat pot instar la Fundació a realitzar una auditoria externa, malgrat no ser una de les fundacions obligades a fer-la d'acord amb el Codi civil
 2. Règim sancionador. Es regularà per primera vegada un règim sancionador. Quan les fundacions siguin responsables d'una sèrie d'infraccions tipificades (molt greus, greus i lleus), s'establiran un conjunt de sancions adreçades a garantir el bon funcionament administratiu de la fundació i els compliment dels seus deures respecte del Protectorat. Les Fundacions exerciran l'acció de rescabalament de l'import de les sancions als membres del patronat i les persones amb funcions de direcció sempre que es pugui determinar la seva responsabilitat individual sens perjudici de les corresponents responsabilitats civils o d'altra naturalesa:
  • Infraccions molt greus. Ex: executar acords o realitzar actes sense obtenir l'autorització preceptiva del protectorat; obstruir la funció de supervisió i inspecció del Protectorat - La sanció pecuniària per infraccions molt greus pot ser de 3.000,00 a 9.999,00 €
  • Infraccions greus. Ex: incomplir el deure de presentar els comptes anuals La sanció és pecuniària per infraccions greus: 600,00 -2.999,00€; per infraccions lleus: 300,00 a 599 €
 3. Relacions del Protectorat amb les anomenades entitats vinculades a les fundacions i les associacions d'utilitat pública. S'entén per entitat vinculada als efectes d'aquesta llei qualsevol entitat que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
  • Quan els membres dels respectius òrgans de govern coincideixin en més d'un 50%. S'equipara a la condició de membres dels òrgans de govern, a l'efecte d'apreciar la vinculació, aquells supòsits de l'article 312-9.3 del Codi Civil.
  • Quan les operacions amb transcendència econòmica entre aquestes entitats representin més del 20% del total de despeses de l'exercici comptable.
  • Quan l'immobilitzat d'una de les entitats provingui o hagi estat finançat en més d'un 30% per una altra entitat. En aquests casos, s'estableixen dos deures: el deure de presentació de comptes de les entitats vinculades i el deure de les persones directives de fundacions i d'associacions d'utilitat pública amb poder de decisió en alguna entitat vinculada a aquestes, a comunicar la dita circumstància al protectorat.
 4. Es regulen les funcions del Protectorat respecte de les associacions d'utilitat pública. Són funcions d'assessorament i suport i de dipòsit de comptes i seguiment del manteniment del manteniment de la declaració d'utilitat pública.
 5. Altres mesures:
  • Publicació d''un Balanç Social, per valorar el grau d'incidència socials dels actes de les fundacions. i augmentar la percepció en els hàbits de transparència de la gestió de les entitats. La presentació del balanç social, pot ser tinguda en compte, com a mèrit o requisit, per l'atorgament de subvencions.
  • Foment de la constitució d'òrgans de control independents en el si de les fundacions . Realització d'un inventari de fundacions, per esbrinar les no operatives i actuar en conseqüència.
  • Com es farà?: Totes aquestes propostes s'incorporen en l'avantprojecte de llei del Protectorat respecte de les fundacions i de les associacions d'utilitat pública que s'està elaborant.

Comptabilitat de les Fundacions

S'impulsen un seguit de mesures per tal que s'inclogui en el Pla de Comptabilitat de la Fundació dades que permetin comprendre l'activitat i la finalitat d'aquestes entitats:

 • Identificar els convenis subscrits amb altres entitats, les obligacions que se'n deriven i a quina finalitat fundacional respon.
 • Conèixer els criteris de selecció dels beneficiaris i la necessitat de donar publicitat a les convocatòries per escollir els beneficiaris.
 • Detallar les entrades o sortides dels immobilitzats (augment o disminució de patrimoni immobiliari).
 • Informar sobre l'origen de les subvencions o ajuts provinents d'administracions públiques.
 • Concretar els recursos, béns i drets que es dediquen al compliment de les finalitats estatutàries. Com es farà?: A través de la Modificació del Decret 259/2008, de 23 de desembre pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

pujar


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya