Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 10 de novembre de 2009 > Llei de protecció contra la contaminació acústica
Dimarts, 10 de novembre de 2009

El Govern aprova el reglament de la Llei de protecció contra la contaminació acústica


El reglament determina el límit de soroll que poden generar les infraestructures, els vehicles de motor o les activitats industrials o recreatives, entre altres


Preveu la realització de plans específics contra contaminació acústica per a infraestructures que ja existeixen


El text clarifica que els ajuntaments controlaran els sorolls del seu municipi i el Govern el de les grans infraestructures i les seves obres públiques


El Govern ha aprovat avui el reglament de la Llei de protecció contra la contaminació acústica. És l'instrument que estableix que qualsevol actuació i activitat que pugui fer soroll haurà de tenir en compte els nivells de qualitat acústica, és a dir, uns màxims permesos. El reglament concreta les competències de cadascuna de les administracions, i dota els ajuntaments de les màximes competències en el seu territori. També fixa nous límits de decibels de totes les fonts que incideixen en el territori: infraestructures, activitats (industrials, comercials, de serveis, recreatives o d'espectacles, públiques o privades), veïnatge i vehicles de motor. Una altra de les novetats és que estableix diverses zones acústiques en el territori, tenint en compte la capacitat acústica i els diferents usos del sòl. Amb l'aplicació del nou reglament es dóna compliment als requeriments de les normatives catalana, estatal i europea.


Competències

El reglament defineix les competències de cada administració en matèria de contaminació acústica. Els ajuntaments tenen competència en la inspecció, control i sanció de les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, les dels vehicles de motor, el control de les vies urbanes, l'autorització del treball nocturn i l'elaboració i aprovació dels mapes de capacitat acústica.

Al Govern, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, li correspon el control de les infraestructures de transport, de les obres públiques de la Generalitat i donar suport tècnic i jurídic a les entitats locals.


Divisió del territori

Un dels aspectes que calia adaptar a Catalunya era la protecció del territori en funció tant dels objectius de qualitat acústica com dels diferents usos del sòl. Tenint en compte aquestes dues variables, s'han establert tres nivells de protecció:

 1. Zona de sensibilitat acústica alta:
  • Espais d'interès natural (inclou també zones tranquil.les a camp obert que es vulguin preservar per raons turístiques)
  • Centres docents, hospitalaris, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o similars
  • Habitatges situats al medi rural (masies aïllades i habitades permanentment)
  • Àrees amb predomini de sòl d'ús residencial (urbanitzacions)
 2. Zona de sensibilitat acústica moderada:
  • Àrees on coexisteixi sòl d'ús residencial amb activitat i/o infraestructures de transport existents
  • Àrees amb predomini de sòl d'ús terciari (espais destinats a activitats comercials i d'oficines, espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió d'activitats productives en gran quantitat)
  • Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial (polígons industrials o d'activitats productives en gran quantitat)
 3. Zona de sensibilitat acústica baixa:
  • Àrees amb predomini de sòl d'ús terciari, recreatiu i d'espectacles (recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de reunió a l'aire lliure i espectacles)
  • Àrees amb predomini de sòl d'ús industrial (espais relacionats amb les activitats industrials i portuàries i els seus processos de producció)
  • Àrees del territori afectades per sistemes generals d'infraestructures de transport (espais on s'ubiquen els sistemes generals de les infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri)

Valors límit de soroll vigents fins ara
Zona de sensibilitat Valors límit d'immissió LAr en dB(A)
Dia Nit
A, alta 60 50
B, moderada 65 55
C, baixa 70 60


Nous valors límits de soroll en funció dels objectius de qualitat acústica i els usos del sòl
Zona de sensibilitat acústica i usos del sól Valors límit d'immissió LAr en dB(A)
Matí (7-21h)
Vespre (21-23h)
Nit (23-7h)
ZONA DE SENSIBILIT AT ACÚSTICA ALT A (A)
(A1) Espais d'interès natural i altres
-
-
-
(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural
55
55
45
(A3) Habitatges situats al medi rural
57
57
47
(A4) Predomini del sòl d'ús residencial
60
60
50
ZONA DE SENSIBILIT AT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents
65
65
55
(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1)
65
65
55
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial
65
65
55
ZONA DE SENSIBILIT AT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d'espectacles
68
68
58
(C2) Predomini de sòl d'ús industrial
70
70
60
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics
-
-
-

Per preservar encara més certs espais del soroll excessiu, es poden declarar zones d'especial protecció de la qualitat acústica, especialment, per a zones naturals; i zones acústiques de règim especial per a zones molt exposades al soroll.

Aquesta divisió de zones permet que qualsevol ciutadà pugui conèixer quin és el soroll màxim que es pot sentir en el seu territori i quins són els límits sonors de qualsevol activitat que s'hi pugui instal.lar. El Govern dóna suport a aquells municipis que encara no han dut a terme la zonificació i a aquells que la volen adaptar incloent-hi els usos del sòl.


Altres aspectes

El reglament també aprova altres qüestions:

 • Contractació pública: A partir d'ara, les administracions hauran d'utilitzar maquinària i equips de baixa emissió acústica i paviments que redueixin el soroll quan contractin obres i subministraments.
 • Noves construccions: Per realitzar qualsevol obra o qualsevol tipus de nova construcció s'hauran de tenir en compte les zones acústiques. No es podrà concedir cap nova llicència a una construcció que superi els límits establerts. Igualment, en les zones amb una contaminació acústica superior als valors límit els promotors hauran d'adoptar les mesures de reducció de soroll necessàries per protegir l'edifici i l'habitatge.
 • Infraestructures: El decret, que entrarà en vigor l'endemà que es publiqui al DOGC, afecta qualsevol infraestructura de transport. Els requeriments acústics per a les noves infraestructures seran més exigents que fins ara.
 • Activitats: Les activitats industrials, comercials, de serveis o lúdiques que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament hauran de complir amb els requeriments que estableix. Qualsevol activitat existent disposarà de dos anys per adequar-se als nous límits.
 • Vehicles de motor: No podran superar en 4dB el nivell d'emissió sonora que figura a la fitxa d'homologació del vehicle corresponent a l'assaig a vehicle aturat. El nivell d'emissió ha de constar a la fitxa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
 • Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica: Té per objectiu vetllar pel compliment de la normativa sobre contaminació acústica.
 • Mapes estratègics: Els ajuntaments i els titulars de grans infraestructures hauran d'elaborar els mapes estratègics de soroll que serviran per adoptar aquelles mesures de prevenció i/o correcció de la qualitat acústica a través dels plans d'acció. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de vetllar per l'aprovació d'aquests mapes.

Ordenances tipus per a la gestió i avaluació de la contaminació acústica

Els ajuntaments catalans de més de 5.000 habitants hauran d'elaborar ordenances municipals per tal d'integrar els objectius de qualitat acústica en la gestió municipal. En aquest sentit, el reglament estableix que el Govern ha d'elaborar ordenances tipus i guies per a la gestió i avaluació de la contaminació acústica. Aquestes actuacions ja s'estan duent a terme i se'n farà divulgació en breu.

Els ajuntaments també hauran de dividir les zones del seu territori segons la contaminació acústica permesa i hauran d'establir els objectius de qualitat acústica així com elaborar i aprovar els mapes de capacitat acústica. El Departament de Medi Ambient i Habitatge disposa d'una línia de subvencions per adquirir aparells per fer les avaluacions d'escenaris sonors i dóna suport tècnic als ajuntaments per elaborar els mapes.

A més, els ajuntaments que formen aglomeracions (més de 100.000 habitants) i els titulars de grans infraestructures hauran d'elaborar els mapes estratègics de soroll, que realitzen una avaluació global d'una determinada zona i serveixen de base per adoptar aquelles mesures de prevenció i/o correcció de la qualitat acústica a través dels plans d'acció. El Govern vetllarà per l'aprovació d'aquests mapes i dels plans d'acció.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya